Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas KC pasākumi un īstenotie projekti

2016. gadā Aglonas kultūras centrā kopā ir notikuši aptuveni 60 pasākumi, tai skaitā dažādi semināri, konferences, Donoru diena u.c. pasākumi. Kā arī izklaidējošie pasākumi – groziņballes, pāris diskotēkas, zaļumballes, filmas. Kultūras centrā darbojās 7 pašdarbības kolektīvi: 2 vokālie ansambļi – Sieviešu vokālais ansamblis, Jauktais vokālais ansamblis, jauniešu popgrupa, folkloras kopa “Olūteņš”, senioru deju grupa, amatierteātris un Aglonas novada Aglonas bazilikas jauktais koris “ASSUMPTA”. Kolektīvi aktīvi piedalās pasākumos, kā arī koncertē aiz novada robežām. Piedalās starpnovadu rīkotajās skatēs.

Aglonas Kultūras centra īstenotie projekti 2015. gadā.

Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” projekts: “Laukuma labiekārtošana Somersetas ielā 34, Aglonā” – (1.06.2015.-27.06.2015.)

Projekta mērķis – sekmēt aktīvās atpūtas pieejamību un vides sakopšanu vienā no publiski pieejamām vietām Aglonā. Izveidot pilnvērtīgu iespēju bērniem un jauniešiem atrasties drošā, sakārtotā un estētiski patīkamā vidē.

Projekta rezultāti:

 • Sakopts, labiekārtots laukums;
 • Pilnveidots laukums – ierīkojotas jaunas šūpoles, soliņi, atkritumu tvertnes;
 • Rezultātā tika uzlabots estētiskais laukuma veidols.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglonas novada domes Jauniešu iniciatīvu konkurss projekts: “Aglonas novada radošo jauniešu koncertuzvedums “Tādi esam!”" – (1.07.2015.-22.08.2015.)
Mērķi:
-        palielināt  jauniešu pilsonisko apziņu, iesaistoties novada kultūras dzīvē;
-        sekmēt kultūras norišu daudzveidību novadā;
-        rosināt jauniešu iesaistīšanos kultūras procesos;
-        radīt kvalitatīvu kultūras produktu;
-        veicināt vienotību starp novada jauniešiem un sekmēt iecietību jauniešu vidū;
-        celt jauniešu pašapziņu, ļaujot tiem radoši izpausties – izteikt savas idejas, rādīt zināšanas un prasmes;
-        mācīt jauniešiem uzņemties atbildību un pieņemt svarīgus lēmumus strādājot komandā, tādejādi arī uzlabojot komunikācijas spējas.
Projekta rezultāti:
Iesaistītie jaunieši apguva jaunas prasmes un zināšanas:

 • prasmi komunicēt ar citiem;
 • prasmi izteikt savu viedokli, idejas citiem;
 • prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem;
 • prasmi pārvarēt savas bailes un kompleksus kāpjot uz skatuves lielas auditorijas priekšā;
 • prasmi strādāt komandā;
 • prasmi analizēt savu un komandas darbu, saredzot gan pozitīvo, gan negatīvo;
 • jaunas zināšanas un prasmes mūzikā, dejā, teātrī;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, pret komandas biedriem, tai skaitā arī cieņu pret kultūru daudzveidību;
 • jaunieši mazāk laika veltīja nelietderīgi pavadītam laikam, kas bieži vien noved pie atkarībām jauniešu vidū.

 

Īstenotie projekti 2016.gadā.

Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” projekts: “Informācijas stendu uzstādīšana Aglonā” – (16.05.2016.-30.07.2016.)

Mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot komunikāciju ar Aglonas iedzīvotājiem un viesiem, uzstādot 4 koka informācijas stendus dažādās Aglonas vietās, kur apgrozās visvairāk iedzīvotāju.
Projekta rezultāti:
Uzstādīti 4 koka informācijas stendi:
1. Jaudzemu ielā;
2. Pie Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes, Jaudzemu ielā 7a;
3. Degvielas uzpildes stacijā “Virši-A”;
4. Cirīšu ielā.

VKKF “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” projekts: “XV Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls “Dziedot dzimu, dziedot augu”" (3.01.2016.-2.07.2016.)
Projekta mērķis – Veicināt latgaliskās kultūrvides daudzveidības saglabāšanu, tradicionālo kultūras vērtību pārmantošanu, tradīciju attīstību Latgales reģionā, organizējot plaša mēroga kultūras pasākumus, kur nodrošināta iedzīvotāju iekļaušanās un veicināta kultūras pieejamību sabiedrībai.
Projekta rezultāti:
1. Noorganizēts Latgales novada XV senioru Dziesmu un deju svētku festivāls “Dziedot dzimu, dziedot augu” 2016. gada 2. jūlijā, kas veicinājis kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un tradicionālo kultūras vērtību pārmantošanu un tradīciju attīstību Latgales reģionā, nodrošinot iedzīvotāju iekļaušanos kultūras aktivitātēs un veicinot kultūras pieejamību sabiedrībai.
2. Popularizēta dziesmu un deju svētku tradīcija, nodrošinot māksliniecisko kvalitāti, izstrādājot daudzveidīgu programmu.
3. Veicināta nacionālās identitātes apzināšanos un starpkultūras dialoga veidošanos Latgales mākslinieciskajā pašdarbībā, nodrošinot ap senioru kolektīvu dalību festivālā ( 90 kolektīvi , 850 dalībnieki).

Aglonas KC 2016. gadu iesākta ar 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas 25. gadadienu, klausoties dalībnieku stāstus un skatoties filmu “Īvāns”.

Kā katru gadu svinējām tradicionālos svētkus- Valentīndienā rīkota Sirsniņballe – dejas kopā ar Amoru. Sieviešu dienā Aglonas novada sievietes sveica Rēzeknes vokālā studija “Skonai” ar brīnumskaistu koncertu.

Aglonas novadā izveidojusies laba tradīcija – sanākt vienuviet visiem novada koriem uz lielo sadziedāšanos, ko turpinājām arī šajā pavasarī. Arī šogad notika Lauksaimnieku un uzņēmēju atpūtas vakars, kurā tika sumināti novada lauksaimnieki un uzņēmēji. Lieldienās turpinājām iesākto tradīciju “Lieldienu zaķa skrējiens”, tirdziņu, koncertu, ko sniedza Daugavpils kultūras centra kolektīvs un baleta studija, bet vakarā groziņballe.

Šogad bija iespēja apmeklēt 2 izstādes: gleznotāja Vjačeslava Aprupa izstādi un fotogrāfa Anatola Kauškaļa foto izstādi.

1. maijā, par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, izskanēja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pūtēju orķestra un Latvijas Valsts robežsardzes koledžas kora koncerts.

Maijā jau otro gadu norisinājās vokālo ansambļu sadziedāšanās “Dziedi vēl!”, kurā piedalījās 15 ansambļi no dažādiem kaimiņu novadiem. Senioru atpūtas vakars, kurā pateicoties Viduslatgales pārnovadu fonda organizētajām “Lūgšanu brokastīm”, katrs seniors saņēma maizes klaipu un nelielu cienastu. Kultūras centrā ciemojās leļļu teātris un maija beigās tika atklāta brīvdabas estrādes vasaras sezona, ko ieskandināja sirsnīgā Tihovsku ģimene no Ludzas.

Līgo svētkus ieskandināja Aglonas KC pašdarbības kolektīvi, bet Līgo nakts zaļumballi līdz rīta gaismai dejojām kopā ar grupu “MIGGLA”. Bērnības svētkus šajā gadā svinēja 17 bērni, bet Pilngadības svētkus – 16 jaunieši. Pirms svinīgā koncerta jaunieši tikās ar Latvijas jauno dziedātāju Sabīni Berezinu, kura vēlāk sniedza arī koncertu, bet vakarā dejoja līdz rīta gaismai kopā ar Latvijas vadošo DJ Robertu Lejasmeijeru un DJ Shadows.

Vasaras lielākais notikums “XV Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls “Dziedot dzimu, dziedot augu”", kas pulcēja gandrīz 1000 Latgales seniorus.

Aglonas novada svētki: Veloorientēšanās sacensības, ko organizēja iedzīvotāju grupa “Velomīļi”, motociklu parāde, Rīgas saksofonu kvarteta koncerts, pašvaldības, pagastu un struktūrvienību darbinieku svētku gājiens, pašdarbības kolektīvu uzstāšanās, mazuļu sumināšana, Guntras Kuzminas un draugu koncerts, Aglonas novada domes cienasts, piepūšamās atrakcijas bērniem, uguņošana un zaļumballe, ko neiztraucēja pat lietus gāzes.

Vasaras sezona jau devīto gadu tika noslēgta ar IG “Velomīļi” organizēto velomaratonu “Ar veļiku pa Aglyunu” un zaļumballi.

Rudens sezonu iesākām ar Aglonas novada “Supertēti”, kur jau otro gadu pēc kārtas titulu ieguva Ainārs Leonovičs.  Skolotāju dienā, kā katru gadu, suminājām novada skolotājus. Pedagogus  sveica “Latgales dāmu pops”, Feimaņu eksotisko deju grupa un Maša un Lācis. Svētku kliņģeri dāvāja mūsu uzņēmēja Vija Kudiņa.

Novembrī, patriotiskajā mēnesī, aicinājām bērnus uz leļļu teātri un visus interesentus uz Maksima Trivaškeviča STAND-UP izrādi. Svinējām Lāčplēša dienu, sadarbībā ar jauniešu lietu speciālisti jau otro gadu organizējot “Lāpu skrējienu”. Pirms skrējiena bija iespēja vērot Latvijas valsts robežsardzes kinoloģijas centra paraugdemonstrējumus.  18. novembrī svinējām Latvijas 98. dzimšanas dienu, kurā tika pasniegti apbalvojumi labākajiem novada ļaudīm.

Šogad tika uzsākta jauna tradīcija – četri Adventes koncerti un radošās darbnīcas, kas notika Ziemassvētku labdarības akcijas “Atver sirdi un dvēseli!” ietvaros, kuru organizēja Aglonas KC sadarbībā ar biedrībām “Neaizmirstule” un “Sapņu maģija”. Akcijas laikā tika vākti ziedojumi Sociālās aprūpes centra “Aglona” iemītniekiem. Akciju noslēdz koncertuzvedums “Atver sirdi un dvēseli!”. Pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētkos ciemos nāca sniegavīrs Olafs ar draugiem.

Bet 2017. gadā iesoļojām atsākot tradīciju “Jaungada salūts un groziņballe”, kurā kopā svinējām Jauno sarkanā gaiļa gadu!
Aglonas KC kolektīvs izsaka pateicību visiem, kas atbalsta KC darbību, apmeklē pasākumus un palīdz to organizēšanā!
Paldies KC pašdarbības kolektīviem, kolektīvu vadītājiem – Martai Bicānei, Intaram Mežiniekam, Ingai Sprūģei, Dina Staškevičai, Ievai Lazdānei, Jutai Kondavniecei, Jacintai Ciganovičai, kā arī darbiniekiem, bez kuriem KC darbība nebūtu iespējama – Lilitai Saveļenokai, Ivaram Kalvānam!
Radošu, drosmīgām idejām un labiem darbiem pilnu Jauno gadu!

Informāciju iesniedza: Gunta Gulbe-Kalvāne, Aglonas KC vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv