Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

29. oktobra domes sēdes aktualitātes

  29. oktobrī notika Aglonas novada domes sēde, kuras darba kārtībā bija izskatīti 18 jautājumi.

Par sociālajiem jautājumiem. Pieņemts zināšanai saraksts par sociālo pabalstu piešķiršanu par kopējo summu  576,27 EUR; pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 1 personai par kopējo summu: 21,34 EUR; pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai PII 11 personām par kopējo summu 153,67 EUR; pabalsts bērna piedzimšanai 6 personām par kopējo summu 853,74 EUR; pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 49 ģimenēm par kopējo summu 10236,08 EUR. Kopējā sociālo pabalstu summa: 16841,10 EUR.

Par budžeta izpildi. Izskatot Aglonas novada domes budžeta izpildi uz 01.10.2014. („Pārskats par budžeta izpildi veidlapa Nr. 1-PB, 1-SB, 1-ZD) un detalizētus budžeta ieņēmumu un izdevumu pielikumus Nr. 1-Pārvaldes (ieņēmumi), Nr. 2 – Pārvaldes (Izdevumi), Nr. 3-SB Speciālais budžets, domē tika pieņemts lēmums pieņemt zināšanai Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību pamatbudžeta, speciālā budžeta, konsolidētā pamatbudžeta izpildi uz 01.10.2014.

Par 2014. gada budžeta grozījumiem. Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt Aglonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 „Aglonas novada domes budžets 2014. gadam””.

Par precizējumiem saistošajos noteikumos.

1.Ņemot vērā VARAM  18.10.2014. atzinumu Nr. 18-6/8531 par saistošajiem noteikumiem, tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr. 11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”, sagatavojot tos jaunā redakcijā. Sēdē nolēma atcelt 27.08.2014. lēmumu (protokols Nr. 17.§ 8.) „Par saistošajiem noteikumiem „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”” un apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumos Nr. 11 „Bērnu uzņemšanas un ēdināšanas kārtība Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”  un paskaidrojuma rakstu.

2. Ņemot vērā VARAM  25.09.2014. atzinumu Nr. 18-6/8750 par saistošajiem noteikumiem, tika veikti precizējumi saistošos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”, sagatavojot tos jaunā redakcijā. Sēdē nolēma atcelt 27.08.2014. lēmumu (protokols Nr. 17.§ 8.) „Par saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”” un apstiprināt Aglonas novada domes saistošos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā” un paskaidrojuma rakstu.

Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”. Šie noteikumi nosaka Aglonas novada iedzīvotājiem tiesības saņemt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un pēc 100 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā). Darba sanāksmē tika pieņemts lēmums apstiprināt Aglonas novada  pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 16  „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”.

Par Aglonas novada Sporta centra nolikumu. 2014. gada 25. septembrī Aglonas novada dome pieņēma lēmumu „Par Aglonas novada Sporta skolas reorganizāciju”, lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības ministriju. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Aglonas Sporta skola tiek reorganizēta par Aglonas novada Sporta centru. Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt Aglonas novada Sporta centra nolikumu, kurš stājas spēkā ar Sporta centra izveides dienu.

Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošo kustamo mantu atsavināšanu. Domes sēdē tika apstiprinātas Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijas noteikto automašīnu nosacītās cenas, kas tiks noteiktas kā izsoles sākumcenas:

  1. vieglās automašīnas VOLVO S40 nosacītā cena 540,00 EUR;
  2. vieglās automašīnas  VAZ 21213 NIVA  nosacītā cena 680,00 EUR;
  3. vieglās automašīnas UAZ 3303 nosacītā cena 420,00 EUR;
  4. autobusa Mercedes Benz 0303 nosacītā cena 1620,00 EUR.

Darba sanāksmē tika apstiprināti minēto  kustamo mantu izsoles noteikumi un pieņemts lēmums Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisijai rīkot izsoli sludinājumā norādītajā laikā un vietā. Izskatot jautājumu par vieglās automašīnu Mitsubishi Space Star un VW Caravelle atsavināšanu tika pieņemts lēmums atlikt šī jautājuma izskatīšanu sakarā ar to, ka šobrīd abas automašīnas ir nepieciešamas  Aglonas novada domes savu funkciju pildīšanai līdz tiks piegādātas automašīnas, kuras iegādājās Aglonas novada dome iepirkuma ietvaros.

Par zemes un nekustamā īpašuma jautājumiem. Sanāksmē tika pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu, jaunas adreses piešķiršanu jaunbūvei, par zemes nomas tiesību piešķiršanu, par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.

Par atbalstu Biedrībai “Saulei”. Darba sanāksmē izskatīja Biedrības “Saulei” projekta vadītāja vēstuli ar lūgumu atbalstīt Aglonas novada iedzīvotāju Anitu Reščenko projektā “Sauna World Cup 2014” (viesnīcas un transporta apmaksai konkursa laikā no 23. -27.10.2014.). Sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt Biedrību „Saulei” projekta „Sauna World Cup 2014” realizācijā un piešķirt līdzfinansējumu 300, 00 EUR apmērā.

Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāldaļām. Izskatot jautājumu par turpmāko rīcību ar Aglonas novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  „Preiļu slimnīca” Aglonas novada dome nolēma rīkot izsoli par Aglonas novada pašvaldībai piederošo 25 056  SIA  „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu, sagatavojot kapitāla daļu izsoles noteikumus. Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv