Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. jūlija novada domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2020. gada 30. jūlijā plkst. 13.00, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.
Darba kārtībā: 

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par Aglonas novada domes 2019. gada publisko pārskatu. (ziņo A.Kalniņa)
 5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020_12 “Grozījumi Aglonas novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020_02 “Par Aglonas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”. (ziņo I.Jokste)
 6. Par Aglonas novada Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastu bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 7. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas saskaņošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par pabalsta piešķiršanu. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par sadarbības līgumu ar Aglonas bazilikas draudzi. Deputāta Andra Valaiņa iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par Aglonas novada domes 2020. gada amatu saraksta precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Biedrības Camk Latgale iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Grāveru TN vokālā ansambļa “Rečeņka” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludināto atklāto projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātēm. (ziņo A.Kalniņa)
 15. Par veiktajām tirgus izpētēm jūlijā. (ziņo I.Gžibovska)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs          Juris Butēvics