Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

31. janvāra domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu  Aglonas novada domes sēde notiks 2019. gada 31. janvārī plkst. 13.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona).

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 5. Par pieteikšanos zvejas tiesību nomai. (ziņo A.Bartuša)
 6. Par grozījumiem Aglonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 (apstiprināti ar Aglonas novada domes 2018. gada 15. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §1)). (ziņo I.Jokste)
 7. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par materiālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
 8. Par grozījumiem Aglonas novada domes Sociālā dienesta nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 9. Par grozījumiem Aglonas novada Sociālās aprūpes centra  “Aglona”  nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 10. Par grozījumiem Aglonas novada domes komunālo pakalpojumu nodaļas nolikumā. (ziņo I.Klindžāne)
 11. Par saistošajiem noteikumiem „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo I.Klindžāne)
 12. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 13. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas reģiona funkciju veikšanu un finansēšanu. Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 14. Par sadarbību patversmes/atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanā. Preiļu novada domes izpilddirektora iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
 15. Par dienesta pārbaudi ESF projekta 9.2.4.2./16/I/002 VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI AGLONAS NOVADĀ īstenošanā. (ziņo I.Klindžāne)
 16. Par Aglonas novada skolu tīkla optimizāciju. (ziņo I.Klindžāne)
 17. Par Aglonas novada domes lēmuma precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 18. Par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu. (ziņo I.Klindžāne)
 19. Par veiktajām tirgus izpētēm janvārī. (ziņo A.Podskočija)
 20. Par iepirkumu procedūras rezultātiem – Sarunu procedūra “Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un SAC “Aglona””, identifikācijas numurs: AND/2019/01/. (ziņo Dž.Valaine)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                 Juris Butēvics

                                                         

 

 

 

 

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka