Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas ciemā pabeigti ūdenssaimniecības II kārtas darbi

Aglonas novada dome 2015. gadā ir pabeigusi vairākus ūdenssaimniecības projektus novada teritorijā. Aglonas ciemā tika īstenots projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta” (nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031) 1. etapsERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

No 2014. gada 10. septembra līdz 2015. gada 12. jūnijam Aglonā ritējuši nopietni ūdensvada un kanalizācijas celtniecības darbi, kas galvenokārt skāruši Aglonas centrālo – Somersetas ielu. Īpašs objekts bija Aglonas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kur nomainīti vecie jau nokalpojuši attīrīšanas mezgli, izveidoti moderni attīrīšanas dīķi. Vēl 41 (papildus esošajiem) ciema iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība nodrošināta 64 % ciema iedzīvotājiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un kanalizācijas tīkla paplašināšana nodrošinās piesārņojuma slodzes samazinājumu (6,8% ) uz Cirīša ezeru, kas ietilpst NATURA 2000 teritorijā.

2015. gada 1. jūlijā pēc visu projektā plānoto institūciju pozitīvu atzinumu saņemšanas, objekts tika nodots ekspluatācijā. Garantijas termiņš celtniecības darbiem ir 36 mēneši.

Būvdarbus īstenoja SIA RIO”,objekta būvuzraudzību veica SIA “RS Property”, autoruzraudzību veica SIA “Ekolat”.

Tos iedzīvotājus, kuriem jāpieslēdzas pie centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla, aicinām griezties pie Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja V. Dimpera, (tālr. 26565118, e – pasts: viktors.dimpers@aglona.lv), lai noskaidrotu pieslēguma iespējas.

Aglonas novada dome arī turpmāk informēs par ūdenssaimniecības attīstības darbiem Aglonā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 500000 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums 85% jeb 425000 EUR , Aglonas novada domes finansējums 15% jeb 75000 EUR.

Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr.29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv