Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

29. marta domes sēdes kārtība

    Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 29. martā plkst. 13.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona).

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par Aglonas novada Sociālās aprūpes centra “Aglona” nolikuma apstiprināšanu.(ziņo I.Klindžāne)
4. Par saistošo noteikumu Nr. 2019_2 „Grozījumi Aglonas novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
7. Par Aglonas novada domes 2019. gada amatu saraksta precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
8. Par SAC “Aglona” sniegtā pakalpojuma – 1 klienta uzturēšanās izmaksu mēnesī apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
9. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Aglonas vidusskolas telpām. (ziņo I.Jokste)
10. Par 2018. gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo A.Smane)
11. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par sociālās aprūpes pakalpojuma līguma slēgšanu. (ziņo I.Klindžāne)
13. Par sadarbību ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu centru. (ziņo I.Klindžāne)
14. Par nekustamā īpašuma (kad. Nr. 6072 007 0140) nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)
15. Par nekustamā īpašuma (kad. Nr. 6072 001 0147) nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)
16. Par pašvaldības telpu Rušonas ielā 9 un Rušonas ielā 11, Jaunaglonā izmantošanu. Biedrības “Marijas skola” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
17. Deputātes Maritas Grebežas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
18. Par dzīvojamās platības piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
19. L. M. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
20. Par nedzīvojamo telpu nomu (ziņo I.Klindžāne)
20.1. A. J. iesnieguma izskatīšana;
20.2. SIA “Dūšai” valdes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana.
21. Par ziņu par personas deklarēto dzīves vietu anulēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
22. Par Izglītības pārvaldes funkciju veikšanu un finansēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
23. Par Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas izveidošanu un vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)
24. Par veiktajām tirgus izpētēm martā. (ziņo A.Podskočija)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics