Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29.11.2012. Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu  2012.gada 29.novembrī plkst.14.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās notiks Aglonas novada domes sēde . Izsludināta šāda dienas kārtība:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par budžeta izpildi.
  3. Par 2012.gada budžeta grozījumiem
  4. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai.
  5. Par mācību literatūras iegādei papildus piešķirto līdzekļu sadali.

6. Par līgumiem

6.1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

6.2. Ar  SIA „ZZ Dats”.

6.3. Par personas datu apstrādes auditu

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma un autotransporta apdrošināšanu.

8. Par medikamentu izlietojuma normām.

9. Par traktora pakalpojumu izcenojumiem.

10. Par SIA „Preiļu slimnīca” 9 mēnešu bilanci.

11. Par Aglonas Sporta skolu.

12. Par  Bērnu sociāla atbalsta centra „Somerseta” nolikumu.

13. Par „Kārtība, kādā apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un pedagogus”.

14. Par Noteikumiem „ Par stipendiju piešķiršanu Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas izglītojamiem”

15. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem.

16. Par zemes jautājumiem.

17. Par iepirkuma rezultātiem.

18. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

18.1. Par jaunatnes lietu speciālista R.Vilciņa iesniegumu (25.09.2012., Nr. 1721)

18.2. Par sociālā pedagoga I.Švābes iesniegumu ( 02.10.2012., Nr. 1721).

18.3. Par  asins donoru kustības atbalstu.

18.4.Par UAC iesniegumu (06.11.2012., Nr.2022).