Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29. decembra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015. gada 29. decembrī plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)

2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A.Čerņavska)

2.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.

3. Par 2015. gada decembra mēneša darba algu izmaksas datumu. (ziņo V.Lielcepure)

4. Par 2015. gada budžeta grozījumiem. (ziņo V.Lielcepure)

5. Par pamatlīdzekļu (Aglonas novada PII sporta zāles tehniskais projekts) izslēgšanu no Aglonas novada domes grāmatvedības uzskaites. (ziņo V.Lielcepure)

6. Par pamatlīdzekļu (Mākslas un amatu centra tehniskais projekts) izslēgšanu no Aglonas novada domes grāmatvedības uzskaites. (ziņo V.Lielcepure)

7. Par vērtības samazinājumu Aglonas internātvidusskolas sporta zāles tehniskajam projektam. (ziņo V.Lielcepure)

8. Par 2015. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā” precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

9. Par apbalvojumu par skolēna un skolotāja sasniegumiem. (ziņo I.Klindžāne)

10. Par Latgales novada XV senioru dziesmu un deju svētku festivālu „Dziedot dzimu, dziedot augu”. (ziņo G.Gulbe-Kalvāne)

11. Par saistošajiem noteikumiem „Par Aglonas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. (ziņo D.Kuzņecovs)

12. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas vēstuli. (ziņo D.Kuzņecovs)

13. Par Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas pieprasījumu. (ziņo D.Kuzņecovs)

14. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)

15. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)

16. Par Aglonas novada pašvaldības pakalpojuma, sniega tīrīšana ar riteņtraktoru T-150K, izcenojumu. (ziņo D.Zukuls)

17. Par sporta stadiona tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo I.Valaine)

18. Par bibliotēkas ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. (ziņo I.Valaine)

19. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo L.Strole- Krasovska)

20. Par dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. (ziņo L.Strole-Krasovska)

21. Par deputāta Feoktista Pušņakova pilnvaru izbeigšanos uz personīga iesnieguma pamata. (ziņo D.Kuzņecovs)