Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

29. marta domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 29. martā plkst. 09.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par materiālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo L.Bartuša)
 4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo L.Bartuša)
 5. Par grozījumiem “Aglonas novada domes noteikumos tirgus izpētes kārtība Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo L.Bartuša)
 6. Par „Jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu”. (ziņo Dž.Valaine)
 7. Par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska, I.Valaine)
 8. Par veiktajām tirgus izpētēm martā. (ziņo A.Podskočija)
 9. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 10. Par kļūdas labojumu Aglonas novada domes 2018.gada 31.janvāra  lēmumā “Par zivju nozveju” (sēdes protokols Nr.4, 6 §, 6.3.punkts). (ziņo A.Bartuša)
 11. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 12. Par maksas pakalpojuma izcenojumu aprēķināšanas metodiku Aglonas novada Sporta centra zāles nomai. (ziņo I.Jokste)
 13. Par Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu un SAC sniegto ēdināšanas pakalpojumu (pusdienu) izcenojumiem  darbiniekiem. (ziņo I.Jokste)
 14. Par 2017.gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo A.Smane)
 15. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru. (ziņo L.Bartuša)
 16. Par Latgaliešu kultūras biedrības vēstuli. (ziņo L.Bartuša)
 17. Par jauktā kora ASSUMPTA vadītājas I.Lazdānes iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 18. Par tūrisma informācijas centra telpām. (ziņo A.Valainis)
 19. Par projekta “Aglonas PII aktīvās atpūtas  zāles būvniecība” īstenošanu. (ziņo J.Butēvics, I.Poga)
 20. Par Aglonas pašvaldības struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju. (ziņo J.Butēvics, I.Poga)
 21. Par Aglonas novada senioru biedrības iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 22. Par biedrības aglona.net valdes priekšsēdētāja  iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja            Ingūna Barkeviča