Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29. jūlija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015.gada 29. jūlijā plkst. 14.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
1.1.Informācija par kanalizācijas problēmām Kastuļinas pagastā.
1.2.Informācija par iepirkuma AND/2015/11 – „Aglonas PII aktīvās atpūtas zāles būvniecība”
izsludināšanu.
1.3.Informācija par 2015.gada 19.maijā noslēgto vienošanos par eksperta atzinuma sniegšanu
iepirkuma procedūrā AND 2015/05 „Aglonas novada multifunkcionālā centra ēka”
jaunbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”.
2. Par Aglonas novada pašvaldības ētikas komisijas locekļu ievēlēšanu. (ziņo I.Poga)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3.1.Iesniegumi un dažādi jautājumi.
4. Par budžeta izpildi uz 01.07.2015. (ziņo M.Lazdāne)
5. Par SIA „Sī&Mī” iesniegumu. (ziņo I.Poga)
6. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam uzraudzības ziņojumu.
(ziņo L.Strole-Krasovska)
7. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros. (ziņo I.Poga)
8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas autobusa Mercedes Benz 0309 atsavināšanu. (ziņo D.Zukuls)
9. Par iepirkumu „Par divu jaunu pasažieru automašīnu iegādi Priežmales pagasta pārvaldes un Grāveru pagasta pārvaldes vajadzībām”. (ziņo D.Zukuls)
10. Par zemes jautājumiem. (ziņo I.Maļuhina)
11. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. (ziņo I.Poga)
12. Par medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
13. Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)