Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30.aprīļa domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 30. aprīlī plkst. 14.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:
Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par saistošo noteikumu „Par Aglonas novada domes budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu. (ziņo I.Poga, T.Nesteroviča)
3. Par pašvaldības telpu Rušonas ielā 9 un Rušonas ielā 11, Jaunaglonā izmantošanu. Biedrības “Marijas skola” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
4. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
5. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
6. Par zemes jautājumiem. (ziņo A. Streļčs)
7. Par iepirkumu procedūras rezultātiem projektam “Mācies Eko”. (ziņo G.Ratenieks)
8. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gada vasaras sezonā”, ID Nr. AND/2019/07. (ziņo G.Ratenieks)
9. Par mazo grantu projektu konkursu. (ziņo I.Poga)
10. Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025. gadam apstiprināšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
11. Par Aglonas novada domes 2019. gada amatu saraksta precizēšanu. (Aglonas novada PII). (ziņo I.Klindžāne)
12. Par Aglonas novada domes 2019. gada amatu saraksta precizēšanu. (SAC “Aglona”). (ziņo I.Klindžāne)
13. Par Aglonas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un darbinieku amatu katalogu. (ziņo I.Klindžāne)
14. Par pašvaldības autobusa piešķiršanu skolēnu mācību ekskursijai. Aglonas Katoļu ģimnāzijas vadītājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
15. Par pašvaldības infrastruktūras izmantošanu vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pasākuma rīkošanai. I.B. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
16. Par tūrisma inventāra izmantošanas noteikumiem. (ziņo I.Klindžāne)
17. Par dalības maksu Starptautiskajā koru konkursā Maskavā. Aglonas bazilikas jauktā kora ASSUMPTA diriģentes iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
19. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. (ziņo I.Klindžāne)
20. Par nedzīvojamo telpu nomu. A.G. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
21. Par finansējumu Aglonas PII un Aglonas novada domes katlu māju remontam. Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
22. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu. (ziņo I.Klindžāne)
23. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vadītājas atbrīvošanu no amata. (ziņo I.Klindžāne)
24. Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Senioru deju kopas Orhi-deja dalībnieces iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
25. Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Aglonas novada senioru biedrības priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
26. Par noteikumu “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas Aglonas novadā” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne, Dž.Valaine)
27. Par 2018. gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo A.Smane)
28. Par iepirkumu procedūras izsludināšanu. (ziņo A.Podskočija)
29. Par veiktajām tirgus izpētēm aprīlī. (ziņo A.Podskočija)
30. Par dzīvojamās platības piešķiršanu. A.B. aizgādnes F.T. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
31. L.M. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
32. Par nedzīvojamo telpu nomu (ziņo I.Klindžāne):
32.1. A.J. iesnieguma izskatīšana;
32.2. SIA “Dūšai” valdes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana.
33. Par novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. (ziņo I.Klindžāne)
34. Par biedrības “Dardedze”, Aglonas novada Senioru biedrības un biedrības “Dorbs un zineiba” iesnieguma izskatīšanu. (ziņo I.Poga)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics