Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

28. janvāra Aglonas novada domes sēde

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015.gada 28.janvārī plkst.13:30, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi.

(ziņo I.Poga)

 1. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

2.1. Par sociālo pabalstu sarakstu.

2.2. Par T.B. iesniegumu.

2.3. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas.

2.4. Par Aglonas novada palīdzības reģistra uz dzīvojamās platības piešķiršanu

apstiprināšanu.

 1. Par mērķdotāciju sadali Aglonas novada izglītības iestādēm 2015.gada janvārim-augustam.

(ziņo M.Lazdāne)

 1. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2015.gada janvārim – augustam. (ziņo M.Lazdāne)

 2. Par Aglonas novada domes noteikumiem par ieņēmumu klasifikācijas kodu pielietojumu. (ziņo V.Lielcepure)

 3. Par Aglonas novada domes noteikumiem par izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu

pielietojumu. (ziņo V.Lielcepure)

7. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā. (ziņo I.Valaine)

 1. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)

 2. Par vienošanos. (ziņo A.Bartuša)

 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

 4. Par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem 2015.gadā. (ziņo A.Kluss)

 5. Par telpu nomas līguma un apkures līguma pagarināšanu Aglonas internātvidusskolas

dienesta viesnīcas vajadzībām. (ziņo I.Poga)

13. Par Aglonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu Direktoru padomes likvidēšanu.

(ziņo D.Vanags)

14. Par parāda dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.

(ziņo I.Klindžāne)

16. Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. (ziņo

I.Klindžāne)