Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. aprīļa novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 30. aprīlī plkst. 11.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.


Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Kalniņa)
 5. Par mazo grantu projektu konkursu. (ziņo A.Kalniņa)
 6. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020_05 “Grozījumi Aglonas novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020_02 “Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”. (ziņo I.Jokste)
 7. Par 2019. gada inventarizācijas rezultātiem. (ziņo A.Smane)
 8. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu dažādiem transporta darbiem. (ziņo A.Smane)
 9. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu laivu nomai. (ziņo L.Sipoviča)
 10. Par pārtikas pakas cenas noteikšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas pieteikuma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par līdzekļu piešķiršanu ielas apgaismojuma izbūvei Rēzeknes ielā Aglonā. I.L. u.c. iedzīvotāju iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par veiktajām tirgus izpētēm aprīlī. (ziņo I.Gžibovska)
 15. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Aglonas novadā” identifikācijas numurs: AND 2020/03. (ziņo I.Gžibovska)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                      Juris Butēvics