Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. maija novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 28. maijā plkst. 11.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020_06 “Grozījumi Aglonas novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020_02 “Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”. (ziņo I.Jokste)
 6. Par novada domes nolikuma “Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas maksas samazinājuma piemērošanai Aglonas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontam. Aglonas PII vadītājas Valentīnas Mihailovas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu audzēkņu apmeklējumam darbinieku atvaļinājumu periodā. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par grozījumiem dzīvojamās platības īres līgumā. T.R.-B. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pārcelšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja K.Melderes pieteikuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par zemes nomas maksas parādu dzēšanu sakarā ar nomnieka nāvi. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par  Aglonas internātvidusskolas skolēnu ēdināšanas maksas parādu dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu.  (ziņo L.Strole-Krasovska)
 17. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2018.gada 28.decembra sēdes lēmumā Nr.36; 4.§ “Par Aglonas novada amatnieku darbu (suvenīru) tirdzniecību”. (ziņo A.Kalniņa)
 18. Par biedrības “Preiļu rajona partnerība” piedāvātajām rīcībām projektu īstenošanai. (ziņo A.Kalniņa)
 19. Par veiktajām tirgus izpētēm maijā. (ziņo I.Gžibovska)
 20. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                                                          J.Butēvics