Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

30.septembrī domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2011.gada 30.septembrī plkst. 13.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par 2011.gada budžeta izpildi uz 01.09.2011.
  3. Par 2011.gada budžeta grozījumiem.
  4. Par autobusa VW Crafter 2,5, HP 9623, degvielas normas apstiprināšanu.
  5. Par ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.
  6. Par iepirkumiem.
  7. Par Šķeltovas pamatskolas direktores O.Afanasjevas iesniegumu (30.08.2011., Nr.1443).
  8. Par nolikumiem “Gada balva” un “Aglonas novada Gada cilvēks”.
  9. Par sociālajiem pabalstiem.
  10. Par Aglonas novada domes 07.04.2011. lēmuma (protokols Nr.7, 9.paragrāfs) precizēšanu.

11. Par piedalīšanos izsludinātajā ELFLA projektu konkursā.

12. Par zemes jautājumiem.

13. Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem.

14.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

14.1. Par LPS  22.kongresa aicinājumu pašvaldībām.

14.2. Par T.Mundas iesniegumiem (01.09.2011., Nr. 1461 un Nr. 1462).

14.3. Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Aglonas novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā””.

14.4. Par Aglonas novada domes publisko 2010.gada pārskatu.

14.5. Par līgumu ar LR Zemessardzi.