Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā notika projekta “Moveforlife” darba grupas sanāksme

  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/ “Moveforlife” LLB-2-255 regulāri notiek darba grupu sanāksmes, kur satiekas Latvijas un Baltkrievijas projekta partneru pārstāvji. Darba grupā piedalās projektu koordinatori un grāmatveži. Vadošais partneris projektā ir Eiroreģions “Ezeru zeme”, projekta partneri Latvijā ir Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome, bet  Baltkrievijā – Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhņedvinskas rajona izpildkomiteja, izglītības iestāde “Valsts olimpiskās rezerves arodskola Novopolockā”, Glubokoje rajona fizkultūras un veselības centrs.
12. septembrī notika projekta darba grupas sanāksme Aglonā, kas bija pēdējā sanāksme projektā,  jo projekts tuvojas noslēgumam. Ciemiņus no Baltkrievijas un Latgales novada pašvaldībām uzrunāja Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe. Darba grupa tikšanās reizē pārrunāja projektā veicamos darbus, kā arī nepieciešamību pagarināt projektu līdz 2014. gada 31. decembrim, lai baltkrievu partneri varētu pabeigt ieplānotās projekta aktivitātes, sakarā ar atšķirībām iepirkumu procedūrā un līdzfinansējuma nodrošināšanā. Līdz ar to Aglonā visvairāk jautājumu projekta vadītājai Līgai Upeniecei uzdeva baltkrievu partneri. Partneri no Latvijas jau ir īstenojuši aktivitātes, viņiem atlicis  tikai atbildīgais atskaišu sagatavošanas periods.
Darba grupas pārstāvji apmeklēja izbūvēto Aglonas nūjošanas un slēpošanas trasi       (1,45 km garumā), uzstādītos publicitātes stendus un apskatīja projekta ietvaros iegādāto sporta inventāru Sporta hallē.  Darba grupas sanāksmes noslēgumā tās dalībnieki apskatīja Aglonas ievērojamākās vietas.
Projekta dalībnieki uz paveikto darbu projektā un ieguldījumu novadu infrastruktūrā varēs atskatīties projekta noslēguma konferencē Preiļos šī gada decembrī.
Projekta kopējais budžets: 600 841,37 EUR , t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 540 757, 23 EUR , nacionālais finansējums 10% – 60 084, 14 EUR .
Aglona novada domes projekta kopējais budžets ir 56109,60 EUR, no tiem pašvaldības finansējums 5%, valsts budžets 5%.

 Vispārēja informācija par Programmu:
Projekts tiek īstenots Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Aglonas novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas pasākuma fotogrāfijas. Foto: I. Valaine

Projekta koordinatore      Ineta Valaine

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv