Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

31. janvāra domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 31. janvārī plkst. 14.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par saistošajiem noteikumiem „Aglonas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. (ziņo D.Kuzņecovs)
 4. Par J. T. iesniegumiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
 5. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs: AND/2017/15/ERAF.  (ziņo D.Kuzņecovs)
 6. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 7. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 8. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai            (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcība “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”. (ziņo A.Podskočija)  
 9. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai           (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”. (ziņo A.Podskočija)
 10. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai            (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.3. rīcībā “Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)”. (ziņo A.Podskočija)
 11. Par veiktajām tirgus izpētēm janvārī. (ziņo A.Podskočija)
 12. Par piedalīšanos ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+ 2014.- 2020.gadam. (ziņo V.Rivare)
 13. Par piedalīšanos Nordplus programmā 2018-2022. (ziņo V.Rivare)
 14. Par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas  un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvars  2014.-2020.gadam. (ziņo V.Rivare)
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. (ziņo L.Bartuša)
 16. Par medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā. (ziņo L.Bartuša)
 17. Par Aglonas novada pašvaldības Stratēģiju darbam ar jaunatni 2018.-2022.gadam. (ziņo M.Ušacka)
 18. Par Aglonas novada mērķdotācijas autoceļu, ielu fondam piešķirto līdzekļu izdevumiem 2018. gadā. (ziņo A.Kluss)
 19. Par satiksmes drošības uzlabojumiem Aglonas novadā. (ziņo I.Barkeviča)
 20. Par Aglonas novada izglītības iestāžu remontdarbiem. (ziņo I.Barkeviča)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                       Ingūna Barkeviča