Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Bāriņtiesas 2020. gada darbības pārskats

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta 4. daļas prasībām, kas nosaka, ka “bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā”.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktos bērnu un aizgādnībā esošo personu personisko un mantisko interešu aizsardzības jautājumus bāriņtiesa:

•  pieņem lēmumus bērna un aizgādnībā esošās personas interesēs,
• pieprasa nepieciešamo informāciju aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai,
• veic pasākumus aizbildnības un aizgādnības uzraudzībā,
• iesniedz prasības pieteikumus tiesā bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēs,
• Sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai veiktu savus uzdevumus.

Bāriņtiesā strādā bāriņtiesas priekšsēdētāja (1 slodze), priekšsēdētājas vietniece (0,3 slodzes),trīs bāriņtiesas locekļi(0,3 slodzes katrs) un bāriņtiesas psihologs (0,3 slodzes), bāriņtiesas sēžu protokolists (0,15 sl).
Bāriņtiesā nav sekretāra-lietveža (pienākumus veic bāriņtiesas priekšsēdētājs un vietnieks) un arhivāra (pienākumus veic bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis).
Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai pārskata gadā nosūtīti 140 dokumenti un to pielikumi, saņemti 150 ienākošie dokumenti (iesniegumi, informācija, pieprasījumi).
Pārskata periodā bāriņtiesa pieņēmusi 34 lēmumus, tai skaitā 1 vienpersoniskais lēmums:
- Par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu
- Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
- Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu
- Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai
- Par aizbildņa atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas (sakarā ar aizbilstamā pilngadību)
- Par aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšanu
- Par nepilngadīgā mantas pārvaldību
- Par aizgādņa iecelšanu un atcelšanu personai un mantai
- Par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā
- Par bērna ievietošanu/ uzturēšanās pagarināšanu audžuģimenē
- par bērna ievietošanu krīzes audžuģimenē
- par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu
- valsts ģimenes pabalsta izmaksas pārtraukšana un pāradresācija
- nepilngadīgā bērna mantas pārvaldība, mantojuma sadale (pēc tiesas pieprasījuma)
- par atbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai (audžuģimeņu izvērtēšana)
- par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu
- par uzturēšanos izbeigšanu audžuģimenē
- Vienpersoniski lēmumi

Pārskata gadā ierosinātas 30 jaunas lietas. Uz pārskata perioda beigām (2019. gada 31. decembri) bāriņtiesā aktīvas 130 lietas:
- Aizgādības lietas – 12
- Aizbildnības lietas – 18
- Lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenēs – 6
- Adopcijas lietas – 4
- Audžuģimeņu statusa lietas – 5
- Aizgādnības lietas – 43
- Lietas par bērnu nodošanu citas personas aprūpē – 3
- Lietas par bērnu mantas pārvaldību – 6
- Lietas par vecāku domstarpībām – 7
- Lietas par valsts sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu pārtraukšanu un piešķiršanu/ pāradresāciju – 12
- Pēc tiesu pieprasījuma u.c. – 14

Aizgādības tiesības
Bāriņtiesa sadarbojas ar Aglonas novada sociālo dienestu, Valsts policiju, krīžu centru „Rasas pērles”, Latgales ģimeņu atbalsta centru “Daugavpils”. 2020. gadā bāriņtiesa izņēmusi 5 bērnus no ģimenēm, pārtraucot 3 vecākiem aizgādības tiesības. Pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 2 vecākiem un 4 bērni atgriezti ģimenē.
Civillikuma 203. pantā noteikts, ka, ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. Aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, kā galējo līdzekli, piemēro tiesa. Prasības pieteikums par aizgādības tiesību atņemšanu rajona tiesā 2020.gadā celts 4 vecākiem.

Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimenes, aizbildņi, bērnu nami, krīzes centri)
Aglonas novada bāriņtiesa nav pieņēmusi nevienu lēmumu par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē (bērnunamā), visiem ir atrastas audžuģimenes un aizbildņi. Procentuāli lielākais bērnu skaits atrodas aizbildnībā. Pārskata periodā kopējais aizbildņu skaits ir 15. Pēc citu bāriņtiesu lūguma ir vērtēta 1 personas atbilstība aizbildņa statusam. 3 aizbildnības lietas uz 3 bērniem pārsūtītas pārraudzībai uz aizbildņu dzīvesvietu bāriņtiesām, no kurām tiek pieprasīti un saņemti aizbildņu gada norēķini un dzīves apstākļu pārbaudes akti. Pārskata periodā aizbildnība izbeigusies 2 bērniem, sasniedzot pilngadību.

Aglonas novada teritorijā ir 4 audžuģimenes, kurās kopā ir ievietoti 17 (3 bērni no Aglonas novada, 14 no citiem novadiem) bez vecāku gādības palikuši bērni.
Uz 2020. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē nodrošināta 19 Aglonas novada bērniem, no kuriem 16 bērni ir aizbildnībā, 3 bērni ievietoti audžuģimenēs.
Visos gadījumos, kad bērnam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, bāriņtiesa veic ikgadējās dzīves apstākļu pārbaudes, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību, noskaidrotu bērnu viedokli, sekotu līdzi darbībām ar bērna mantu.

Sadarbība ar tiesām
Pārskata gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi ir piedalījusies 12 Daugavpils tiesas sēdēs.
Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs (2020.gadā iesniegtas 4 prasība tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem), gan tiesas pieaicināta iestāde – viedokļa un atzinuma sniegšanai, gan kā nepilngadīgā pārstāvis kriminālprocesā.

Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība
2020. gada 31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā ir 5 aktīvas lietas par bērna mantas pārvaldību. Pārskata gadā pieņemti 1 lēmums par atļauju iegūt īpašumu nepilngadīgajam bērnam, rīkoties ar bērna mantu.

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē
Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem. 2020. gada 31.decembrī aktīvas ir 4 lieta par bērnu nodošanu citu personu aprūpē, kurās bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.

Aizgādnības lietu pārraudzība
2020. gada 31. decembrī aktīvas ir 31 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju. Pārskata periodā 3 personām iecelts aizgādnis, savukārt 2 aizgādņiem noteikts pilnvaru apjoms jau esošās aizgādnības lietas ietvaros, pamatojoties uz tiesas spriedumu par rīcībspējas pārskatīšanu. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu pārbaudes.

Arhīvs
Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. Aglonas novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma. Arhīviskais apraksts un uzskaites saraksti, nomenklatūra ir saskaņoti ar Daugavpils zonālo arhīvu.

Citas lietas
Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos:
- vecāku domstarpību lietās par nodokļu atvieglojumiem par bērniem,
- par ģimenes valsts pabalsta izmaksu,
- vecāku domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos
- ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu saskarsmes ierobežojumiem ar vecākiem, viesošanos pie radiniekiem, viesošanos viesģimenēs,
- piespiedu ārstēšanu.
-tiek izpildīti saņemtie pieprasījumi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda par vecāku un bērnu dzīves vietas noskaidrošanu.
- sadarbībā ar probācijas dienestu – probācijas dienesta klientu dzīves vietas apsekošana, viedokļu noskaidrošana un cita probācijas dienesta pieprasītā informācija
- regulāri tiek sniegta palīdzība vecākiem un aizbildņiem prasību pieteikumu sagatavošanā par uzturlīdzekļu piedziņu, aizgādņiem – prasības pieteikumu sagatavošanā tiesai par rīcībspējas noteikšanu vai personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu

Regulāri informācija par bāriņtiesā pieņemtajiem lēmumiem tiek ievadīta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā, Audžuģimeņu informācijas sistēmā. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sniegta informācija par pieņemtajiem lēmumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldei, Uzturlīdzekļu garantijas fondam, Latgales ģimeņu atbalsta centram.

Notariālās darbības:
-darījuma aktu sagatavošana un apliecināšana,
- pirkuma līgums,
- dāvinājuma līgums,
- nomas līgums un citi līgumi,
- vienošanās,
- nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatai un tā apliecināšana,
- testamentu sastādīšana vai atsaukšana,
- pilnvaru sagatavošana un apliecināšana,
- pilnvaru atsaukšana,
- paraksta apliecināšana,
- noraksts vai izraksta sastādīšana un apliecināšana,
- mantojuma saraksta sastādīšana,
- fotokopijas apliecināšana.

2020. gadā bāriņtiesā veikti notariālie apliecinājumi – 270 (Aglonā – 161, Šķeltovā – 43, Kastuļinā – 40, Grāveros -26); kopā iekasētā valsts nodeva EUR 2405,38 nodota novada domes kasē. Pēc notāra rīkojuma ir sastādīts 2 mantojuma inventāra saraksti.Tāpat būtiski atzīmēt, ka ir palielinājies ienākošo zvanu un telefoniski sniegto konsultāciju apjoms.

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv