Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

30.jūlijā notikusi Aglonas novada domes kārtējā sēde


Aglonas novada domes sēdē darbu uzsāka deputāte Lolita Solima (“Saskaņas centrs”), aizstājot deputātu Nikolaju Platonovu (“Saskaņas centrs”). Sakarā ar deputātu maiņu, darbam Finanšu komitejā ievēlēta L.Solima.

Apstiprināti grozījumi Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumus Nr.8 „ Grozījumi Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Aglonas novada domes budžets 2013.gadam””. Konsolidētā budžeta grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos veikti 53833 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu summa, t.sk. grozījumi, ir 2549339 lati Aizņēmumu saņemšana – grozījumi 227182 lati, aizņēmuma saņemšana ar grozījumiem – 298935 lati.

Pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma (tajā skaitā naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā un aizņēmumu saņemšana) ir 3115990 lati (tajā skaitā konsolidācija -275276 lati). Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu grozījumi veikti 273110 latu apmērā. Kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu summa, tajā skaitā grozījumi, ir 2996342 lati. Aizņēmuma atmaksa 111092 Ls. Aglonas novada pašvaldības līdzekļu atlikums gada beigās palielināts par 7905 latiem, kopā 8556 Ls
Pilns budžeta grozījumu teksts būs pieejams pēc domes sēdes protokola parakstīšanas.

Domes sēdē apstiprināts Administratīvās komisijas satāvs: Skaidra Mežiniece – komisijas priekšsēdētāja; Antoņina Čerņavska, Svetlana Pokšāne, Margarita Mickeviča, Iveta Trubača, Deniss Kuzņecovs – komisijas locekļi.

Sakarā ar š.g. 1.augusta grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, Aglonas novada Iepirkumu komisijas jaunais sastāvs tiks apstiprināts nākamajā domes sēdē.

Nolemts izsludināt kandidātu pieteikšanos uz Aglonas novada domes Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļu vakancēm.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe deleģēta darbam Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā. Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Osvalds Šatilovs deleģēts pārstāvēt novadu biedrībā „Preiļu rajona partnerība” un Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā. Deputāts Juris Butēvičs deleģēts pārstāvēt Aglonas novadu biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”. Deputāts Vadims Krimans deleģēts uz LPS Veselības un sociālo jautājumu komiteju.

Deputāti pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem Aglonas novada domei SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” („AADSO”) piederošā kapitāla daļu vērtība ir 9075 Ls jeb 2.73%, bet SIA „Preiļu slimnīca” kapitālā ir 25056 Ls jeb 5,1%.

Domes deputāti apstiprināja Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgo redakciju. Sabiedrība ar to tiks iepazīstināta pašvaldības tīmekļa vietnē www.aglona.lv.

Atbilstoši darba laika grafikam, 15. jūlijā SIA „Civitta Latvija” ir izstrādājusi un iesniegusi Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakciju . Domes sēdē SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks iepazīstināja deputātus ar stratēģijas izstrādes gaitu, prezentējot Aglonas novadu 2037.gadā kā garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas, saliedētas, latgaliskas lauku kopienas centru, izklāstot novada ekonomisko specializāciju. Pēc debatēm deputāti nolēma nodot Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju publiskai apspriešanai no š.g.1. augusta līdz 29. augustam. Sabiedriskās apspriedes laikā tiks rīkotas sanāksmes ar Aglonas novada iedzīvotājiem katrā pagasta pārvaldē un Aglonā. Par sanāksmju datumiem un laikiem informācija tiks sniegta atsevišķi. Turpmākajā stratēģijas izstrādes darba procesā paredzēta iespējamo nepilnību novēršana, kā arī jaunas informācijas pievienošana.

Ar 2013.gada 23.augustu tiks likvidēta štata vienība „Transporta dispečers” struktūrvienībā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.
Tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss uz vakanto darba vietu „Darba aizsardzības vecākais speciālists”.
Domes deputāti lēma uzlikt par pienākumu iestāžu un struktūrvienību vadītājiem pārskatīt struktūrvienību un iestāžu nolikumus, pēc nepieciešamības iesniegt priekšlikumus grozījumiem.
Nolemts izdot pašvaldības avīzi „Aglonas novada vēstis”, kas tiks iespiesta SIA „Latgales druka”.
Apstiprināti grozījumi Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumā, kurā 8.punkts tiks papildināts šādā redakcijā: “Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde nevar notikt vienlaicīgi ar Finanšu komitejas sēdi un Aglonas novada domes sēdi”. 9.punkts papildināts ar ierakstu: “Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdi protokolē domes norīkots administrācijas darbinieks” un “Atļauts veikt komitejas audio, videoierakstu un publiskot, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu”. “Informēt domes deputātus par komitejas sasaukšanu 3 dienas pirms kārtējās sēdes un 3 stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes”. 16.punktā izņemts ieraksts: “Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdi protokolē domes norīkots administrācijas darbinieks”, jo ieraksts pārcelts uz 9.punktu. 22.punkts papildināts šādā redakcijā: “Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis 3 reizes pēc kārtas (neattaisnotu iemeslu dēļ) neierodas uz komitejas sēdēm, vai citos gadījumos, kas katrs tiek novērtēts atsevišķi”. Nolikums papildināts ar 23.punktu: “Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam ar domes lēmumu nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku ne retāk kā vienu reizi mēnesī pašvaldības telpās. Komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku.”
Tāpat domes sēdē tika risināti dažādi sociālo pabalstu jautājumi, dzīvokļu jautājumi, nekustamā īpašuma sadale un jauna nosaukuma piešķiršana, adresācijas jautājumi, zemes vienību platību precizēšana, zemes nomas tiesību izbeigšana, zemes nomas līgumu slēgšana, zemes nomas pirmtiesību līguma slēgšana, zemes gabala sadale u.c.

