Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. janvāra domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 30. janvārī plkst. 13.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
5. Par veiktajām tirgus izpētēm janvārī. (ziņo A.Podskočija)
6. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2020. gada janvāris – augusts. (ziņo L.Sipoviča)
7. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2020. gada janvāris – augusts. (ziņo L.Sipoviča)
8. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.01.2020. – 31.08.2020. (ziņo L.Sipoviča)
9. Par SAC “Aglona” sniegtā pakalpojuma – 1 klienta uzturēšanās izmaksu mēnesī apstiprināšanu. (ziņo I.Jokste)
10. Par saistošo noteikumu precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
11. Par līdzekļu piešķiršanu ielas apgaismojuma izbūvei Rēzeknes ielā Aglonā. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. (ziņo I.Klindžāne)
14. Par autoveikala maršruta grafika saskaņošanu. SIA KORNERSTONE iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
15. Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”. (ziņo A.Kalniņa)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics