Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Aglonas novada dome paziņo par novada attīstības programmas 2012.-2019. gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Pamatojoties uz:

  1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu;
  2. 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” II sadaļu;
  3. Aglonas novada domes 2011. gada 29. novembra  lēmumu “Par Aglonas novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu” (sēdes protokols nr. 28., 13.§).

tiks uzsākta sabiedriskā apspriešana, kas ilgs no 05.12.2011. līdz 09.01.2012.

Interesenti aicināti iepazīties ar attīstības programmas materiāliem Aglonas novada domē, Attīstības un plānošanas nodaļā, Somersetas ielā 34, darba dienās no 8.30 līdz 17.00 Plānojuma materiāli publicēti arī Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2012. gada 4. janvārī:

9.00 – 10.30 Kastuļinas pagasta Priežmales pamatskolā;
11.00 – 12.30 Grāveru pagasta pārvaldē;
13.00 – 14.30 Šķeltovas pagasta pārvaldē;
15.00 – 17.00 Aglonas novada domē.

Tālr. uzziņām 65324573

Sabiedriskās apspriešanas procesu vada SIA “ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”.

Attīstības programma tiek izstrādāta projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 “Aglonas  novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros.

Pielikumā:

Teritorijas_apraksts - Aglonas novada situācijas apraksta 1. redakcija

Strategija_ricibas plans_1redakcija  – Aglonas novada attīstības stratēģijas 1. redakcija

Kartes: