Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

30. maija domes sēde

 Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 30. maijā plkst. 10.30 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās  (Somersētas iela 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A. Streļčs)
4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
5. Par saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
6. Par iepirkumu plāna apstiprināšanu 2019. gadam. (ziņo A.Podskočija)
7. Par veiktajām tirgus izpētēm maijā. (ziņo A.Podskočija)
8. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada nometņu organizēšanai”, identifikācijas numurs: AND/2019/08. (ziņo G.Ratenieks)
9. Par konkursa “Sakoptākā sēta” rīkošanu. Aglonas novada domes deputātes Maritas Grebežas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
10. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu. (ziņo I.Klindžāne)
11. Par Aglonas novada skolēnu apbalvošanu. Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolas padomes priekšsēdētājas G.P.  iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
12. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
13. Par dalības maksu Latvijas politiski represēto personu salidojumā. Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
14. Par ziņu par personas deklarēto dzīves vietu anulēšanu. J.L. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
15. Par nolikuma “Radošo darbu konkurss Aglonas novada skolniekiem “Dabai draudzīga ceļošana”” apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne, V.Rivare)
16. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. (ziņo I.Klindžāne, Dž.Valaine)
17. Par dalību projektā “Darbīgās kopienas” un PARTNERĪBAS VIENOŠANĀS slēgšanu tā ietvaros. (ziņo M.Ušacka, I.Poga)
18. Par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē. (ziņo I.Poga)
19. Par nedzīvojamo telpu nomu. A.J. iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
20. Par finansējumu Aglonas PII un Aglonas novada domes katlu māju remontam. Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
21. Par Aglonas novada domes lēmumu par satiksmes drošības uzlabojumiem Jaudzemu ielā 7, Aglonā atcelšanu. (ziņo I.Klindžāne, A.Kluss)
22. Par pagrabtelpu remontdarbiem Daugavpils ielā 6, Aglonas vidusskolas telpās. (ziņo I.Poga, L.Šatilova)
23. Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pasākumu īstenošanai. Grāveru tautas nama deju kolektīva LīDejas vadītājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
24. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu. (ziņo I.Poga)
25. Par Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)
26. Par Aglonas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)
27. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas saskaņošanu. (ziņo I.Klindžāne)
28. Par Aglonas bazilikas Kora skolas direktoru. (ziņo I.Klindžāne)
29. Par novada domes lēmuma darbības apturēšanu. (ziņo I.Klindžāne)

 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece    Marita Grebeža