Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. decembra domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu  Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 28. decembrī plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par veiktajām tirgus izpētēm oktobrī-decembrī. (ziņo I.Poga)
 3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 4. Par Aglonas novada amatnieku darbu (suvenīru) tirdzniecību. (ziņo I.Poga)
 5. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 6. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo L.Strole- Krasovska)
 7. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 8. Par “Aglonas novada Izglītības attīstības koncepcijas 2017. – 2023. gadam” uzraudzību un pārskatīšanu. (ziņo I.Valaine)
 9. Par grozījumiem „Aglonas novada domes iepirkumu komisijas nolikumā”. (ziņo I.Poga)
 10. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Aglonas novada pašvaldības nolikums”.(ziņo I.Poga)
 11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par materiālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo I.Poga)
 12. Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā. (ziņo I.Poga)
 13. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo I.Poga)
 14. Par nekustamā īpašuma (kad. Nr. 6058 006 0046) nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Poga)
 15. Par nekustamā īpašuma (kad. Nr. 6058 005 0234) nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Poga)
 16. Par nekustamā īpašuma (kad. Nr. 6058 506 0067) nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Poga)
 17. Par Latgales vēstniecības GORS vēstuli. (ziņo I.Poga)
 18. Par izcenojumu apstiprināšanu maksas pakalpojumiem. (ziņo I.Jokste)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                    Juris Butēvics