Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC „Strops” darba pārskats par 2020. gadu

 Aglonas BJBLPC „Strops” darbības mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem drošu vidi, veicināt viņu intelektuālo un fizisko attīstību, attīstīt centra apmeklētāju sociālās prasmes, veicināt bērnu radošo izaugsmi, piedāvāt skolas vecuma bērniem dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizēt radošas nodarbības, sporta nodarbības un dažādas aktivitātes saturīgai bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai.

      2020. gadā tika labiekārtota Centra vide, projektu ietvaros papildināta materiāli tehniskā bāze ar izšūšanas mašīnu, lāzergravieri, adāmmašīnu, šujmašīnu, iededzināšanas aparātiem, profesionālajām līmpistolēm, drēbju pakaramajiem, organizētas apmācības un tikšanās Aglonas novada izglītības iestāžu pedagogiem un aktīvistiem.

Interešu izglītība

2020.gadā bērni, jaunieši un pieaugušie darbojās dažādos interešu izglītības pulciņos un radošajās darbnīcās: „Es daru”, Klūdziņu pīšanas pulciņš jauniešiem un pieaugušajiem, radošās darbnīcas, Teātra studija, Popgrupa, Šūšanas un modelēšanas pulciņš, „Bērnu  dejas”- pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem, „Latgalīšu volūda”, kā arī sporta nodarbības – Basketbols, Futbols, Florbols.

Vasaras mēnešos pulciņu audzinātāji katru nedēļu organizēja dažādas darbnīcas un meistarklases bērniem un jauniešiem (muzikālā darbnīca, šūšanas darbnīca, klūdziņu pīšanas meistarklase, ritmika, sporta aktivitātes).

Pasākumi, konkursi, viktorīnas, turnīri

       2020.gadā sadarbībā ar novada izglītības iestādēm Centrā tika organizēti  VISC pasākumi – konkurss-izstāde „Lidice 2020”, uz 48. Starptautisko bērnu mākslas izstādi- konkursu Rīgā tika nosūtīti 45 bērnu darbi.

Konkursā ”Skatuves runa 2020” piedalījās 39 dalībnieki, no kuriem 5 pārstāvēja Aglonas novadu Latgales reģiona konkursā Jēkabpils BJC un guva godalgotas vietas.

Konkursā „Anekdošu virpulis 2020” piedalījās 6 novada skolu dalībnieki, no kuriem 3 pārstāvēja Aglonas novadu Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Latgales reģiona stāstnieku konkursā ANEKDOŠU VIRPULIS 2020 Līvānos.

Interešu pulciņi „Šūšana un modelēšana” un  „Es daru” tika pieteikti dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmai „RADI ROTĀJOT” 2.kārtai Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, diemžēl šis pasākums tika atcelts.

Popularitāti guva tādi konkursi, kā „Prāta mežģis”, „Gudrīši 2020” novada skolu 1.-4.klašu skolēniem, pužļu likšanas un deju turnīri u.c. 

Tikšanās, sadarbība

Sadarbībā ar Aglonas novada centrālo bibliotēku tika organizēts pasākums ‘’Draudzības diena’’. Sadarbībā ar novada izglītības iestādēm Dzejas dienu ietvaros tika apkopoti citāti no Aglonas skolēnu domrakstiem un izvietoti Aglonas ciemata ielās. Sadarbībā ar Kultūras centru tika uzšūti karodziņi Radošo industriju centra atklāšanas pasākumam un organizētas radošās darbnīcas, kurās piedalījās interešu izglītības pulciņi – „Šūšana un modelēšana”, „Es daru” un Klūdziņu pinēji. 

Aktivitātes katru dienu

 Centrs piedāvā dažādas aktivitātes katru dienu. Šogad sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, „Strops” no marta līdz jūnijam un novembrī, decembrī darbojās īpašā režīmā, tas tika slēgts apmeklētāju uzņemšanai, tikai izņēmuma gadījumā pēc bērnu vecāku rakstiska lūguma (ja vecāki aizņemti darbā un nav personas, kuras uzraudzībā atstāt bērnu), tika uzņemti ne vairāk kā 10 bērni (1.- 6.klase) vienlaicīgi laikā pēc mācību stundām skolā līdz vecāku darba laika beigām.  Interešu izglītības apguve iespēju robežās tika nodrošināta attālināti, klātienē iekštelpās notika tikai individuāli (izņemot bērnus, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes klases izglītojamiem, laikus saskaņojot ar interešu pulciņu audzinātājiem. Sporta nodarbības, interešu izglītības programmu ietvaros, tika organizētas ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus nosacījumus: sporta nodarbības norisei ārtelpās vienā grupā vienlaikus organizēti pulcējās ne vairāk kā 10 personas  un netika izmantotas ģērbtuves.

 Vasaras mēnešos (no 8.jūnija līdz 31. augustam) „Strops” uzņēma apmeklētājus, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Notika nodarbības, radošās darbnīcas, sporta pulciņi, ievērojot Valsts izglītības satura centra izstrādātās vadlīnijas interešu izglītībā. Bērniem tika organizēti turnīri, viktorīnas, darbošanās ar dabas materiāliem, dārza spēles, radošās un praktiskās nodarbības, lasāmdienas, muzikālās un šūšanas darbnīcas, stafetes, pastaigas dabā.

Telpas un Centra apkārtne vienmēr tiek noformētas atbilstoši valsts svētkiem un gadskārtu tradīcijām.

Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama  www.aglona.lv

Projekti

Kopš 2017.gada BJBLPC „Strops” ir stratēģiskais partneris Aglonas novada projektā „Proti un Dari”. 2020.gadā projektā iesaistīti 2 jaunieši, kuri ieguva neformālo izglītību šūšanā un skaistumkopšanā.

      2020. gadā turpinājās Izglītības iniciatīvu centra projekta ‘’Darbīgās kopienas’’ aktivitātes, kuru sadarbības partneris un finansētājs ir  British Council Latvia. Projekta ietvaros janvārī „Stropā” tika atklāts Aglonas Kopienas resursu centrs, notika dažādas apmācības un semināri novada pedagogiem un aktīvistiem – „Sociālā uzņēmējdarbība”, „Soiālais taisnīgums vietējā kopienā”, ”Kā atrast prieku darīt”, vebināri – „Dzīvā bibliotēka”, „Neirografika”. Tika organizēti dažādi pasākumi un meistarklases – Vasaras saulgriežu pasākums ar ķeramikas darbnīcu un Jāņu vainagu pīšanu, radošās darbnīcas- „Izšūšanas iespējas”, „Lāzergravēšanas iespējas”, „Adāmmašīnas iespējas”. Projekta ietvaros tika izveidoti dekoratīvie puķu podi pie Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas  un iestādītas puķes. Koku stādīšanas akcijā ‘’Iestādi koku’’ tika iegādātas tūjas un iestādītas pie Radošo industriju centra. Pie Aglonas PII izveidota „Sajūtu taka”.  Decembrī tika iegādāta piparkūku mīkla visām novada izglītības iestādēm un audžuģimenēm, organizēta labdarības akcija.  Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2021.gada februārim.

Nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projekta „Par ziedošu Aglonu” ietvaros maijā tika uzstādīti ziedu statīvi  pie BJBLPC „Strops” un Maizes muzeja. 

Statistika

Centra kvalitatīvie rādītāji

  •   Atpazīstamība un pozitīvs apmeklētāju novērtējums;
  •   Aktīva dalība dažādos projektos;
  •   Radoša, estētiska vide;
  • Daudzveidīgs piedāvājums dažādām mērķauditorijām;
  •   Stabils apmeklētāju skaits;
  •   Atbildīgs komandas darbs.

 Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC ”Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv