Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas pārskats par paveikto 2020. gadā projektu īstenošanā un investīciju piesaistes jomā

Kopvērtējumā 2020. gadā tika realizēti astoņi 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda projekti, 2021. gadā turpināsies darbs pie jau uzsākto 12 projektu īstenošanas.

Piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcības “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)” un 2.2. rīcības “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursā, Aglonas novada dome 2020. gadā uzsākot vai īstenojot sekojošus projektus:
- Nr. 19-03-AL21-A019.2206-000001 “Sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Sociālās aprūpes centrā „Aglona”” un izveidoja sadzīves pakalpojumu punktu “Salenieki”. Projekta īstenošanas rezultātā sadzīves pakalpojumu punkta telpās  “Salenieki” iegādāta un uzstādīta sadzīves tehnika un aprīkojums (veļas mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs, veļas gludināmais rullis, veļas pārvietošanas ratiņi, dubultā virtuves izlietne rāmī, gludeklis), nodrošinot kompleksa veļas mazgāšanas pakalpojuma pieejamību Aglonas novada iedzīvotājiem un izveidojot sadzīves pakalpojumu punktu “Salenieki”.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 10595,97 EUR (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas sastāda 10000,00 EUR, publiskais finansējums sastāda 8999,99 EUR, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1595,98 EUR.
Projekta  īstenošanas termiņš: 09.03.2020. – 08.03.2021.
Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa Covid-19 ierobežošanai no 2020. gada 9. novembra, sadzīves pakalpojumu punkts “Salenieki” Aglonas novada iedzīvotajiem būs pieejams pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.
- Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000006 “Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem Aglonas ciematā ielās”, kura ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 16 gaismu izstarojošo diožu (LED) gaismekļi, nomainot nātrija gaismekļus sekojošās ielās:
1. Alejas iela – 6 nātrija gaismekļu ar jaudu 150 W nomaiņa uz LED gaismekļiem;
2. Livdānu iela – 9 nātrija gaismekļu ar jaudu 100 W nomaiņa uz LED gaismekļiem;
3. Daugavpils iela (pie Aglonas novada domes) – 1 nātrija gaismekļu ar jaudu 150 W nomaiņa uz LED gaismekļi.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 10247,49 EUR, no kurām ELFLA publiskais finansējums sastāda 9222,74 EUR (90% atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām), bet Aglonas novada pašvaldības finansējums sastāda 1024,75 EUR.

2019. gada nogalē Lauku atbalsta dienests apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu ”Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Aglonas novada pagastos”. Projekts tika īstenots pamatojoties uz biedrības ”Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam 2.1.rīcību ”Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
- Nr. 19-03-AL33-A019.2201-000001 ”Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Aglonas novada pagastos”.
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastos:
1. Trīs tūrisma stendu (karte un tūrisma informācija) iegāde un uzstādīšana.
Tūrisma stendu uzstādīšana nodrošinās informācijas pieejamību, palīdzēs pagasta iedzīvotājiem un viesiem atrast interesējošos objektus, kā arī veicinās novada atpazīstamību un tūrisma attīstību pagastos. Uzstādītie stendi veicina publisko pakalpojumu pieejamību. Visos trijos pagastos tiem ir vienota koncepcija un dizains.
2. Ielu norādes, kultūras, tūrisma objektu un pašvaldības iestāžu norādes zīmju iegāde un uzstādīšana.
Kopumā tika uzstādīta 31 norādes zīme. Līdz šim pagastu centros nebija uzstādītas objektu norādes un ielas nebija apzīmētas. Ielu norāžu uzstādīšana sakārtos dzīves vidi, kā arī uzlabos pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību iedzīvotājiem – ātrā medicīniskā palīdzība, kurjerpasta pakalpojumi, tūristi, viesi u.c. Norādes zīmes ir divpusējas, izgatavotas no cinkota skārda, ar atstarojošu tekstu, ielu norādēm fons ir zaļš bet kultūras, tūrisma vai sabiedrisko objektu norādēm fons ir bordo krāsā.
Tūrisma stendu un norāžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veica SIA ”Signum”.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 5471,33, attiecināmās izmaksas – EUR 5471,33; ELFLA publiskais finansējums ir EUR 4924,19 apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums – EUR 547,14.

- Nr. 20-03-AL33-A019.2201-000001 “Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana” ietvaros Kastuļinas pagasta teritorijā veiktas sekojošas aktivitātes:

 1. Kastuļinas tautas nama skatuves un zāles aizkaru iegāde un uzstādīšana;
 2. Kastuļinas tautas nama zāles apmeklētāju krēslu iegāde (80 gab.);
 3. Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Priežmales ciemata centrā, Ilzas ielā 18.;
 4. Lielformāta spēļu komplekta iegāde (cirks, riču-račs, mērķis).

Projekta kopējās izmaksas sastāda 19220,82 EUR, attiecināmās izmaksas – EUR 19220,82, ELFLA publiskais finansējums ir 90%, 17298,73 EUR apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums 10%, 1922,09 EUR.
Projekta mērķis: Kastuļinas pagasta un vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotāju ilgtspējīgas dzīves vides uzlabošana, nodrošinot iespējas veselīgam dzīvesveidam un radošajai izaugsmei, izveidojot jaunu āra aktīvās atpūtas vietu un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi Kastuļinas tautas namā.

Pamatojoties uz 2020. gada 24. un 25. marta Zivju fonda padomes lēmumu (199. sēdes protokols) Nr. 4.1.-28e/3/2020 par finansējuma piešķiršanu, Aglonas novada dome projekta Nr. 51 ”Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Okras, Pakaļņa un Cirīša ezeros” ietvaros papildināja  zivju resursus ar 28 340 vienvasaras līdaku mazuļiem Okras (6000 vienības), Pakaļņa (5000 vienības) un Cirīša (17340 vienības) ezeros (piegādātājs SIA “Rūjas Zivju Audzētava”).  Zivju resursu papildināšana notika Pārtikas un veterinārā dienesta, kā arī Valsts vides dienesta uzraudzībā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8469,98 EUR (ar PVN). Zivju fonda finansējums – 6999,98, bet Aglonas novada domes līdzfinansējums – 1470,00 EUR no projekta kopējām izmaksām.
Projekts īstenots ar mērķi veicināt zivsaimniecības attīstību Aglonas novada ezeros, papildinot zivju resursus ar vienvasaras līdaku mazuļiem.  
2020. gadā turpinājās aktīva projekta Nr.5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” īstenošana.
Projekta ietvaros uzlabota Aglonas novada ceļu infrastruktūra 5,48 km garumā, veicot  pašvaldības ielu un ceļu pārbūves darbus 7 objektos:

 1. S-1 Šķeltova-Pildiģi-Krīviņi 0,000-0,304 km, S-20 Šķeltova-Birztala-Ūdenstornis 0,000-0,096 km (Šķeltovas pagasts) – 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 2. K-8 Priežmala – Zaharišķi 0,030-0,770 km (Kastuļinas pagasts)2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 3. A-3  Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki 0,000-2,820 km, 3,900 km – 8,880 km =7,800 km (II kārta, Aglonas pagasts) - 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 4. K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0,000-2,680 km (II kārta, Kastuļinas pagasts)  – 2020. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 5. Aglonas  iela 0,000-0,350 km Aglonā (Aglonas pagasts) – 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 6. A-43 Leitāni-Aglonas Alpi 0,000-0,460 km (Aglonas pagasts) – 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā;
 7. Laukums Daugavpils ielā 7 Aglonā (Aglonas pagasts) - 2019. gadā pieņemts ekspluatācijā.

2020. gadā pabeigta Radošo industriju centra būvniecība Aglonā, Somersētas ielā 21/23. Radošo industriju centra būvniecība veikta, lai sekmētu vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, nodrošinot uzņēmējdarbībai nepieciešamo platību izbūvi.  Pie ēkas veikta laukuma labiekārtošana.

Aglonas pašvaldība, pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, rīkoja divus atklātos konkursus (izsoles) uz visas ēkas nomu. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatību, ieviestos ierobežojumus un 2020. gada rudenī izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, uzņēmēji ir piesardzīgi jaunu uzņēmējdarbības projektu uzsākšanā un investīciju piesaistē, ar ko arī, iespējams, skaidrojams abu 2020.  gadā izsludināto izsoļu noslēgums bez rezultātiem.
Projekta ietvaros Aglonas novadam kopumā plānots piesaistīt 1 281 439,51 EUR lielas  privātās investīcijas un radīt vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Degradēto teritoriju revitalizācija” 3. pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona  un Alūksnes novada pašvaldībās” ietvaros.
Projekta specifiskais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta vadošais partneris ir Preiļu novada dome, sadarbības partneri Aglonas novada dome un Riebiņu novada dome. Projekta īstenošanas periods  – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.). Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 1735345,17 EUR. Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus līdz 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.

2020. gada martā noslēdzās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts“Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” Nr. LLI – 349. Aglonas novada pašvaldība ir viens no septiņiem partneriem, kas 2018. gada maijā Latgalē un Augšaitijā (Lietuvā) uzsāka īstenot šo projektu.
Lai uzlabotu Aglonas novada vides pieejamību ekotūrismā, projekta ietvaros ir iegādāti 7 SUP dēļi, drošības vestes, 3 lielie katamarāni, 4 mazie katamarāni. Fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā uzstādīti 7 āra trenažieri. Projekta pēdējā posmā katamarānu piestātnei tika iegādātas laipas uz pontoniem, kā arī dabas parka “Cirīšu ezers” teritorijā ir uzstādīts teleskops putnu vērošanai. Projekta ietvaros iegādātais inventārs un uzstādītie trenažieri ir pieejami visiem novada iedzīvotājiem un viesiem bez maksas.
2020. gadā turpinājās projekts Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”. Tas ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem.
2020.gadā tika veikti un apstiprināti vienošanās grozījumi Nr 4., kuru rezultātā projektam tika piešķirts papildfinansējums 34144,00 EUR apmērā, līdz ar to projekta kopējās izmaksas sastāda – 84440,00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 30.08.2023. Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas rosināt iedzīvotājus pievērsties aktīvam, veselīgam dzīvesveidam.
Šobrīd, sakarā ar COVD-19 pandēmiju un epidemioloģisko situāciju valstī projektā paredzētās aktivitātes nenotiek.
Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam tika iesniegts projekts “Amatniecība bez robežām (Crafts)”. 2020. gadā tika izsludināta iepirkuma procedūra kokamatniecības, šūšanas un adīšanas inventāra iegādei. Šobrīd tiek slēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem.

Aglonas novada dome pārskata gadā turpināja īstenot projektu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā. 2019. gadā tika uzrakstīts projektsAglonas novada pedagoģiskā personāla jaunu prasmju apgūšana Eiropā”. Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019.-30.09.2020.
Projekta mobilitātēs kopumā iesaistījās 5 Aglonas novada skolotāji no Aglonas vidusskolas (Lidija Šatilova, Rita Karpova, Vita Rivare ) un Priežmalas pamatskolas (Sandra Rakova, Karīna Stivriņa). Mācību mobilitātēs četri pedagogi apguva CLIL (priekšmeta satura un valodas apguves integrētā metode) metodi un uzlaboja savas vācu valodas kompetences Vācijā, Berlīnē, Carl Duisberg valodu apmācības centrā. Viens pedagogs papildināja zināšanas kursos “Innovative Approaches to teaching” (Inovatīvas pieejas mācīšanas procesam), Spānijā, Barselonā, ITC-International apmācības centrā. Skolotāji atzinīgi novērtēja kursos iegūtās prasmes un pieredzi. Tika apgūtas svešvalodas mācību metodes pamatskolas posma skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstībai, idejas mācību materiālu pielāgošanai. Pamatojoties uz kursos redzēto un dzirdēto, tika izstrādāti stundu materiāli darbam ar CLIL metodi. Kopumā uzlabojās skolotāju svešvalodu kompetences vācu un angļu valodā. Mūsu pedagogiem bija iespēja komunicēt, dalīties pieredzē ar skolotājiem no citām valstīm
Aglonas novada dome 2020. gadā iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā un guva finansiālu atbalstu (9062,00 EUR) projektam Nr. 2020-1-LV01-KA101-077395 Aglonas novada pedagoģiskā personāla tehnoloģiju un metodikas apgūšana Eiropā”. Projekta īstenošanas laiks 01.06.2020.- 30.09.2021.

Piekto gadu Aglonas novadā norisinājās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Eiropas Sociālā fonda finansētais karjeras attīstības atbalsta projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros norisinājās Karjeras nedēļa, dažādiem pasākumiem (diskusijas tiešsaistē, klases stundas, uzdevumi, aptaujas) notiekot gan attālināti gan klātienē. Projekta aktivitātēs iesaistījās divas skolas –  Aglonas vidusskola un Priežmalas pamatskola. Projekta īstenošanas termiņš: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

Aglonas novada dome iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā Nr.8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!”, kas ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem. Projekts paredzēts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nestrādā. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā,  Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta īstenošanas termiņš: 2014. gada septembris – 2021. gada decembris.

Aglonas novada dome 2020. gadā piešķīra budžeta finansējumu (3500,00 EUR) iedzīvotāju iniciatīvām Mazo grantu konkursam “Sabiedrība ar dvēseli – 2020”, kopumā tika iesniegti 7 projekti, kurus izvērtējot, rezultātā īstenoja 6 projektus:
  1. Iniciatīvas grupa ” Ģimenei ir spēks” iesniedza projektu „Atpūtas vietas labiekārtošana Aglonas ciemā ” (Pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00)
Aglonā ir vairākas atpūtas vietas, kas paredzētas ģimenēm ar bērniem, bet ne visiem iedzīvotajiem pieejama atpūtas vieta ar nojumi, kurā var uzturēties jebkuros laika apstākļos, sargājoties gan no tiešajiem saules stariem, gan no lietus.
Projekta īstenošanas rezultātā tika uzlabota vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte, sakārtota sabiedriski pieejama teritorija un labiekārtota atpūtas vieta Aglonas ciemā, izveidojot un uzstādot lapeni un kalnu kāpsli. Iniciatīvas grupā apvienojās Aglonas vecāki, lai, apgūstot pirmreizēju pieredzi, kopīgi īstenotu šo projektu.
 2. Biedrība ”Ilzes krasti”, projekts„Nākat šurp, Jāņa bērni, nāciet lieli, nāciet mazi”. (Pašvaldības līdzfinansējums EUR 500.00). Projekta realizēšanā tika iesaistīti uzņēmīgi un aktīvi Kastuļinas  pagasta iedzīvotāji, kā arī pagasta zemnieku saimniecības. Kastuļinas TN organizētos pasākumus apmeklē dažāda gada gājuma pārstāvji. Projekta ietvaros organizētajā Līgo vakarā piedalījās Priežmales ciemata un pagasta iedzīvotāji, kā arī šo svētku svinētāji no citiem Latvijas novadiem. Projekta mērķis: turpināt labiekārtot pasākumu organizēšanai nepieciešamas vietas labiekārtošanu. Projekta īstenošanas laikā veiktie uzdevumi:

 • Iegādāta pārnēsājama skaņu iekārta ar bezvadu mikrofoniem;
 • Iekārtota nojume aparatūras un pasākumu atribūtu novietošanai;
 • Noorganizēts pasākums „Nākat šurpu, Jāņa bērni, nākat lieli, nākat mazi!”.

Jaunizveidoto atpūtas vietu jau ir iecienījušas ģimenes ar maziem bērniem, jo šeit ir soliņi, galdi un šūpoles un var jauki pavadīt laiku ikdienā.
Visi projekta realizācijā veicamie darbi tika īstenoti, iesaistot brīvprātīgo darbu. Šis projekts ir vēl vien solis biedrības attīstībai, jo katrs realizētais projekts stiprina pārliecību par saviem spēkiem un spējām un mudina darboties tālāk. Ir liels gandarījums par paveikto sabiedrības labā.
3. Biedrība ”Mēs Grāveriem”, projekts Atpūta dvēselei Grāveros”. (Pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00)
Grāveru brīvdabas estrāde atrodas ezera krastā. Pateicoties dalībai citos projektos ir izveidota atpūtas vieta, kuru ir iemīļojuši ļoti daudzi iedzīvotāji un ciema viesi. Cilvēkiem ir ērti un patīkami tur uzturēties, jo šajā vietā ir uztaisīts galds, soli, šūpoles un bērnu koka rotaļu laukums. Lai šī vieta būtu kvalitatīvi izmantojama jebkuros apstākļos, šī projekta ietvaros tika uzstādīta lapene ar skatu uz ezeru.
Jauno lapeni novērtē gan jaunieši, kuri līdz šim sliktos laikapstāklos pulcējās autobusu pieturā, gan jaunās māmiņas, kas pastaigājoties ar bērniem, var paglābties no lietus vai pārlieku spēcīgas saules. Tāpat arī pagaidu sabiedriskajos darbos strādājošiem ir iespēja ērti ieturēt pusdienas jebkurā laikā. Arī iedzīvotāji cienījamā vecumā ir iecienījuši lapeni, kur var pulcēties un vadīt nesteidzīgas sarunas svaigā gaisā, jebkuros laika apstākļos.
4. Vietējā iedzīvotāju iniciatīvas grupa ”Pastaiga dabā, projekts Dabas takas izveidošana Šķeltovā. (Pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00).
Ainaviski skaistā vietā, gar gravu, Šķeltovas ciemata teritorijā tika izveidota dabas taka, uzstādīti 6 soliņi, 7 miskastes, un plāksne ar takas nosaukumu, attīrīta apmēram 1 ha liela teritorija no krūmiem, kritušajiem zariem, atkritumiem, appļauta zāle gar takas malām un gar uzstādītajiem soliņiem. Izveidotā dabas taka rada patīkamu vidi pilnvērtīgai aktīvai atpūtai.
Iespēju robežās iniciatīvu grupas “Pastaiga dabā” dalībnieki un brīvprātīgie rīkos dabas takas “Dobys skoty” sakopšanas talkas pavasaros, vasarās un rudeņos. Ar projektu un sponsoru palīdzību attīstīs teritorijas tālāku labiekārtošanu.
5. Vietējā iedzīvotāju iniciatīvas grupa Jaunaglonieši, projektsJaunaglonas pagalmiņš. (Pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00).
Aglonas novada Jaunaglonas ciema daudzdzīvokļu nama pagalms bija pavisam aizmirsts un nebija atjaunots no tā uzstādīšanas brīža. Lai Jaunaglonā uzlabotu dzīves kvalitāti bērniem un radītu pievilcīgu apkārtējo vidi, iniciatīvas grupa „Jaunaglonieši” projekta ietvaros labiekārtoja daudzdzīvokļu māju pagalmu. Pašu spēkiem tika uzbūvēta un uzstādīta lapene, iegādātas un uzstādītas šūpoles bērniem, atjaunota smilšu kaste, kā arī tika nokrāsoti un atjaunoti esošie rotaļu laukuma elementi. Labiekārtojot bērnu rotaļu laukumu, bērnu vecāki var justies droši par savu bērnu. Sakārtotais mājas pagalms priecē ne tiki daudzdzīvokļu māju, bet arī ciemata iedzīvotājus un ciemiņus. Tika organizētas talkas, pulcējot daudz talcinieku. Darbošanās šinī projektā vietējiem iedzīvotājiem deva stimulu sarosīties un aktīvi iesaistīties kopējā darbā, kā arī neapstāties pie esošā un domāt par idejām nākamajiem projektiem.
6. Biedrība ”Spēkavots, projekts Sporta laukuma labiekārtošana (Pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00).
Ar šī projekta palīdzību, tika labiekārtots sporta laukums pie Aglonas vidusskolas, uzstādot soliņus, tādējādi ir uzlabota vide, piedāvājot iespēju lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar sportu. Aglonas vidusskolas teritorijā ir renovēts, moderns sporta laukums, hokeja laukums, ko vasarā izmanto kā basketbola laukumu, kā arī tuvumā ir izvietoti trenažieri. Vidusskolas apkārtne ir populāra atpūtas vieta dažādu vecumu cilvēkiem, kā arī ģimenēm ar bērniem. Projekts “Sporta laukuma labiekārtošana” pie Aglonas vidusskolas ir sabiedriski nozīmīgs, jo to izmanto gan skolēni, gan visi novada iedzīvotāji, gan Aglonas ciemiņi.
 
Aglonas novada vietējo iniciatīvu grupas un sabiedriskās organizācijas, neskatoties uz pārmaiņām, ko atnesa globālā vīrusa pandēmija Covid 19, aktīvi piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2020” (maksimālais finansējums 550 EUR vienam projektam), saņemti 42 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināja 28 projektus: desmit projektus Līvānu un desmit Preiļu novados, trīs projektus Vārkavas novadā un piecus projektus Aglonas novadā:
1. „Mēs – Grāveriem” „Atpūta dvēselei” – atpūtas vietas labiekārtošana Grāveros;
2.  „Gūda saimineiču biedrība” „Vienkārši, garšīgi, veselīgi!” – putras dienas un maizes dienas pasākumi Aglonā;
3. M. Ušackas iniciatīvas grupa Par ziedošu Aglonu – puķu statīvu izvietošana Aglonā;
4. „Spēkavots” „Kusties svaigā gaisā” – asfalta spēļu laukums Aglonā;
5. „Neaizmirstule” „Radošās dzirkstis Aglonā” – mobilo ugunskura trauku un kausu iegāde radošo darbnīcu nodrošināšanai.
Projektu finansējumu nodrošināja Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas pašvaldības.

Aglonas novada dome pieņēma lēmumu (15.07.2020. prot. Nr.16, 1.§) piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana” (izsludināja biedrība “Preiļu rajona partnerība”), ar projekta iesniegumu “Aglona ceļā uz SMART VILLAGE”.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 29209,06 (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas sastāda 25000,00 EUR, publiskais finansējums sastāda 22500,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2500,00 EUR (10% no projekta attiecināmajām izmaksām) un projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 4209,06 EUR. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 7 āra kameras trīs Aglonas publiskajās vietās: pie Tūrisma informācijas centra – autoostas, Radošo industriju centra un brīvdabas estrādes, kā arī uzstādīt 3 viedos solus pie Tūrisma informācijas centra – autoostas, Radošo industriju centra un pie BJBLPC  ”Strops”. Projekts apstiprināts.

Pamatojoties uz  20.10.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 616 (prot. Nr. 62 28. §) “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, tika apstiprināti trīs Aglonas pašvaldības iesniegtie investīciju projekti un ņemts aizņēmums Valsts kasē:
1. Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve. Kopējais investīciju projekta finansējums sastāda 308 730.00 EUR, no tiem 231 547,50 EUR aizņēmums.
Šī projekta ietvaros tiks atjaunota ēka, pilnībā  atjaunotas apkures, ūdens un kanalizācijas, kā arī ventilācijas sistēmas, uzlabots iekšējais plānojums, sakārtota apkārtēja vide. Ēku paredzēts izmantot kā Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcu.
2. Jaunās ielas un Jaunatnes ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Šķeltovas ciemā. Kopējais investīciju projekta finansējums sastāda 293 420,58 EUR, no tiem 220 065, 43 EUR aizņēmums.
3. Ezeru ielas un Ievu ielas pārbūve, apgaismojuma ierīkošana Aglonas novada Grāveru ciemā. Kopējais investīciju projekta finansējums sastāda 267 653,15 EUR, no tiem 200 739,83 EUR aizņēmums.

2020. gada decembra sākumā, šo projektu ietvaros ir   sākušies darbi divos novada ciemos, Grāveros un Šķeltovā. Kur tiek veikta ielu pārbūve un apgaismojuma ierīkošana. Grāveros tiek pārbūvētas un ierīkots apgaismojums  Ezeru ielā un Ievu ielā. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt 1 km ielas un izbūvēt 41 apgaismojuma balstu. Šķeltovā darbi tiek veikti Jaunajā un Jaunatnes ielās.  Kur tiek plānots pārbūvēt 0,987 km ielas un ierīkot 23 apgaismojuma balstus. Abos ciemos projektu ietvaros  paredzēta arī grāvju tīrīšana, caurteku ierīkošana, drenējošā slāņa izbūve. Paredzēta esošā grants seguma nomaiņa ar divkāršo virsmu Y2G (tas ir – smilts , šķembas un melnais segums)
Šo projektu realizācijas rezultāta tiks uzlabota iedzīvotāju dzīves vide, uzlabots satiksmes drošības līmenis, kā arī satiksmes dalībnieku drošība un komforts. Tiks uzlabota lietus un sniega ūdeņu novadīšana. Vide kļūs drošāka un pieejamāka uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai.
Darbus paredzēts pabeigt līdz 2021. gada jūlija vidum.

Investīciju piesaiste un projektu pieteikumu sagatavošana 2021. gadā notiks atbilstoši apstiprinātajam budžetam, apzinātajām prioritātēm pašvaldības attīstības programmā, izsludinātajiem projektu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

Attīstības un teritorijas plānošana

 1. Aglonas novada dome 2020. gada 26. martā apstiprināja aktualizētos Aglonas novada attīstības programmas 2019.- 2025. gadam rīcības un
investīciju plānus (protokols Nr.7, 6.§).
2. Aglonas novada dome 2020. gada 28. maijā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kadastra nr. 76420040509 (protokols Nr.12, 16.§).
Ar Aglonas novada domes 24.09.2020. lēmumu (prot. Nr.20, 5.§) “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040509, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nodota lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā 1. redakcija publiskajai apspriešanai.
Savukārt 2020. gada 6. novembrī Aglonas pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 26 “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, un saistošo noteikumu Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (prot. Nr.26, 1.§).
Ar apstiprinātajiem  Aglonas novada teritorijas un attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/ un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv.
3. 2020. gadā pēc pieprasījuma sagatavotas izziņas “Par atbilstību teritorijas plānojumam” un sniegtas konsultācijas par atļauto/plānoto teritorijas izmatošanu, kā arī izsniegta ar attīstības un teritorijas plānošanu saistīta informācija valsts iestādēm, dažādām institūcijām, privātpersonām. 

Informāciju iesniedza: Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv