Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

28.janvāra novada domes sēdes aktualitātes

28. janvārī notika Aglonas novada domes kārtējā sēde. Darba kārtībā tika izskatīts 21 jautājums. Sēdes informatīvajā daļā Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga informēja klātesošos par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā. Sēdē tika pieņemts lēmums piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā, kurš paredz dienas nometņu organizēšanu Aglonas novada bērniem Aglonas vidusskolā un Grāveru pamatskolā, piesaistot Latvijas vides aizsardzības finansējumu (Aglonas novada domes līdzfinansējums -32,5%).
Par sociālajiem jautājumiem. Tika izskatīti iedzīvotāju iesniegumi par īres līguma pagarināšanu sociālā mājā, par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas, kā arī pieņemts zināšanai Sociālā dienesta piešķirto sociālo pabalstu saraksts par 2014. gada decembra mēnesi:
1. Ikmēneša pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas: 10 personām par kopējo summu 954,04 EUR.
2.Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai PII: 19 personām par kopējo summu 192,32 EUR.
3.Pabalsts bērna piedzimšanai: 3 personām par kopējo summu 426,87 EUR.
4.Pabalsts donoriem – 1 persona – 7,00 EUR.
5.Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 3 personām – 426,87 EUR.
6.Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai: 54 ģimenēm par kopējo summu 10180,29 EUR. Kopējā summa 12187,39 EUR.
Par mērķdotāciju sadali Aglonas novada izglītības iestādēm 2015. gada janvārim – augustam. Sēdē tika pieņemts lēmums par mērķdotāciju sadali saskaņā ar esošo likumdošanu, attiecīgi skolēnu skaitam katrā mācību iestādē. Kopumā skolenu skaits šī mācību gada II pusgadā novadu izglītības iestādēs ir nedaudz samazinājies, kā rezultatā samazinājies arī likmju skaits. Jāpiebilst, ka mērķdotācijas interešu izglītībā tiek piešķirtas arī Aglonas internātvidusskolas un Katoļu ģimnāzijas skolēniem. Izglītības iestāžu vadītāju darba algas arī mainīsies atbilstoši piešķirtajām mērķdotācijām.
Par nekustamā īpašuma jautājumiem. Sēdē tika apstiprināts Aglonas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju inventarizācijas sarakstu kopsavilkums, mainīti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, izskatīti iesniegumi par zemes vienības platības precizēšanu, kā arī piešķirtas vai pārtrauktas pašvaldības zemes nomas tiesības. Deputāti pieņēma lēmumus par zemes vienību atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. Aglonas novada domes juristi ziņoja par lēmumprojektiem par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no 14 personām, par administratīvo lietu ierosināšanu divām personām par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.
Par pašvaldībai piederošā kustamā īpašuma atsavināšanu. Sakarā ar to, ka uz kustamās mantas – vieglajām automašīnām VW Caravelle, MITSUBISHI SPACE STAR, UAZ 3303, VOLVO S40 izsoli neieradās neviens pretendents, tika pieņemts lēmums atzīt izsoli par nenotikušu un rīkot atkārtotu izsoli sludinājumā norādītajā vietā un laikā.
Par zivju nozveju. Sēdes laikā tika izskatīti vairāki iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu slēgt zvejas tiesību nomas līgumu par zivju nozveju ar murdu vai tīkliem un pieņemti atbilstoši lēmumi.
Par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem 2015. gadā. Piešķirtos līdzekļus ir plānots izlietot autoceļu un ielu uzturēšanai (ziemas periodā, seguma uzturēšana, ceļu pārraudzība, kopšana un tml.), kā arī novada ceļu un ielu projektēšanai un rekonstrukcijai.
Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapā www.aglona.lv /Novada dome/Sēžu protokoli

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv