Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskolā īstenots Erasmus+ projekts “Aglonas internātvidusskolas pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”

2018.gada 30.jūnijā Aglonas internātvidusskolā noslēdzās Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus + projekta “Aglonas internātvidusskolas pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” aktivitātes Mācību mobilitāte (KA1) īstenošana.

Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035382
Projekta īstenošana: 01.07.2017.-30.06.2018.

Projekta mērķis: Skolas administrācijas un pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un skolas vidi.

Projekta īstenošanas laikā tika izpildīti uzdevumi un sasniegti plānotie rezultāti.

Projekta ietvaros skolas administrācija un pedagoģiskais personāls pilnveidoja savas kompetences, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un skolas vidi.

Skolas direktors Didzis Vanags piedalījās strukturētos kursos ar skolu apmeklējumu Vācijā, Flesburnā, no 18. līdz 23. aprīlim. Kursu laikā iepazinās ar Vācijas izglītības sistēmu, apmeklējot vispārizglītojošās skolas un profesionālās skolas, kā arī universitāti. Tika gūts ieskats par mācību procesa organizēšanu šajās skolās, detalizētāk apskatīts mācību organizēšanas process profesionālajās izglītības iestādēs. Vizītes laikā tika iegūtas zināšanas un praktiskā pieredze par mūsdienīgu mācību metožu un digitālo tehnoloģiju pielietošanu gan izglītības, gan izglītības kvalitātes vadības sistēmā, kas kopumā rosinās uz jauniem izaicinājumiem izglītības un karjeras izglītības procesa pilnveidošanā.

Skolas direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā Guntars Ratenieks  no 29. oktobra līdz 4. novembrim Slovēnijā, Ļubļanā, apmeklēja kursus un ieguva zināšanas dažādu sadarbības formu pielietošanai darbā ar skolēna ģimeni, vecākiem. Kursos tika apskatīti un analizēti aktuālākie sadarbības modeļi. Rezultātā kursos profesionālo treneru vadībā tika apgūtas praktiskas iemaņas darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Tika aplūkoti problēmu psiholoģiskie aspekti un meklēti labākie risinājumi darbā ar skolēnu ģimenēm. Apgūtās prasmes arī reāli tiek pielietotas ikdienas darbā skolā.

Angļu valodas skolotāja Vita Rivare  no 16. līdz 27. oktobrim apmeklēja kursus Lielbritānijā (Braitonā)  “Jaunākās pieejas angļu valodas apgūšanā “, lai apgūtu jaunas, inovatīvas pedagoģiskās metodes angļu valodas mācīšanā, mācību materiālu veidošanā un pilnveidotu angļu valodas prasmes. Rezultātā tika apgūtas jaunas mācību metodes angļu valodas gramatikas mācīšanai, jaunas idejas un kompetences IT izmantošanai mācību stundās, izmantojot filmas, dziesmas, reklāmas kas kopumā veicina aktīvāku skolēnu iesaistīšanos mācību procesā un zināšanu apguvi.

Angļu valodas skolotāja Vita Rivare no 26 marta līdz 6. aprīlim apmeklēja kursus ”CLIL metodikas apgūšana “kursos Lielbritānijā (Braitonā) teorētiski un praktiski apguva CLIL (Content and Language Integrated Learning – mācību satura un valodas integrēta apguve) metodiku. Rezultātā tika iegūta izpratne par CLIL pamatprincipiem, iegūta izpratne par mācību plānu, programmas un mācību materiālu veidošanu, kā arī praktiskās iemaņas stundu vadīšanā, izmantojot CLIL.

Projekta īstenošanas laikā visi dalībnieki pilnveidoja angļu valodas prasmes, veidoja plašāku izpratni par izglītības sistēmu konkrētajā mobilitātes valstī, ieguva pieredzi no citu Eiropas valstu kolēģiem. Apkopoja, izvērtēja un ieviesa iegūto pieredzi, prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi vicina mācību procesa kvalitātes uzlabošanos.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv