Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

6. novembra novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 6. novembrī plkst. 11.00   Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas ielā 34, Aglona). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:
1. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, un saistošo noteikumu Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
2. Par pārtikas paku piegādi skolēniem. (ziņo I.Poga)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs       Juris Butēvics