Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Bāriņtiesas 2019. gada darbības pārskats

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta 4. daļas prasībām, kas nosaka, ka „bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā”.

Atbilstoši Bāriņtiesu likumā paredzētajiem darbības principiem, bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas likumiem un Starptautiskajām tiesību normām un, risinot jautājumus savas kompetences ietvaros, vadās no bērna vai aizgādnībā esošas pilngadīgas personas tiesību un interešu prioritāra aizsardzības principa. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktos bērnu un aizgādnībā esošo personu personisko un mantisko interešu aizsardzības jautājumus:
·  bāriņtiesa pieņem lēmumus bērna un aizgādnībā esošās personas interesēs,
·  pieprasa nepieciešamo informāciju aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai,
·   veic pasākumus aizbildnības un aizgādnības uzraudzībā,
·  iesniedz prasības pieteikumus tiesā bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēs,
·  Sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai veiktu savus uzdevumus.
Aglonas novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir Aglonas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesā strādā bāriņtiesas priekšsēdētāja (1 sl.), priekšsēdētājas vietniece( 0,3 sl.),trīs  bāriņtiesas locekļi (0,3 sl. katrs)  un bāriņtiesas psihologs (0,3 sl.), bāriņtiesas sēžu protokolists (0,15 sl).
Bāriņtiesā nav sekretāra-lietveža (pienākumus veic bāriņtiesas priekšsēdētājs un vietnieks) un arhivāra (pienākumus veic bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis).
Lai pilnveidotu savas zināšanas bāriņtiesas darbinieki apmeklējuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas seminārus un diskusijas, kā arī Latvijas pašvaldību mācību centra u.c. rīkotos seminārus bāriņtiesas kompetences jautājumos, kā arī piedalījušies dažādos semināros un konferencēs Bērnu tiesību aizsardzības un personu ar ierobežotu rīcībspēju jautājumos. Bāriņtiesas darbinieki savu pieredzi papildina pieredzes apmaiņas semināros kaimiņu bāriņtiesās, kā arī uzņem pie sevis pieredzes apmaiņā citu novadu bāriņtiesu darbiniekus.
Katru gadu bāriņtiesā tiek organizēta konsultatīva tikšanās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekiem, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. 01.10.2019. Aglonas novada bāriņtiesas darbinieki piedalījās Bāriņtiesu asociācijas konferencē Smiltenē.
Bāriņtiesas locekļi piedalās bāriņtiesas sēdēs, pieņem lēmumus, veic ārpusģimenes aprūpē un aizgādnībā esošo personu dzīves apstākļu pārbaudes, sniedz atbalstu un konsultē aizbildņus, aizgādņus, audžuģimenes un adoptētājus, sniedz atbalstu personai, kuras aprūpē nodots bērns vecāku prombūtnes laikā, veic mantisko un personisko tiesību uzraudzību šajās ģimenēs, pārstāv bāriņtiesu tiesas sēdēs, pārstāv nepilngadīgo kriminālprocesā, saskaņā ar amatu aprakstu vai pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma, izpilda citus pienākumus.
Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli, izņemot gadījumus, kad, konstatējot apdraudējumu bērnam, bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos un ir jārīkojas nekavējoties, lai nodrošinātu bērnam drošus apstākļus.   Šajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna nošķiršanu, aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, aizbildņa vai audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērnu nogādāšanu drošā vietā.
Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai pārskata gadā nosūtīti 220 dokumenti un to pielikumi, saņemti 200 ienākošie dokumenti (iesniegumi, informācija, pieprasījumi).
Bāriņtiesas lēmumi 2019. gadā
Pārskata periodā bāriņtiesa pieņēmusi 44 lēmumus, tai skaitā 1 vienpersoniskais lēmums:
-  par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu – 5
-  par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu – 1
-  par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu – 7
-  par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai – 1
-  par aizbildņa atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas (sakarā ar aizbilstamā pilngadību)  - 2
- par aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšanu – 2
- par nepilngadīgā mantas pārvaldību – 1
- par aizgādņa iecelšanu un atcelšanu personai un mantai – 4
- par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā – 1
- par bērna ievietošanu/ uzturēšanās pagarināšanu  audžuģimenē -2
- par bērna ievietošanu krīzes audžuģimenē – 1
- par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu – 2
- par atbilstību krīzes audžuģimenei – 1
- par krīzes audžuģimenes statusa piešķiršanu – 1
- valsts ģimenes pabalsta izmaksas pārtraukšana un pāradresācija – 3
-  nepilngadīgā bērna mantas pārvaldība, mantojuma sadale (pēc tiesas pieprasījuma) – 1
-  par atbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai (audžuģimeņu izvērtēšana) – 5
-  par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu – 1
-  par audžuģimenes statusa atņemšanu – 1
-  par uzturēšanos izbeigšanu audžuģimenē – 1
-   vienpersoniski lēmumi – 1
Pārskata gadā ierosinātas 20 jaunas lietas. Uz pārskata perioda beigām (2019. gada 31. decembri) bāriņtiesā aktīvas 143 lietas:
- aizgādības lietas – 12
- aizbildnības lietas –  18
- lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenēs –  6
- adopcijas lietas – 4
- audžuģimeņu statusa lietas – 5
- aizgādnības lietas – 43 + 12 (pārraudzībā no citiem novadiem)
- lietas par bērnu nodošanu citas personas aprūpē –  4
- lietas par bērnu mantas pārvaldību –  6
- lietas par vecāku domstarpībām –  7
-  lietas par valsts sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu un piešķiršanu/ pāradresāciju –  12
- pēc tiesu pieprasījuma u.c. – 14
Aizgādības tiesības
Bāriņtiesa sadarbojas ar Aglonas novada sociālo dienestu, Valsts policiju, krīžu centru „Rasas pērles”, Latgales ģimeņu atbalsta centru “Daugavpils”.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 22. panta 11. daļu, bāriņtiesa, ierosinot lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, veic riska izvērtēšanu, informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Tikai tad, ja vecāki šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus, un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes. 2019. gadā bāriņtiesa izņēmusi 8 bērnus no ģimenēm, pārtraucot 6 vecākiem aizgādības tiesības. Visos gadījumos, kad tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, bāriņtiesa par pieņemto lēmumu sniedz informāciju Sociālajam dienestam un lūdz sniegt nepieciešamo palīdzību bērna vecākiem, kā to paredz Bāriņtiesu likuma 39. panta 1. daļa un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta 5. daļa, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē. Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem, sagatavojot lietu par iespējamu bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem, pārliecinās vai nepastāv apstākļi, kas pastāvēja laikā, kad vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības, pieprasa sociālā dienesta atzinumu, noskaidro vai nepastāv citi pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanas riski, izvērtē, vai atgriežoties ģimenē, bērnam tiks nodrošināta pilnvērtīga aprūpe, audzināšana un labvēlīga vide.
 Pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 2 vecākiem un 2 bērni atgriezti ģimenē.
Civillikuma 203. pantā noteikts, ka, ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. Aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, kā galējo līdzekli, piemēro tiesa. Prasības pieteikums par aizgādības tiesību atņemšanu rajona tiesā 2019. gadā celts 1 vecākam.
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimenes, aizbildņi, bērnu nami, krīzes centri).
Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas slimības dēļ lūguši nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam – aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Ja tā nav bioloģiskā ģimene, tad ģimenisko vidi var nodrošināt gan aizbildņi, gan audžuģimene, gan bērns var tikt adoptēts. Kā to paredz normatīvie akti, tad tikai gadījumos, kad bērnam nav iespējams nodrošināt ģimenisku vidi, bērns tiek ievietots institūcijā, bet laikā, kad bērns ir institūcijā, bāriņtiesa meklē iespēju nodrošināt bērnam ģimenisku vidi.
Aglonas novada bāriņtiesa nav pieņēmusi nevienu lēmumu par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē (bērnunamā), visiem ir atrastas audžuģimenes un aizbildņi. Procentuāli lielākais bērnu skaits atrodas aizbildnībā. Aizbildņi pilnībā aizstāj bērniem vecākus, veic bērna interešu pārstāvību ar vecāku tiesībām, pārstāv bērnu visās lietās valsts un pašvaldību iestādēs, nesaņemot tam īpašu pilnvarojumu.
Pārskata periodā kopējais aizbildņu skaits ir 20, no kuriem 18 ir bērna radinieki. Pēc citu bāriņtiesu lūguma ir vērtēta 1 personas atbilstība aizbildņa statusam.
3 aizbildnības lietas uz 3 bērniem pārsūtītas pārraudzībai uz aizbildņu dzīvesvietu bāriņtiesām, no kurām tiek pieprasīti un saņemti aizbildņu gada norēķini un dzīves apstākļu pārbaudes akti. Pārskata periodā aizbildnība izbeigusies 6 bērniem, sasniedzot pilngadību.
Aglonas novada teritorijā ir 5 audžuģimenes, kurās kopā ir ievietoti 18 (3 bērni no Aglonas novada, 15 no citiem novadiem) bez vecāku gādības palikuši bērni.
Audžuģimene bērna intereses pārstāv tikai dažās jomās ar bāriņtiesas izsniegto pilnvarojumu. Gan tiesu procesos, gan valsts iestādēs, pieņem lēmumus par valsts robežu šķērsošanu, finanšu izlietojumu, audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses pārstāv bāriņtiesa. Bāriņtiesa veic regulāru audžuģimeņu izvērtējumu, pieprasa bērnu psihofizioloģisko attīstību pārskatus, atskaites par pabalstu izlietojumu bērnu vajadzībām, pieprasa informācija no mācību un veselības aprūpes iestādēm par izglītības un veselības aprūpes nodrošināšanu bērniem u.c.
Katru gadu audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm  Ziemassvētkos bāriņtiesa  organizē kultūras pasākumu– ekskursija, teātra vai koncerta apmeklējums.
Uz 2019. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē nodrošināta 18 Aglonas novada bērniem, no kuriem 15 bērni ir aizbildnībā, 3 bērni ievietoti audžuģimenēs.
Visos gadījumos, kad bērnam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, bāriņtiesa veic ikgadējās dzīves apstākļu pārbaudes, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību, noskaidrotu bērnu viedokli, sekotu līdzi darbībām ar bērna mantu.
Bāriņtiesa 2019. gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai pieprasījusi 19 bez vecāku gādības esošajiem bērniem apliecības sociālo garantiju saņemšanai.
Atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” prasībām bāriņtiesa pārskata periodā 2 bērnus informējusi sarunās, gan arī izsniedzot rakstisku informāciju par tiesībām uz sociālajām garantijām pēc pilngadības sasniegšanas, paralēli informējot sociālo dienestu  par jauniešiem, kuriem būtu nodrošināmas sociālas garantijas pēc pilngadības sasniegšanas.
Bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 7 bērnu aizbildnības lietas, kurās lēmumu par aizbildnības nodibināšanu ir pieņēmušas citas pašvaldības, bet bērni dzīvo Aglonas novadā pie aizbildņiem.
Sadarbība ar tiesām
Laikietilpīga un īpaši sarežģīta ir bāriņtiesas darbības funkcija – atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna dzīvesvietas un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu. Minētajās lietās vecāki nav varējuši vienoties par bērna interesēm atbilstoša lēmuma pieņemšanu un bērni šajos vecāku strīdos tiek izmantoti kā ieroči savstarpējā cīņā. 2019. gadā bāriņtiesa šajās lietās sniegusi 2  atzinumus.
Pārskata gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi ir piedalījusies 15  Daugavpils tiesas sēdēs:
-          Lietās par rīcībspējas ierobežošanu, rīcībspējas pārskatīšanu –  12 tiesas sēdēs;
-          Bāriņtiesas lēmuma apstiprināšana mantas sadales jautājumā – 1;
-          Lietās par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu – 2 tiesas sēdēs.
Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs (2019.gadā iesniegtas 1 prasība tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem), gan tiesas pieaicināta iestāde – viedokļa un atzinuma sniegšanai, gan kā nepilngadīgā pārstāvis kriminālprocesā.
Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība
Nepilngadīgiem bērniem var piederēt manta, ko dāvinājuši, vai atstājuši mantojumā vecāki, vecvecāki vai citi radinieki. Bāriņtiesai, saskaņā ar Civillikuma normām nepieciešams pieņemt lēmumus par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību. Vecāki bērnu vārdā bez bāriņtiesas atļaujas nevar mantojumu, dāvinājumu pieņemt vai atraidīt, kā arī rīkoties ar bērna mantu. Bērniem var piederēt konti bankās, nekustamie īpašumi vai vecāku atstāti mantojumi.
Bāriņtiesa veic bērna mantisko tiesību ievērošanu, katru gadu pieprasot no bērna vecāka vai aizbildņa norēķinu par bērna mantas pārvaldību, pārbauda norēķina pareizību, veic bērnam piederošā nekustamā īpašuma apskatigadījumos, kad vecāki, aizbildņi un aizgādņi kavējas iesniegt atskaites, pieprasa informāciju no kredītiestādēm. 2019. gada 31. decembrī bāriņtiesas pārraudzībā ir 6 aktīvas lietas par bērna mantas pārvaldību. Pārskata gadā pieņemti 1 lēmums par atļauju iegūt īpašumu nepilngadīgajam bērnam, rīkoties ar bērna mantu.
Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem. 2019. gada 31. decembrī aktīvas ir 4 lietas par bērnu nodošanu citu personu aprūpē, kurās bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.
Aizgādnības lietu pārraudzība
Aizgādnību nodibina pilngadīgai personai, kurai ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja. Civillikumā noteikts, ka personas, kurai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi, rīcībspēju var ierobežot, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs, un ir vienīgais veids, kā tās pasargāt. Aizgādņus pār pilngadīgajiem ieceļ attiecīgā bāriņtiesa. Atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam, bāriņtiesa, saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam, lai nodrošinātu mantojuma uzraudzību un apsaimniekošanu. Bāriņtiesa piedalās lietu izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietās par rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu.
 2019. gada 31. decembrī aktīvas ir 43 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju. Pārskata periodā 3 personām iecelts aizgādnis, savukārt 2 aizgādņiem noteikts pilnvaru apjoms jau esošās aizgādnības lietas ietvaros, pamatojoties uz tiesas spriedumu par rīcībspējas pārskatīšanu. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu pārbaudes.
Arhīvs
Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. Aglonas novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma. Arhīviskais apraksts un uzskaites saraksti, nomenklatūra ir saskaņoti ar Daugavpils zonālo arhīvu.
Citas lietas
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos: vecāku domstarpību lietās par nodokļu atvieglojumiem par bērniem, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu, vecāku domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, viesošanos pie radiniekiem, viesošanos viesģimenēs, piespiedu ārstēšanu, tiek izpildīti saņemtie pieprasījumi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda par vecāku un bērnu dzīves vietas noskaidrošanu. Sadarbībā ar probācijas dienestu – probācijas dienesta klientu dzīves vietas apsekošana, viedokļu noskaidrošana un cita probācijas dienesta pieprasītā informācija
-regulāri tiek  sniegta palīdzība vecākiem un aizbildņiem prasību pieteikumu sagatavošanā par uzturlīdzekļu piedziņu, aizgādņiem – prasības pieteikumu  sagatavošanā tiesai par rīcībspējas noteikšanu  vai personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu
Regulāri informācija par bāriņtiesā pieņemtajiem lēmumiem tiek ievadīta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā, Audžuģimeņu informācijas sistēmā. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sniegta informācija par pieņemtajiem lēmumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldei, Uzturlīdzekļu garantijas fondam, Latgales ģimeņu atbalsta centram.
Notariālās darbības
Darījuma aktu sagatavošana un apliecināšana - pirkuma līgums, dāvinājuma līgums, nomas līgums un citi līgumi, vienošanās, nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatai un tā apliecināšana, testamentu sastādīšana vai atsaukšana, pilnvaru sagatavošana un apliecināšana, pilnvaru atsaukšana, paraksta apliecināšana, noraksts vai izraksta sastādīšana un apliecināšana, mantojuma saraksta sastādīšana, fotokopijas apliecināšana. 2019. gadā  Bāriņtiesā veikti notariālie apliecinājumi  –  300 (Aglonā – 204, Šķeltovā – 40, Kastuļinā – 42, Grāveros -14 ); pēc notāra rīkojuma ir sastādīts 1 mantojuma inventāra saraksts. Bāriņtiesā ir izsniegtas 19 sociālo garantiju apliecības. Tāpat būtiski atzīmēt, ka ir palielinājies ienākošo zvanu un telefoniski sniegto konsultāciju apjoms. Paldies domes deputātiem par atbalstu, sapratni un palīdzību.

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv