Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. februāra domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu  Aglonas novada domes sēde notiks 2019. gada 28. februārī plkst. 13.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona).

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par autoveikala maršruta grafika saskaņošanu. SIA MILKANS iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par ziņu par personas deklarēto dzīves vietu anulēšanu. P.K. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 5. Par pašvaldības telpu izmantošanu. I.M. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 6. Par veiktajām tirgus izpētēm februārī. (ziņo A.Podskočija)
 7. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2019. gada janvāris-augusts. (ziņo L.Sipoviča)
 8. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2019. gada janvāris – augusts. (ziņo L.Sipoviča)
 9. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2019. – 31.08.2019. (ziņo L.Sipoviča)
 10. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 11. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 12. Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. (ziņo L.Strole-Krasovska)
 13. Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. (ziņo L.Strole – Krasovska)
 14. Par iepirkumu procedūru veikšanu. (ziņo A.Podskočija)
 15. Par SAC “Aglona” sniegtā pakalpojuma – 1 klienta uzturēšanās izmaksu mēnesī apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
 16. Par bērna piedzimšanas pabalstu. I.M. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 17. Par finansējumu projekta “Džovanni Batistas Pergolezi kantātes “ Stabat Mater” atskaņojums Aglonas bazilikā 2019. gada 14. aprīlī”  īstenošanai. Koncerta organizatores A.J. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 18. Par dalības maksu Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivālā “ Saulei pretī mūžu ejot”. Aglonas novada senioru biedrības iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 19. Par biedrības “Latgales reģionālās pensionāru apvienības” iesniegumu. (ziņo I.Klindžāne)
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļu un pašvaldības nodevu atvieglojumiem. (ziņo I.Klindžāne)
 21. Par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Zvērinātas advokātes Lilijas Kalniņas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo I.Klindžāne)
 23. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. (ziņo A.Kluss)
 24. Par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem 2019. gadā. (ziņo A.Kluss)
 25. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 26. Par iepirkumu procedūras veikšanu projektam “Mācies Eko”. (ziņo G.Ratenieks)
 27. Par autoceļa ietveršanu autoceļu reģistrā. (ziņo A.Kluss)
 28. Deputāta Andra Valaiņa iesnieguma (reģ. 05.02.2019., Nr. 270) izskatīšana. (ziņo A.Valainis)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                Juris Butēvics