Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada centrālās bibliotēkas darba pārskats par 2013. gadu


2013. gada bibliotēkas darba aktualitātes un prioritātes:
• publicitāte (pasākumi, izstādes, publikācijas, sadarbība );
• novadpētniecības materiālu kārtošana, sistematizēšana, papildināšana, materiālu popularizēšana, veidojot izstādes, rīkojot pasākumus
• plauktu nomaiņa, bibliotēkas fonda kārtošana
• pakalpojumu attīstība (lasītāju kartes, laminēšanas pakalpojumi)
• piedalīšanās projektos, bibliotēkas fonda papildināšanai
• darbs ar personālu un darba samaksas jautājumi
• piedalīšanās tālākizglītības pasākumos

Statistikas dati par 2013. gadu:
Reģistrētie lietotāji –641
No tiem bērni un jaunieši – 263
Apmeklējumu skaits – 11 470
Izsniegums – 19051

2013. gadā
bibliotēkā pilnīgi nomainīti visi plaukti abonementā, nomainīta lielākā daļa plauktu bērnu literatūras nodaļā, iegādāti jauni krēsli un galdiņi bērniem, jauns garderobes plaukts, mēbeles sanitārajā telpā. Iegādājāmies jaunu fotoaparātu, no aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” saņēmām 1 jaunu datorkomplektu.
2013. gadā bibliotēkā ienākuši jaunieguvumi kopskaitā 1159 vienības, t.sk. 581 grāmatas, 11audiovizālie dok.,seriālizdevumi – 567, kopsummā par 3237 Ls.Par novada domes līdzekļiem ir iegādāti jaunieguvumi – 335 eksemplāri par 2124 Ls. Preses izdevumi abonēti par 800 Ls.
Piedalīšanās projektos un aktivitātēs.
Kultūras projekts „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”– visas novada bibliotēkas saņēma grāmatas u.c. izd. – 73 eks. par summu 400 Ls, t. sk. Aglonas novada centrālā bibliotēka – 50 eks. par summu 240 Ls.

Valsts budžeta apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” un Kultūras ministrijas projekta „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās”ietvaros bibliotēkas saņēma grāmatas u.c. izd. – 26 eks. par summu 190 Ls, t.sk. Aglonas novada centrālā bibliotēka – 20 eks. par summu 130 Ls.
2013. gadā Bibliotēka piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija 2013”, čaklākie apmeklēja Lielos Grāmatu svētkus Ķīpsalā.
Bibliotēka un lasītāji piedalījās Grāmatu svētku pasākumos Preiļos un saņēma dāvanu kartes 60 Ls vērtībā.
Bibliotēka piedalījās „E- prasmju nedēļā”, „Bibliotēku nedēļā”, akcijā „Tautas grāmatu plaukts”( pateicamies saviem lasītājiem cien. SolomejaiGribuškai, Valentīnai Ondzulei, Laurai Greizei, KlavdijaiMaļuhinai, kas atsaucās akcijai, kā arī sakām paldies visām novada bibliotēkām un bibliotekārēm!). Piedalījāmies arī „Ziemeļvalstu nedēļas” aktivitātēs.
2013. gadā lielāku uzmanību pievērsām novadpētniecības darbam.
Pasākumā „ Dzimtas vēstures pētniecība un ciltskoka veidošana”ar savām zināšanām dalījās dzimtas pētnieki Maija Oša, Jānis Apīnis, Lidija Agloniete un portāla Ciltskoki.lv veidotājs Egils Turss.
No savāktajiem materiāliem tika izveidota fotoizstāde izstāde „Dzimtu mājas Aglonā”, bērniem notika pasākums „Manas dzimtas stāsts”, izveidojām divasnovadpētniecības materiālu izstādes „No pagastmājas līdz novada domei…” un „ No Aglonas skolu dzīves…”Ar rakstnieces Naaizmērstules dzīvi un daiļradi pasākumā ”Pasaulē katram ir sava vieta” iepazinās Aglonas vidusskolas 5. klase.
Citi pasākumi dažādām vecuma grupām:
• Tikšanās Aglonas vidusskolā ar dzejnieku Kārli Vērdiņu
• Zīmējumu konkurss bērniem „Mana grāmatu karaliene 2012” un noslēguma pasākums(kopā ar Aglonas vidusskolas skolēniem un bibliotekāri Ilzi Griguli)
• Aglonas v-sk. Skolnieces Kates Tumovas zīmējumu izstāde
• Pasākums bērniem ”Vecīša cimdiņš”
Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi: Rīta stunda ( vid. skolas vec. ) – pasākums „Sniegpārslu dejā” (kopā ar Aglonas vidusskolas skolēniem un bibliotekāri Ilzi Griguli) – mācījāmies pagatavot sniegpārsliņas – balerīnas, lasījām fragmentus no Ziemeļvalstu autoru darbiem, klausījāmies ziemīgu mūziku un Krēslas stunda(pieaugušajiem) – pasākums „Katrai vasarai – sava ziema” – filcējām cimdus, lasījām fragmentus no Ziemeļvalstu autoru darbiem, klausījāmies ziemīgu mūziku.
Adventes laikā bibliotēkā notika 4 vakarēšanas – rokdarbu darbnīcas, kur mācījāmies tamborēt uz lineāla, pinām Adventes vainagu, gatavojām apsveikuma kartiņas svētkiem, tapojām ziedu brošas. Sirsnīgs, paldies Olitai Selickai, Inārai Valainei, Viktorijai Bahromkinai par dalīšanos savā pieredzē un mākā ar pasākumu dalībniecēm.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Dzintra Savitska
Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja