Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Administratīvās komisijas statistika par 2017.gadu

Aglonas novadā darbojas Administratīvā komisija sešu cilvēku sastāvā. Komisija ir ievēlēta uz domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Aglonas novada domei.

 

Komisija strādā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, likumu „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, u.c. normatīvajiem aktiem.
Komisijas galvenie uzdevumi ir: izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu (naudas sods vai brīdinājums) vai lietvedības izbeigšanu, izskatīt lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, kontrolēt lēmumu izpildi, ievadīt ziņas Integrētās Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmas Sodu reģistrā par pieņemtajiem lēmumiem un par to izpildi.
Komisijas sēdes parasti notiek 1 vai 2 reizes mēnesī atkarībā no administratīvo pārkāpumu protokolu daudzuma.
2017. gadā Administratīvajā komisijā tika izskatīti 17 administratīvo pārkāpumu protokoli un administratīvo pārkāpumu lietas. Visi izskatītie Valsts policijas sastādītie protokoli bija par pārkāpumiem, kur atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Visbiežāk komisijas sēdēs tika izskatīti nepilngadīgo administratīvie pārkāpumi par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē. Komisija arī izskatīja administratīvo pārkāpumu lietas par sējumu nobradāšanu un stādījumu bojāšanu, ko izdarījuši lopi, par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu, par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslās, par elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas bojāšanu aiz neuzmanības, par vidi ietekmējošo būvju un ietaišu bojāšanu vai iznīcināšanu.
Tika pieņemti 12 lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu- 8 gadījumos uzlikts naudas sods, 4 gadījumos brīdinājums. Pieņemti 4 lēmumi par administratīvās lietvedības izbeigšanu (3 gadījumos saskaņā ar LAPK 21.panta 1.daļu- ziņas par administratīvo pārkāpumu bija pietiekamas, lai konstatētu, ka izdarītais pārkāpums ir maznozīmīgs, un komisija bija tiesīga izbeigt uzsākto lietvedību un atbrīvot personu no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu; 1 gadījumā lietvedība bija izbeigta, saskaņā ar LAPK 239.panta 1.pantu, jo notikumā nebija administratīvā pārkāpuma sastāva). Tika pieņemts 1 lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam.

Informāciju iesniedza: Skaidra Mežiniece, Aglonas novada administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv