Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Bāriņtiesas 2017. gada pārskata ziņojums

Darba organizācija. Aglonas novada administratīvajā teritorijā ir izveidota viena pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde – Aglonas novada bāriņtiesa. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Aglonas novada domes apstiprināto bāriņtiesas nolikumu. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, četri bāriņtiesas locekļi.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagasta iedzīvotājiem apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekļi, kuriem tas uzdots ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu, bāriņtiesas locekļa pieņemšanas laikā atbilstošā pagasta pārvaldes ēkā.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru vada bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis un sēdē piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.
Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem vienpersonisks lēmums.
Lai attiecīgas bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu vecāku vēlākās apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību, ar 2016.gada 1.janvāri ir stājusies spēkā Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, filmēt, un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.
Aglonā Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00; otrdienās no 9.00 līdz 17.00; ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00.
Pieņemšanas laiki novada pagastos: Šķeltovas pagastā – pirmdienās un trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00; Grāveru pagastā – otrdienās no 8.00 līdz 12.00; piektdienās no 8.00 līdz 12.00, Kastuļinas pagastā – pirmdienās no 8.00 līdz 9.30;  no 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 8.00 līdz 9.30; no 15.00 līdz 17.00.
Bērna dzīvībai un veselības apdraudējumu gadījumā apmeklētāji gaidīti jebkurā citā bāriņtiesas darba laikā, ierodoties bāriņtiesā vai zvanot pa tālruni 26156238.
Ārpus bāriņtiesas darba laika (pēc plkst. 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās) jāzvana policijai vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Arhīvs
Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. Aglonas novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma, arhīviskais apraksts un uzskaites saraksti ir saskaņoti ar Daugavpils zonālo valsts arhīvu.

Bāriņtiesu apliecinājumi
Bāriņtiesā 2017.gadā veikti 292 apliecinājumi , no tiem Šķeltovas pagastā – 35 , Kastuļinas pagastā – 67 , Grāveru pagastā – 16, Aglonas pagastā 174, par kuru veikšanu iekasētā naudas summa – kopā 1500 eiro, nodota Aglonas novada domes kasē.

Aizgādības lietas
Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Šīs ir lietas par aizgādības pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu.
No 2017. gadā 44 pieņemto lēmumu skaita trīs administratīvās lietas ir par aizgādības tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu bērna vecākiem. Pieņemts viens vienpersoniskais lēmums. Pārskata gadā aizgādības tiesības tika pārtrauktas triju bērnu vecākiem – vienai mātei un vienam tēvam.
Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, pārskata gadā neviens no vecākiem nav griezies bāriņtiesā ar lūgumu atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības.
Triju bērnu vecākiem (divām mātēm un vienam tēvam) ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas.
Ar tiesas spriedumu atņemtās aizgādības tiesības var atjaunot ar tiesas spriedumu. Viena persona griezusies tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu un ar tiesas spriedumu vecāku aizgādības tiesības tika atjaunotas vienai mātei uz vienu bērnu.
Par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, bāriņtiesa pārskata gadā ir informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju.
Lai tiesa līdz sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par bērna dzīvesvietu, bērna aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un aizliegumu izvest bērnu no valsts, bāriņtiesa, pēc tiesas pieprasījuma, sniedz atzinumu. 2017. gadā tiesai sniegti 3 atzinumi.

Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība
Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē.
Aglonas novadā 17 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 3 ir ievietoti audžuģimenē, 14 ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (bērnunamā) nav ievietots neviens no Aglonas novada bērniem.
Aglonas novadā ir piecas audžuģimenes, kurās ievietoti septiņpadsmit bērni, sešpadsmit bērni ir no citām pašvaldībām, divi Aglonas novada bērni ievietoti audžuģimenēs kaimiņu novados, 36 aizbildņu ģimenes, kurās kopā ievietoti 46 bērni, no kuriem 14 ir Aglonas novada bērni.
2017. gada 27. decembrī sadarbībā ar BBLPC “Strops” un, pateicoties Aglonas novada domes vadības atbalstam, tika organizēta brīvdiena – ekskursija audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm

2017. gadā bāriņtiesā nav griezusies neviena ģimene ar iesniegumu piešķirt audžuģimenes statusu.
2017. gadā neviens bērns nav nodots adopcijā ārvalstīs vai Latvijā.

Visas šīs lietas ir aktīvas, ik gadu tiek pārbaudīti bērnu sadzīves apstākļi, noskaidroti bērnu viedokļi un citi ar bērnu aprūpi un uzraudzību saistīti pasākumi.
Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. 2017. gadā neviens no bērnu vecākiem nav lūdzis bāriņtiesu izvērtēt un atzīt, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.

Aizgādnības lietas
Aizgādnībā ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Ja tiesa ierobežo personas rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, tā paziņo par to bāriņtiesai, kas pēc vajadzības ieceļ pār šo personu vienu vai vairākus aizgādņus, kam uzdod rīkoties tiesas noteiktajā apjomā.
Aglonas novada bāriņtiesas pārraudzībā ir 66 aizgādnībā esošas personas. Aizgādnība pār pilngadīgajiem pakļauta attiecīgiem noteikumiem par aizbildnību pār nepilngadīgajiem. Tas nozīmē, veikt ikgadējo dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidrot aizgādnībā esošas personas viedokli, un sekot līdzi darbībām ar viņa mantu un veikt citas ar aizgādnībā esošas personas personisko un mantisko interešu nodrošināšanu saistītas darbības.

2017. gadā pārskata gadā ar tiesas spriedumu pārskatīta rīcībspēja 8 personām.
Bāriņtiesa, saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam. Pārskata gadā bāriņtiesā tādas ir divas lietas, bet aktīvas ir septiņas lietas.

Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība
Bērniem var piederēt naudas noguldījumi kredītiestādēs, nekustamie īpašumi vai kustama manta. Bez bāriņtiesas atļaujas, vecāki vai aizbildņi ar nepilngadīgo mantu rīkoties nedrīkst. Katru gadu bērna vecāki vai aizbildņi atskaitās bāriņtiesai par bērna mantas pārvaldību, iesniedzot gada norēķinu. Bāriņtiesa pārbauda šī norēķina pareizību, ja nepieciešams pieprasot ziņas attiecīgai institūcijai. Kopā bāriņtiesas pārraudzībā ir desmit lietas.
Aizgādnības, aizgādības, ārpusģimenes aprūpes, mantas pārraudzības un ģimenes domstarpību lietās ir sastādīti 160 dzīves apstākļu pārbaudes akti, 53 sarunas protokoli, 60 mantas apskates akti.
Bāriņtiesas pārraudzībā aktīvas 19 lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos, kas tiek risinātas un pārraudzītas sadarbībā ar sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm ar bērniem.

Citas lietas
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos, sniedz atzinumus pēc tiesu pieprasījuma, 2017. gadā atzinums tika sniegts divdesmit lietās.
2017. gadā bāriņtiesā ir notikušas 24 bāriņtiesas sēde, kurā ir pieņemti 44 lēmumi. Bāriņtiesa ir piedalījusies 21 tiesas sēdēs.

Aglonas novada bāriņtiesai nav pārsūdzēto lēmumu.
Kopumā bāriņtiesas lietvedībā ir 166 lietas, kuras nav nodotas arhīvā. Pārskata gadā ir uzsāktas 30 jaunas administratīvās lietas.
Bāriņtiesa veic arī citas funkcijas, vadoties no starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, u.c.).

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv