Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

28. oktobra novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 28. oktobrī plkst. 13.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līgumu izbeigšanu. (ziņo I.Klindžāne)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
5. Par SIA “Binders” iesniegumu smilts-grants un smilts atradnes “Silakalni 2016” izstrādei Aglonas pagastā. (ziņo A.Streļčs)
6. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020_14 “Grozījumi Aglonas novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020_02 “Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”. (ziņo I.Jokste)
7. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
8. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
9. Par pašvaldības kustamās mantas izsolēm. (ziņo I.Klindžāne)
9.1. Par pašvaldības kustamās mantas traktora MTZ – 80 L, reģistrācijas Nr.T 3735 LA, izsoli;
9.2. Par pašvaldības kustamās mantas autobusa SETRA S213SL, reģistrācijas Nr. HC4964, izsoli;
9.3. Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas VAZ 2106, reģistrācijas Nr. DS5527, izsoli;
9.4. Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas OPEL ZEFIRA, reģistrācijas Nr. GR9361, izsoli.
10. Par līdzekļu piešķiršanu Šķeltovas pagasta pārvaldei. Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas Irēnas Maļuhinas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
11. Par ielu tirdzniecības organizēšanas vietas noteikšanu Aglonas novadā. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par nekustamā īpašuma “Radošo industriju centra ēka” Somersētas 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonā novadā, nomas tiesību izsoles rīkošanu. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics