Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. decembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 28. decembrī plkst. 9.30, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.


Darba kārtībā:

1. Par 2017.gada decembra mēneša darba algu izmaksas datumu. (ziņo Dz.Valaine)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)

3. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Aglonas novada domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam””. (ziņo L.Bartuša)

4. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu metodiku Aglonas novada izglītības iestādēs un SAC “Aglona” pašvaldības iestāžu darbiniekiem. (ziņo I.Jokste)

5. Par dalību ESF projektā „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001. (ziņo D.Kuzņecovs)

6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

7. Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā. (ziņo D.Kuzņecovs)

8. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Binders” atradnei „Silakalni 2016”. (ziņo D.Kuzņecovs)

9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „AJ Gravels” atradnei „Agitas”. (ziņo D.Kuzņecovs)

10. Par autostāvvietas izbūvi pie Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes. (ziņo A.Valainis)

11. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo I.Valaine)

12. Par veiktajām tirgus izpētēm novembrī-decembrī. (ziņo D.Kuzņecovs)

13. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (ziņo L.Bartuša)

14. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)

15. Par pašvaldības skolu tīkla optimizāciju. (ziņo I.Barkeviča)

16. Dažādi jautājumi un informācija.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja     Ingūna Barkeviča