Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā noslēdzas projekts veselīga dzīvesveida veicināšanai

 Šī gada maijā noslēdzas projekts, kas pilnveidoja sporta un veselīga dzīvesveida iespējas Aglonā. Aglonas novada iedzīvotāji mīl ziemas sporta veidus un gaida atbilstošus laika apstākļus, lai nodotos ziemas priekiem. Aglonas novads lepojas ar dziļām distanču slēpošanas tradīcijām. Daudzi atceras, ka agrāk šeit bija laba sporta bāze gan distanču slēpošanai, gan biatlonam. Aglonā notika sporta nometnes un sacensības slēpošanā. Aglonas novada vidējā un vecākā paaudze arī pašlaik pievēršas individuāli šim sporta veidam. Aglonas novadā ir labvēlīgs reljefs un klimats slēpošanas attīstībai. Aglonas novada Sporta centrs Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Nr.LLB-2-255 “„Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for Life” ietvaros papildināja savu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties sniega motociklu “Polaris” ar trašu veidošanas aprīkojumu, 55 slēpju komplektus (slēpes, nūjas, zābaki), un slēpju sagatavošanas aprīkojumu (slēpju sagatavošanas galdu, gludekli vaska izlīdzināšanai, vaskus un skrāpjus).

Sporta nodarbību dažādošanai tika iegādāti 40 nūjošanas nūju pāri. Sporta aprīkojumu var saņemt bez maksas Sporta centrā, Daugavpils iela 6 b, Aglona, Aglonas novadā.

Projekta laikā 2013. gadā uzbūvēta slēpošanas un nūjošanas trase 1450 metrus garumā, kas izvietota gleznainā Ciriša ezera krastā pie Aglonas estrādes. Pie trases uzstādīti divi informatīvie stendi ar informāciju par iespējām bez maksas izmantot nūjošanas vai slēpošanas inventāru, kā arī padomi, uzsākot un beidzot sporta aktivitātes.

Projekta laikā pilotgrupa “Healthy lifestyle” nodarbojās ar nūjošanu un projekta ietvaros tika novērtēts kā nūjošana ietekmē pilotgrupā iesaistīto dalībnieku veselību.

Projekta laikā notika sacensības Riebiņu novadā, kā arī Braslavā un Novopolockā Baltkrievijas republikā, kur piedalījās Aglonas novada skolēnu komandas. Preiļos notika ģimeņu sacensības, kurās katru projekta partneri pārstāvēja 2 ģimenes 3 cilvēku sastāvā. Uz sacensībām pulcējās ģimenes no Latvijas un Baltkrievijas projekta partneriem. Aglonas novadu pārstāvēja sportiskā Stivriņu ģimene un Prusaku audžuģimene.

Organizētas vairākas projekta partneru darba grupas un vadošo  pārstāvju sanāksmes, viena no tām notika 2014. gada septembrī Aglonā. Noslēdzošā aktivitāte bija starptautiskā konference Preiļos 2015. gada aprīlī par veselīgu dzīvesveidu. Konferences dalībnieki apkopoja projekta rezultātus, to ietekmi uz vietējām kopienām un starptautisko sadarbību, kā arī iepazinās ar veselīga dzīvesveida attīstības koncepcijām Latvijā un Baltkrievijā.

Aglonas novada dome pateicas visiem projektā iesaistītajiem partneriem (Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Maltas pagasta pārvalde, Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas izpildkomiteja, Novopolockas Valsts olimpiskās rezerves skola, Glubokoje rajona fizkultūras centrs) par sadarbību, atsaucību, kā arī projekta vadošā partnera biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” pārstāvjiem par ieguldīto darbu, palīdzību, atbalstu un radošo darbu projekta realizācijas laikā.

Projektā īstenotās aktivitātes Aglonā veicina veselīga dzīvesveida popularizēšanu, dažādo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un stimulē distanču slēpošanas tradīciju atdzimšanu novadā. Tā kā Aglona ir novads ar plašām rekreācijas iespējām, tad vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un atpūtniekiem iespējams izveidotajā trasē dažādot savas sportiskās aktivitātes. Projekts ”Move for Life” 57 projektu vidū programmas LAT-LIT-BY noslēguma konferencē šī gada 13.maijā, Rēzeknē saņēma apbalvojumu kā labākais projekts veselības veicināšanas jomā.

Paldies par ieguldīto darbu projekta idejas autorei un sākotnējai projekta vadītājai Inesei Matisānei, kā arī amata pēctecei Līgai Upeniecei.

Projekta kopējais budžets: 600 841,37 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 540 757, 23 EUR, nacionālais finansējums 10% – 60 084, 14 EUR.

Aglonas novada domes (projekta partnera) budžets: 56109.60 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 50498.64 EUR, nacionālais finansējums 10% – 5 610, 96 EUR, kas sadalās 5% valsts budžets, 5% pašvaldības finansējums.

Vispārēja informācija par Programmu:

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Paziņojums par ES:

Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.

Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Aglonas novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

  

Projekta koordinatore Ineta Valaine, 2015. gada 20. maijā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv