Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC ”Strops” darba pārskats par 2019. gadu

Aglonas BJBLPC “Strops” darbības pamatvirziens ir radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai un fiziskai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, radošam darbam un atpūtas organizēšanai, kā arī piedāvāt saturīgas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.


2019. gadā tika labiekārtota Centra vide, spoguļzālē nomainītas lampas, projektu ietvaros papildināta materiāli tehniskā bāze, organizēti kursi pedagogu profesionālai pilnveidei.

Interešu izglītība

2019. gadā bērni, jaunieši un pieaugušie darbojās dažādos interešu izglītības pulciņos un radošajās darbnīcās: Klūdziņu pīšanas pulciņš, radošās darbnīcas ”Es daru”, Teātra studija, Popgrupa, Šūšanas un modelēšanas pulciņš, grupa ”Laikmetīgās dejas”, ”Ritma dejas”- pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem, basketbols, futbols, florbols, veselību attīstošā vingrošana.
Šūšanas, modelēšanas pulciņa dalībnieki piedalījās Netradicionālās modes skatē Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, Klūdziņu pīšanas pulciņa dalībnieki organizēja savu darbu izstādi, Popgrupa un deju pulciņi piedalījās Aglonas KC rīkotajos pasākumos un koncertos, Pulciņš ”Es daru” organizēja radošās darbnīcas jaunajām māmiņām un Aglonas KC rīkotājos pasākumos (Lieldienās, Ģimeņu dienā).
Vasaras mēnešos pulciņu audzinātāji katru nedēļu organizēja dažādas darbnīcas un meistarklases bērniem un jauniešiem (muzikālā darbnīca, šūšanas darbnīca, klūdziņu pīšanas meistarklase, sporta aktivitātes).

Pasākumi, konkursi, viktorīnas, turnīri

2019. gadā sadarbībā ar novada izglītības iestādēm Centrā tika organizēti  interešu izglītības pasākumi – konkurss-izstāde ”Lidice 2019”, uz 47. Starptautisko bērnu mākslas izstādi- konkursu Rīgā tika nosūtīti 33 bērnu darbi.
Konkursā ”Anekdošu virpulis 2019” piedalījās 11 novada skolu dalībnieki.
Skatuves runas konkursā piedalījās 26 dalībnieki, no kuriem 5 pārstāvēja Aglonas novadu  Latgales reģiona konkursā Daugavpilī un guva godalgotas vietas.

Popularitāti guva  konkurss Aglonas novada skolu 1.-4. klašu skolēniem ”Kāpēcīši”, deju turnīrs ”Just Danc”,  turnīrs “Alias”.

Skolēnu pavasara brīvdienās tika organizēta  meistarklase ”Sniegavīra deguna otrā dzīve”, praktiska nodarbība ”Jaunā dārznieka eksperiments” un  dambretes turnīrs.
Maija beigās notika pavasara ballīte ”Stropā” ar teātra pulciņa izrādi, dažādām stafetēm, tējas dzeršanu un mācību gada izvērtējumu.
Rudenī tika organizētas  Dzejas dienas ”Dzeja iziet Aglonas ielās…”, Gudro taupītāju diena sadarbībā ar ”Gūda saimineiču biedrību” projekta ”Nē pārtikas atkritumiem!” ietvaros. Dažādi pasākumi notika Tēvzemes nedēļas ietvaros – tautasdziesmu popularizēšana, Latvijas puzles likšana, viktorīna par Latviju (izmantojot telefonus, Kahoot lietotnes).
Decembrī apmeklētāji labprāt iesaistījās Ziemassvētku radošajās darbnīcās un piparkūku cepšanā. 

Tikšanās, sadarbība 

Sadarbībā ar ”Gūda saimineiču biedrību” tika organizēts pasākums ”Gudro taupītāju diena” Aglonas novada skolēniem. Sadarbība izveidojusies ar  Aglonas Senioru biedrību  un  SAC ”Aglona” klientiem.
Notiek aktīva sadarbība ar jaunatnes lietu speciālisti – jauniešu tikšanās ar Intu Teterovski, praktisks seminārs jauniešiem par saskarsmi ar Ilutu Arbidāni, jauniešu tikšanās ar deputātiem.  Notika tikšanās ar Lietuvas un Rēzeknes skolu jauniešiem.

Projekti

Kopš 2017. gada BJBLPC ”Strops” ir stratēģiskais partneris Aglonas novada projektā ”Proti un Dari”. 2019. gadā projektā iesaistīti 4 jaunieši, kuri ieguva neformālo izglītību skaistumkopšanā, apguva autovadīšanas teoriju un datorprasmes.
2018./2019. gadā  tika īstenots LEADER projekts ”Esi aktīvs un radošs Aglonā”, kura ietvaros Centrs papildināja materiāli tehnisko bāzi ar jaunām, inovatīvām galda spēlēm, LEGO konstruktoriem, mūzikas instrumentiem.
2019. gada  jūlijā sākās Izglītības iniciatīvu centra projekta ”Darbīgās kopienas” aktivitātes, kuru sadarbības partneris un finansētājs ir  British Council Latvia. Projekta ietvaros notika 2 dienu apmācības Aglonas novada skolotājiem ”Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība”, 2 dienu kursi ”Izglītības iestāde darbīgā kopienā”, semināri vietējās kopienas aktīvistiem ”Vietējā un globālā kopiena: kā tā ietekmē mani, kā to ietekmēju es”, ”Es savai kopienai”, BTA kursi izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem. Kā arī pakāpeniski tiek papildināta materiāli tehniskā bāze, šogad tika iegādāts A3 laminators un izšūšanas mašīna. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2021. gadam.
Projekta ”Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” ietvaros BJBLPC ”Strops” zālē katru nedēļu notika veselību veicinošas vingrošanas nodarbības  bērniem un pieaugušajiem.

Pieredzes apmaiņa

2019. gadā Centru apmeklēja Limbažu novada jaunieši un nevalstisko organizāciju pārstāvji, Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu centrs, Lietuvas jaunieši, Rēzeknes skolu jaunieši. Aglonas BJBLP Centra darbinieki apmeklēja Alūksnes bērnu un jauniešu centru un Priekuļu novada bērnu un jauniešu centru ”Apelsīns”.

Statistika

2019. gadā centra apmeklētāju skaits ir 12979, no kuriem 7781 – bērni, 4960 – jaunieši, 238 – ģimenes ar bērniem.

Aktivitātes katru dienu

Centrs piedāvā dažādas aktivitātes visu gadu, arī vasarā notiek pasākumi, nodarbības, radošās darbnīcas, sporta pulciņi, turnīri, viktorīnas, darbošanās ar dabas materiāliem.

Telpas un Centra apkārtne vienmēr tiek noformētas atbilstoši valsts svētkiem un gadskārtu tradīcijām.
Centrs atvērts apmeklētājiem katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00, piektdienā no plkst. 11.00 līdz 19.00, skolēnu brīvlaikos no plkst. 9.00 līdz 17.00.
”Stropā” ikviens ir laipni gaidīts, te var saturīgi pavadīt brīvo laiku ģimenes ar bērniem, jaunieši kopā ar draugiem var spēlēt galda spēles, piedalīties organizētajās aktivitātēs, bērni var darboties ar IGLU klučiem, LEGO konstruktoriem, apmeklēt radošās darbnīcas, pasākumus un iesaistīties dažādās nodarbībās, minēt krustvārdu mīklas. Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama  www.aglona.lv

Centra kvalitatīvie rādītāji 

  • Atpazīstamība un pozitīvs apmeklētāju novērtējums;
  • Radoša, estētiska vide;
  • Daudzveidīgs piedāvājums dažādām mērķauditorijām;
  • Daudzskaitlīgs, stabils apmeklētāju skaits;
  • Atbildīgs komandas darbs;
  • Profesionāli sociālie un interešu izglītības audzinātāji un sporta pasākumu organizatori.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC ”Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv