Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

29. jūlija domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 29. jūlijā plkst. 11.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I. Poga).
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo A. Čerņavska).
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A. Streļčs).
 4. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019_06 “Grozījumi Nr. 1 Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2019_04 “Par Aglonas novada 2019. gada pamatbudžetu un speciālo budžetu”. (ziņo T. Nesteroviča).
 5. Par saistošo noteikumu Nr. 2019_5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Aglonas novadā” precizēšanu. (ziņo L. Bartuša).
 6. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo L. Bartuša).
 7. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas un Ētikas komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo L. Bartuša).
 8. Par Aglonas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no ieņemamā amata. (ziņo L. Bartuša).
 9. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo L. Bartuša).
 10. Par Aglonas bazilikas Kora skolas direktora apstiprināšanu amatā. (ziņo L. Bartuša).
 11. Par Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas darbību un Sociālā dienesta ēkas nodošanu Aglonas vidusskolas bilancē. (ziņo I. Poga).
 12. Par apgāda “Jumava” piedāvājumu grāmatu iegādei novada domes vajadzībām. (ziņo L. Bartuša).
 13. Par samaksātās īres maksas atgriešanu. (ziņo L. Bartuša).
 14. Par grozījumiem Aglonas novada izglītības attīstības koncepcijā 2017. – 2023. gadam. (ziņo A. Kalniņa).
 15. Par biedrības “Preiļu rajona partnerība” piedāvātajām rīcībām projektu īstenošanai. (ziņo A. Kalniņa).
 16. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” izmaksām. (ziņo A. Kalniņa).
 17. Par veiktajām tirgus izpētēm jūlijā. (ziņo A. Podskočija).
 18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārslēgšanu. (ziņo L. Bartuša).
 19. Par Aglonas novada būvvaldes atzinuma par būves pārbaudi atcelšanu. SIA Cirīšu HES valdes locekļa N.Aizkalna iesnieguma izskatīšana. (ziņo I. Poga).

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs        Juris Butēvics