Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

7. maija Aglonas novada domes ārkārtas sēdes aktualitātes

 Aglonas novada domes ārkārtas sēdē, kas notika 7. maijā, tika izskatīti vairāki svarīgi jautājumi un pieņemti attiecīgi lēmumi.

Par finansējuma piešķiršanu
Apsprieda jautājumu par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada izglītības iestāžu un BJBLPC „Strops” MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei un pieņēma lēmumu piešķirt minētajām iestādēm budžeta līdzekļus licenču iegādei 5564 EUR apmērā.

Par dalību NVA piedāvātajā pasākumā
Jauniešu lietu speciāliste I.Ukina iepazīstināja ar Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu, kura ietvaros tiks atjaunotas skolēnu nodarbinātības iespējas  vasaras brīvlaikā. Pieņemts lēmums atbalstīt piedalīšanos NVA pasākumā un paredzēt līdzekļus skolēnu nodarbinātības pasākuma nodrošināšanai 4860.00EUR apmērā no SIA „Cirīšu HES” dividendēm.

Par aizņēmuma atmaksu
Pieņemts lēmums veikt aizņēmuma pamatsummas atmaksu Lauku atbalsta dienesta projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros atmaksātās summas 93617,03 EUR apmērā.

Par nekustamā īpašuma pārņemšanas komisijas izveidi
Pamatojoties uz MK 2014. gada 23.aprīļa rīkojumu Nr. 169 „Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”  un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 61.panta pirmo daļu, dome nolēma izveidot nekustamā īpašuma „Dimanti”, Fintmuižā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā pārņemšanas komisiju.

Par projektu
Domes sēdē pieņemts lēmums aizstāt projekta Nr.13-03-LL12-L413202-000006 nosaukumu no “SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkas vispārējie siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi” ar “Jumta seguma nomaiņas darbi SAC “Aglona” radošo darbnīcu ēkai” un izsludināt iepirkuma procedūru šim projektam līdz 2014. gada 19. maijam.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Ārkārtas sēdes protokols Nr. 9, 2014. gada 7.maijā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv