Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Attīstības programmas ievadseminārs

Saturs atjaunots: 13.10.2011.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Aglonas novada dome ir atsākusi Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – 2019. gadam izstrādi. Iepirkuma rezultātā Attīstības programmas izstrādi veiks SIA “ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”. Līdz ar plānošanas dokumenta izstrādi 19.04.2011. no plkst 10:00 līdz 13:00 (Aglonas kultūras centrā, Somersetas ielā 34) tiks organizēts Aglonas novada Attīstības programmas ievadseminārs, ko vadīs SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY” pārstāvji. Seminārā  tiks apskatīti dažādi ar plānošanas dokumenta izstrādi saistīti jautājumi.

Tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas piedalīties Aglonas novada attīstības plānošanā. Semināra laikā varēs aizpildīt anketas, lai uzzinātu iedzīvotāju attīstības redzējumu Aglonas novadā.

Atbildīgā par Aglonas novada Attīstības programmas izstrādi ir Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine.

2010. gadā tika apstiprināta sekojoša Attīstības programmas izstrādes vadības grupa:

  • Igors Reščenko – Aglonas novada domes priekšsēdētājs;
  • Antons Beķis – Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Zane Ločmele – Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste;
  • Ingrīda Bernāne – Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

Domes_lēmums

Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010 “Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Projekta mērķis un rezultāti ir virzīti uz Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes ” Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana ” mērķa sasniegšanu – paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvu Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas procesu, teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību vietējā plānošanas līmenī Aglonas novadā.

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši (2011.-2012.) gads.

Projekta kopējās izmaksas 52500,00 LVL, kas ir 100% ESF finansējums.