Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2018. gadā

 Aglonas novada administratīvajā teritorijā ir izveidota viena pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde – Aglonas novada Bāriņtiesa.  Tā darbojas saskaņā ar Aglonas novada domes apstiprināto bāriņtiesas nolikumu. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētaja, četri bāriņtiesas locekļi.


Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagasta iedzīvotājiem apliecinājumus izdara bāriņtiesas locekļi, kuriem tas uzdots ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu, bāriņtiesas locekļa pieņemšanas laikā atbilstošā pagasta pārvaldes ēkā.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, kuru vada bāriņtiesas priekšsēdētājs  vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis un sēdē piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.
Izņēmuma gadījumi ir reizes, kad kādam no bāriņtiesas locekļiem jāpieņem vienpersonisks lēmums.
Lai attiecīgas bāriņtiesas darbinieks tiktu pasargāts no bezatbildīgu vai varmācīgu  vecāku vēlākās apsūdzības pret darbinieku par nepamatotu rīcību,  ar 2016. gada 1. janvāri ir stājusies spēkā Bāriņtiesu likumā noteiktā norma, ka bāriņtiesai ir tiesības fotografēt, filmēt, un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudes laikā atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.
Aglonā Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00; otrdienās no 9.00 līdz 17.00; ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00.
Pieņemšanas laiki novada pagastos: Šķeltovas pagastā – pirmdienās un trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00; Grāveru pagastā – otrdienās no 8.00 līdz 12.00; piektdienās no 8.00 līdz 12.00,  Kastuļinas pagastā – pirmdienās no 8.00 līdz 9.30; no 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 8.00 līdz 9.30;  no 15.00 līdz 17.00.
Bērna dzīvībai un veselības apdraudējumu gadījumā apmeklētāji gaidīti jebkurā citā bāriņtiesas darba laikā, ierodoties bāriņtiesā vai zvanot pa tālruni 26156238.
Ārpus bāriņtiesas darba laika (pēc plkst 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās) jāzvana policijai vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Arhīvs
 Bāriņtiesai ir savs arhīvs, kurā tiek glabātas pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas. Aglonas novada bāriņtiesas uzziņu sistēma: vairāklīmeņu arhīviskā apraksta sistēma, arhīviskais apraksts un uzskaites saraksti ir saskaņoti ar Daugavpils zonālo valsts arhīvu.

 Bāriņtiesu apliecinājumi
 Bāriņtiesā  2018. gadā veikti 205 apliecinājumi, no tiem Šķeltovas pagastā – 37, Kastuļinas pagastā – 42, Grāveru pagastā – 16, Aglonas pagastā- 110, par kuru veikšanu iekasētā naudas summa -  kopā 1441,67 eiro, nodota Aglonas novada domes kasē.

Aizgādības lietas
Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Šīs ir lietas par aizgādības pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu.
2018. gadā pieņemts  31 lēmums (tai skaitā lēmumi par aizgādņu iecelšanu, audžuģimeņu izvērtēšanu, atzinumu sniegšanu tiesai, audžuģimenes statusa piešķiršana u.c.).
Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu, pārskata gadā neviens no vecākiem nav griezies bāriņtiesā ar lūgumu atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības.
Triju bērnu vecākiem (trijām mātēm) ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas.
Ar tiesas spriedumu atņemtās aizgādības tiesības var atjaunot ar tiesas spriedumu. Neviens no vecākiem nav griezies tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu.
Par  ģimenēm, kurās netiek  pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, bāriņtiesa pārskata gadā ir informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju.
Pēc tiesas pieprasījuma 2018. gadā tiesai sniegti 5 atzinumi.

 Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība
 Šķirot bērnu no ģimenes, viņam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē.
Aglonas novada 13 bērni  atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 2 ir ievietoti audžuģimenē,  11 ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (bērnunamā) nav ievietots neviens no Aglonas novada bērniem.
Aglonas novadā ir sešas audžuģimenes, kurās ievietoti astoņpadsmit bērni, visi  bērni ir no citām pašvaldībām, divi Aglonas novada bērni ievietoti audžuģimenēs kaimiņu novados. Novadā ir  20 aizbildņu ģimenes, kurās kopā ievietoti  33 bērni, no kuriem 11 ir Aglonas novada bērni.
2018. gada 22. decembrī  bāriņtiesa organizēja koncerta apmeklējumu audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm.
2018. gadā vienai Aglonas novada ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss.
2018. gadā   neviens bērns nav nodots adopcijā ārvalstīs vai Latvijā.
Visas šīs lietas ir aktīvas, ik gadu tiek pārbaudīti bērnu sadzīves apstākļi, noskaidroti bērnu viedokļi un  citi ar bērnu aprūpi un uzraudzību saistīti pasākumi.
Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. 2018. gadā divu bērnu vecāki ir devušies strādāt uz ārzemēm un lūguši  bāriņtiesu izvērtēt un atzīt, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.

 Aizgādnības lietas
   Aizgādnībā ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Ja tiesa ierobežo personas rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, tā paziņo par to bāriņtiesai, kas pēc vajadzības ieceļ pār šo personu vienu vai vairākus aizgādņus, kam uzdod rīkoties tiesas noteiktajā apjomā.
Aglonas novada bāriņtiesas pārraudzībā ir  67  aizgādnībā esošas personas. Aizgādnība pār pilngadīgajiem pakļauta attiecīgiem noteikumiem par aizbildnību pār nepilngadīgajiem. Tas nozīmē, veikt ikgadējo dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidrot aizgādnībā esošas personas viedokli, un sekot līdzi darbībām ar viņa mantu   un veikt citas ar aizgādnībā esošas personas personisko un mantisko interešu nodrošināšanu saistītas darbības.
2018. gadā pārskata gadā ar tiesā pārskatīta rīcībspēja 12 personām. Divām personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelts aizgādnis.
Bāriņtiesa, saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam. Šādas bāriņtiesas pārziņā ir piecas lietas.

Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība
 Bērniem var piederēt naudas noguldījumi kredītiestādēs, nekustamie īpašumi vai kustama manta. Bez bāriņtiesas atļaujas, vecāki vai aizbildņi ar nepilngadīgo mantu rīkoties nedrīkst. Katru gadu bērna vecāki vai aizbildņi atskaitās bāriņtiesai par bērna mantas pārvaldību, iesniedzot gada norēķinu. Bāriņtiesa pārbauda šī norēķina pareizību, ja nepieciešams pieprasot ziņas  attiecīgai institūcijai. Kopā  bāriņtiesas pārraudzībā ir  astoņas lietas.
Aizgādnības, aizgādības, ārpusģimenes aprūpes, mantas pārraudzības un ģimenes domstarpību lietās ir sastādīti 100 dzīves apstākļu pārbaudes akti, 55 sarunas protokoli, 40 mantas apskates akti.
Bāriņtiesas pārraudzībā aktīvas 17 lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos, kas tiek risinātas un pārraudzītas sadarbībā ar sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm ar bērniem.

Citas lietas
 Bāriņtiesa pieņem lēmumus arī citos gadījumos, sniedz atzinumus pēc tiesu pieprasījuma, 2018. gadā atzinums tika sniegts desmit lietās.
2018. gadā bāriņtiesā ir notikušas 18 bāriņtiesas sēdes, kurās ir pieņemts 31 lēmums. Bāriņtiesa ir piedalījusies 15 tiesas sēdēs Preiļos, Daugavpilī, Rīgā, Krāslavā, Gulbenē.
Gada laikā bāriņtiesa  ir griezusies policijā ar iesniegumu par iespējamu vardarbību pret nepilngadīgajiem. Trijās lietās ir uzsākts kriminālprocess.
Neviens novada bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts un atcelts.
Kopumā bāriņtiesas lietvedībā ir 127 lietas, kuras nav nodotas arhīvā. Pārskata gadā ir uzsāktas 30 jaunas  administratīvās  lietas.
Bāriņtiesa veic arī citas funkcijas, vadoties no starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, u.c.).

 

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas  novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv