Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. novembra domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 28. novembrī plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par veiktajām tirgus izpētēm novembrī. (ziņo A.Podskočija)
 5. Par saistošo noteikumu precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 6. Saistošie noteikumi Nr. 2019_11 „Par Aglonas novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un audžuģimenēm”. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” izstrādāto projektu “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanu, priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu. (ziņo A.Kalniņa)
 8. Par dalību projektā 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. (ziņo A.Kalniņa)
 9. Par grozījumiem amatu sarakstā 2019.gadam. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par Riebiņu novada domes noteikumu “Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi” saskaņošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par dāvinājuma pieņemšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par atkritumu apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšanu. G.R. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2014.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par atļauju stipro alkoholisko dzērienu ražošanai. IK “Jāņa  Japina individuālais darbs” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 17. Par tirgus izpēti Aglonas vidusskolas sporta halles un saimniecības ēkas jumta remontam. (ziņo I.Klindžāne)
 18. Par pašvaldības kustamās mantas  traktora MTZ–82 L, reģistrācijas Nr. T9318LC, izsoli. (ziņo I.Klindžāne)
 19. Par pašvaldības kustamās mantas  traktora piekabes 2PTS-4, reģistrācijas Nr. P8446, izsoli. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs            J.Butēvics