Nolemts veikt grīdas remontu Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes spēļu nojumēs.

Sēdē nolemts izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma Somersetas iela 12, Aglona (kadastra nr. 7642 004 0128) iegādē, veicot grozījumus pašvaldības budžetā.

Sakarā ar to, ka pasūtījuma „ Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros” iepirkums ( identifikācijas numurs AND/2013/9/EKPI) „Sniega motocikla piegāde” pārsniedz pašvaldības finansiālās iespējas, nolemts neslēgt līgumu ar SIA „Sniegamocis.lv”, bet izsludināt jaunu iepirkuma procedūru.
Savukārt šī paša projekta „Move for life” ietvaros pieņemts zināšanai un nolemts slēgt līgumu ar SIA Daugavpils pilsētas V.Fjodorova „Planēta” iepirkuma pasūtījuma 1. daļas par nūjošanai un slēpošanai nepieciešamā inventāra piegādi. Līguma summa ar PVN (21%) Ls 5339,61.

Pieņemts zināšanai, ka iepirkuma komisija par pašvaldības pasūtījuma “Apmācību braucienu organizēšana projekta Nr.LLB-2-266 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros” (identifikācijas numurs AND/2013/10/BC) izpildītāju izvēlējās zemnieku saimniecību ” Laima”, ar kuru tiks slēgts līgums par piedāvājuma cenu EUR 16705 (bez PVN). Z/S „Laima” atbilst nolikumā pretendentiem izvirzītajām prasībām un iesniedzis zemāko cenu piedāvājumu.

Nolemts izsludināt iepirkumu procedūru remontdarbu veikšanai īpašumā Daugavpils ielā 1, Aglonā.
Lai risinātu pašvaldības administrācijas telpu trūkuma problēmu, deputāti nolēmuši uzdot novada pašvaldības priekšsēdētājai H.Streiķei un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai I. Valainei risināt jautājumu par jaunas administrācijas ēkas un daudzdzīvokļu mājas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iespējām būvniecību.

Deputāti lēma izsludināt iepirkuma procedūru par transportlīdzekļu izsekošanas aprīkojuma (GPS) uzstādīšanu, kas ļaus veikt online izsekošanu un veiktā ceļa vēstures analizēšanu, interaktīvi pārskatīt transportlīdzekļa veikto maršrutu utt. Apstiprināta darba grupa – Osvalds Šatilovs, Ineta Poga, Aleksandrs Dimpers, Dzintra Valaine, Ingūna Barkeviča, -, kurai jāapkopo informācija par novada automašīnu vienībām, kas tiek izmantotas visaktīvāk (vidēji nobrauktie kilometri), lai varētu izvērtēt uz kurām mašīnu vienībām būtu jāuzstāda GPS.

Domes deputāti nolēma piešķirt biedrībai „Neaizmirstule” līdzfinansējumu 200Ls apmērā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības mazināšanai Aglonas novadā”. Vairāk par projektu lasīt šeit
Izskatot otru biedrības “Neaizmirstule” iesniegumu par projektu “Atbalsts Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” darbībai”, deputāti nolēma līdzfinansējumu nepiešķirt.

Atbalstīti grozījumi Aglonas novada domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr.16 lēmuma 18. § 18.1.3.1. punktā „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Aglonas novada Grāveru ciema teritorijā”.
Projektos – „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā. II kārta”, ” Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” , „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā. II. kārta” nolemts izsludināt iepirkuma procedūras:
1. autoruzraudzībai;
2. būvdarbu veikšanai;
3. būvuzraudzībai;
4. projekta vadībai:
projekta vadītājs, projekta lietvede, projekta tehniskais speciālists, projekta grāmatvede.

Pieņemts zināšanai, ka biedrība „Neaizmirstule” sadarbībā ar Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru „Strops” no 19.08.2013. līdz 23.08.2013 organizēs bērnu un jauniešu nometni „Raibā pasaule”.

Novada dome neiebilst izmantot estrādi, vidusskolas sporta laukumu un atraktīvās atpūtas centru un iesaistīt darbiniekus, kā arī novada domes transportu pasākumā „Ar veļiku pa Aglyunu 2013”, kuru š.g. 17.augustā rīkos iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Velomīļi”.

Ar domes sēdes protokolu varēs iepazīties www.aglona.lv sadaļas Novada dome apakšsadaļā Sēžu protokoli pēc š.g 6.augusta.

Fotoieskats domes sēdē:

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv