Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

8. oktobra ārkārtas domes sēdes aktualitātes

8. oktobrī notika Aglonas novada domes ārkārtas sēde. Sanāksmes darba kārtībā bija divi jautājumi.

Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. Klašu skolēnu korim”. Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu ar  mērķi atbalstīt lauku cilvēku spēju attīstību un aktivitāšu dažādošanu. Aglonas bazilikas kora skolas koris dzied dievkalpojumos Aglonas bazilikā, arī Aglonas lielajos svētkos 15. augustā, regulāri koncertē, piedalās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu  svētkos. Skolu jaunatnes Dziesmu svētku  skates finālā  koris  ieguvis Zelta diplomu. Koris ir vairāku  starptautisku koru konkursu laureāts. 2014./2015. mācību gadā Aglonas bazilikas kora skola piedalīsies Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos Rīgā. 2015. gada martā koris piedalīsies IV Latvijas mūzikas skolu koru J. Vītola konkursā LAI SKAN. 2015./ 16. mācību  gadā koris piedalīsies Vispasaules bērnu un jauniešu koru federācijas PUERI  CANTORES kongresā – festivālā Romā (Vatikānā).  Koris bieži koncertē ārzemēs un koncertos parasti uzstājas Latgales novada tautu tērpos. 1997.gadā darinātie tērpi jau  ir  novecojuši. Lai  koristi arī turpmāk godam prezentētu Aglonu, Latgali, Latviju ļoti  nepieciešami jauni Latgales novada tautu tērpi.  Deputāti ieņēma lēmumu:
1.piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, 4.rīcībā – Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai ar projekta iesniegumu “Tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim”.  Projekta kopējās izmaksas euro 8796,60 (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas 7269,92 euro, neattiecināmās izmaksas 1526,68 euro, pašvaldības līdzfinansējums 10 % – 726,99 euro.
2.piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, segt neattiecināmās izmaksas (PVN). Paredzēt finansējumu projektam (2253,67 euro) 2015.gada Aglonas novada domes budžetā.
 Par dalību Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu iznstrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklātajā konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”.
Sēdē tika pieņemts lēmums:
1.piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklātajā konkursā “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ar projektu „Ilgtspējīgas aktīvās atpūtas zāles izveide Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē”. Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv