Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

30.oktobrī domes sēde

Saturs atjaunots: 30.10.2013.

2013.gada 30.oktobrī Aglonas novada administrācijas ēkas telpās (Somersetas ielā 34) notiks kārtējā Aglonas novada domes sēde.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldibam” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2013.gada 30.oktobrī plkst.11.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijās ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi, (ziņo I.Poga)
2. Par BSAC „Somerseta” reorganizāciju, (ziņo I.Poga)
3. Par Aglonas Sporta skolas reorganizāciju, (ziņo I.Poga)
4. Par BJBLPC „Strops” reorganizāciju, (ziņo I.Poga)
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos sakarā ar eiro ieviešanu, (ziņo I.Poga)
5.1. „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par Aglonas novada domes nodevām,,,,
5.2. Par Saistošo noteikumu Nr. _____ „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 (apstiprināti 27.01.2011.) „Par sabiedrisko kārtību Aglonas novadā”” apstiprināšanu
5.3. Par Saistošo noteikumu Nr.  2013/______ „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 11/2013 (apstiprināti 25.09.2013.) „Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
5.4. Par Saistošo noteikumu Nr. 2013/______ „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 14/2011 (apstiprināti 29.11.2011.) „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu
5.5. Par Saistošo noteikumu Nr. 2013/______ „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6/2010 (apstiprināti 27.01.2010.) „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”” apstiprināšanu
5.6. Par Saistošo noteikumu Nr. 2013/______ „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3/2009 (apstiprināti 29.07.2009.) „Nodeva par būvataļaujas saņemšanu” apstiprināšanu.
+ Papildus: Par Saistošo noteikumu Nr. 2013/______ „Par grozījumiem Aglonas novada domes saistošajos noteikumos „Grozījumi Aglonas novada domes nolikumā sakarā ar EIRO ieviešanu” apstiprināšanu
6. Par saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā. (ziņo V.Lielcepure)
7. Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu kapu sakārtošanai, (ziņo I.Poga)
8. Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes vēstuli (17.10.2013., Nr.2641). (ziņo I.Poga)
9. Par Aglonas vidusskolas skolotāju iesniegumu (12.06.2013., Nr.888). (ziņo I.Poga)
10. Par Aglonas internātvidusskolas direktora iesniegumu (25.09.2013., Nr.2419). (ziņo D.Vanags)
11. Par mērķdotāciju sadali, (ziņo I.Poga)
12. Par Priežmalas pamatskolas direktora konkursu (ziņo I.Poga)
13. Par sociālajiem jautājumiem, (ziņo Ā.Perševica)
13.1. Pabalsti.
13.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
14. Par projektiem, (ziņo I.Poga, I.Valaine)
14.1. Par ūdenssaimniecības projektiem.
14.2. Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
14.3. Par projekta pieteikumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas grantu shēmai „Kultūras apmaiņa”
15. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.L. (ziņo I.Rutka)
16. Par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 7, Aglonā, (ziņo I.Poga)
17. Par zemes jautājumiem, (ziņo A.Streļčs)
18. Par iepirkumiem, (ziņo I.Poga, I.Barkeviča)
18.1. Par I.Gribustes iesniegumu (21.10.2013., Nr.2666).
18.2. Par iepirkumu rezultātiem.
19. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija, (ziņo I.Poga)
19.1. Par līguma slēgšanu par savstarpējiem norēķiniem.
19.2. Par Aglonas internātvidusskolas grāmatvedības centralizēšanu
19.3. Par biedrības „Preiļu NVO centrs” iesniegumu (06.09.2013., Nr.2336).
19.4. Par gāzes apgādi Rušonas ielas daudzdzīvokļu mājās Jaunaglonā.
19.5. Par pārvaldes ēkas skiču projekta izstrādi, topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe