Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Bāriņtiesas 2016.gada pārskata ziņojums

Aglonas novada administratīvajā teritorijā ir izveidota viena pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde – Aglonas novada bāriņtiesa. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Aglonas novada domes apstiprināto bāriņtiesas nolikumu. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, četri bāriņtiesas locekļi.


Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagasta iedzīvotājiem apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekļi, kuriem tas uzdots ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu, bāriņtiesas locekļa pieņemšanas laikā atbilstošā pagasta pārvaldes ēkā.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru vada bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis un sēdē piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.
Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem vienpersonisks lēmums.
Lai attiecīgas bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu vecāku vēlākās apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību, ar 2016. gada 1. janvāri ir stājusies spēkā Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, filmēt, un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.
Aglonā Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00; otrdienās no 9.00 līdz 17.00; ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00.
Pieņemšanas laiki novada pagastos: Šķeltovas pagastā – pirmdienās un trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00; Grāveru pagastā – otrdienās no 8.00 līdz 12.00; piektdienās no 8.00 līdz 12.00, Kastuļinas pagastā – pirmdienās no 8.00 līdz 9.30; 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 8.00 līdz 9.30; 15.00 līdz 17.00.
Bērna dzīvībai un veselības apdraudējumu gadījumā apmeklētāji gaidīti jebkurā citā bāriņtiesas darba laikā, ierodoties bāriņtiesā vai zvanot pa tālruni 26156238. Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana policijai vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Arhīvs
Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. Aglonas novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma, arhīviskais apraksts un uzskaites saraksti ir saskaņoti ar Daugavpils zonālo valsts arhīvu.

Bāriņtiesu apliecinājumi
Bāriņtiesā 2016. gadā veikti 229 apliecinājumi, no tiem Šķeltovas pagastā – 35, Kastuļinas pagastā – 48, Grāveru pagastā – 28, Aglonas pagastā 146, par kuru veikšanu iekasētā naudas summa – kopā 1588 eiro, nodota Aglonas novada domes kasē.

Aizgādības lietas
Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Šīs ir lietas par aizgādības pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu.
No 2016. gadā 49 pieņemto lēmumu skaita septiņas administratīvās lietas ir par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākiem. Nav pieņemts neviens vienpersoniskais lēmums. Pārskata gadā aizgādības tiesības tika pārtrauktas piecu bērnu vecākiem – trīs mātēm un vienam tēvam.
Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, pārskata gadā neviens no vecākiem nav griezies bāriņtiesā ar lūgumu atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības.
Triju bērnu vecākiem (divām mātēm un vienam tēvam) ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas.
Ar tiesas spriedumu atņemtās aizgādības tiesības var atjaunot ar tiesas spriedumu. Neviena persona nav griezusies tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu.
Par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, bāriņtiesa pārskata gadā ir informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju.
Lai tiesa līdz sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par bērna dzīvesvietu, bērna aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un aizliegumu izvest bērnu no valsts, bāriņtiesa, pēc tiesas pieprasījuma, sniedz atzinumu. 2016. gadā tiesai sniegti 5 atzinumi.

Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība
Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē. Aglonas novadā 45 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 4 ir ievietoti audžuģimenē, 41 ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (bērnunamā) nav ievietots neviens no Aglonas novada bērniem.
Aglonas novadā ir piecas audžuģimenes, kurās ievietoti sešpadsmit bērni, visi bērni ir no citām pašvaldībām.
2016. gadā bāriņtiesā nav griezusies neviena ģimene ar iesniegumu piešķirt audžuģimenes statusu. 2016. gadā viens bērns ir nodots adopcijā ārvalstīs, viens – adopcijā Latvijā. Visas šīs lietas ir aktīvas, ik gadu tiek pārbaudīti bērnu sadzīves apstākļi, noskaidroti bērnu viedokļi un citi ar bērnu aprūpi un uzraudzību saistīti pasākumi. Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.
Sešu bērnu vecāki lūdza bāriņtiesu izvērtēt un atzīt, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.

Aizgādnības lietas
Aizgādnībā ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Ja tiesa ierobežo personas rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, tā paziņo par to bāriņtiesai, kas pēc vajadzības ieceļ pār šo personu vienu vai vairākus aizgādņus, kam uzdod rīkoties tiesas noteiktajā apjomā.
Aglonas novada bāriņtiesas pārraudzībā ir 47 aizgādnībā esošas personas. Aizgādnība pār pilngadīgajiem pakļauta attiecīgiem noteikumiem par aizbildnību pār nepilngadīgajiem. Tas nozīmē, veikt ikgadējo dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidrot aizgādnībā esošas personas viedokli, un sekot līdzi darbībām ar viņa mantu un veikt citas ar aizgādnībā esošas personas personisko un mantisko interešu nodrošināšanu saistītas darbības.
Pārskata gadā ar tiesas spriedumu pārskatīta rīcībspēja 15 personām, 3 personas ar tiesas spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām.
Bāriņtiesa, saskaņā ar notāra sagatavoto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam. Pārskata gadā bāriņtiesā tādas ir četras lietas, bet aktīvas ir sešas lietas.

Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība
Bērniem var piederēt naudas noguldījumi kredītiestādēs, nekustamie īpašumi vai kustama manta. Bez bāriņtiesas atļaujas, vecāki vai aizbildņi ar nepilngadīgo mantu rīkoties nedrīkst. Katru gadu bērna vecāki vai aizbildņi atskaitās bāriņtiesai par bērna mantas pārvaldību, iesniedzot gada norēķinu. Bāriņtiesa pārbauda šī norēķina pareizību, ja nepieciešams pieprasot ziņas attiecīgai institūcijai. Kopā bāriņtiesas pārraudzībā ir septiņas lietas.

Citas lietas
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos, sniedz atzinumus pēc tiesu pieprasījuma, 2016. gadā atzinums tika sniegts divdesmit lietās.
2016. gadā bāriņtiesā ir notikušas 21 bāriņtiesas sēde, kurā ir pieņemti 49 lēmumi. Bāriņtiesa ir piedalījusies 30 tiesas sēdēs.
Aglonas novada bāriņtiesai nav pārsūdzēto lēmumu.
Kopumā bāriņtiesas lietvedībā ir 147 lietas, kuras nav nodotas arhīvā. Pārskata gadā ir uzsāktas 28 jaunas administratīvās lietas, tai skaitā divas lietas sadarbībā ar ārvalstu bērnu tiesību aizsardzības institūcijām (Apvienotā Karaliste, Francija).
Bāriņtiesa veic arī citas funkcijas, vadoties no starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, u.c.).

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv