Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada centrālās bibliotēkas darba pārskats par 2018. gadu

2018. gadā aktīvo lietotāju kopskaits  – 577 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 177). Fizisko apmeklējumu kopskaits – 9207 (pieaugušie – 6685, bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 2522). Izsniegumu kopskaits ir 26243 (t. sk. grāmatas – 15253, seriālizdevumi – 10890, audiovizuālie resursi – 100).     

Bibliotēkā darbojas starpbibliotēku abonements. No citām Latvijas bibliotēkām saņemtas 32 grāmatas, uz citām bibliotēkām nosūtītas 109 grāmatas. Bibliotēkas krājums uz 2019. gadu ir 18880 vienības (t.sk. grāmatas -  16392, seriālizdevumi – 2343, audiovizuālie resursi – 126, kartogrāfiskie materiāli – 5, elektroniskie resursi – 14). Bērnu literatūras nodaļas krājums sastāda  3549 vienības. Bibliotēkas izdevumi 2018. gadā: 35177 eiro. Kapitālie izdevumi sastāda 1200 eiro (datortehnikas iegāde). 2018. gadā ienācis krājumā: 2214 vienības par 5230,34 eiro (pašvaldības piešķirtie līdzekļi 3500 eiro). Preses izdevumu abonēšanai iztērēti 1250 eiro (pašvaldības piešķirtie līdzekļi) . Izslēgts no bibliotēkas krājuma: 2291 vienības par kopējo summu 556 eiro. Bibliotēkā ir pieejams internets, lietotāji var izmantot 5 datorus.  Bibliotēkā ir pieejamas  tiešsaistes datu bāzes- „Letonika” un „Lursoft” Laikrakstu bibliotēka. Portālu www.letonika.lv  visvairāk lasa skolēni, studenti, kuri to izmanto mācību vielas apguvei. Bez maksas bibliotēkā  var izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku (www.news.lv), kas ir Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums.   Bibliotēka strādā integrētā bibliotēku informācijas sistēmā Alise. Elektroniskajā kopkatalogā atspoguļots viss Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājums,  bibliotēkā pilnībā ieviesta automatizētā lietotāju apkalpošana, notiek attālināto lietotāju reģistrācija un apkalpošana, iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas termiņa pagarināšana elektroniski.

Bibliotēkai nav padotībā esošu iestāžu. Kā Aglonas novada centrālajai bibliotēkai, tai ir  uzdevums sniegt konsultatīvu un metodisko palīdzību pārējām Aglonas  novada bibliotēkām Grāveros, Kastuļinā un Škeltovā. Bibliotēkai ir 1 ārējais apkalpošanas punkts, kas atrodas apdz. vietā Salenieki: SAC Aglona (2 x mēnesī, trešdienās no plkst. 9.00 – 13.00). Šo ārējo apkalpošanas punktu izmanto gan aprūpes centra iemītnieki, gan darbinieki, kopskaitā – 41. Uzskatu, ka tas ir ļoti vajadzīgs, jo lielākā daļa tā lietotāju ir veci cilvēki, kam apmeklēt bibliotēku ir sarežģīti vai pat nav iespējams. Tas būtiski palielina bibliotēkas izsniegumu un apmeklējamību.

Esam bibliotēkas kolektīvs, kurā strādā 3 bibliotekārie darbinieki – vadītāja un 2 bibliotekāres. Visi bibliotekārie darbinieki strādā pilnu slodzi. Darbinieces ir profesionāli atbilstošas un  kvalificētas. 2018. gadā bibliotēkas darbinieki piedalījās SIA Izglītības un attīstības centra “EGO”  seminārā  “Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. Sadarbība ar medijiem”, apguva SIA “Baltijas Datoru akadēmija” mācību kursu  “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, piedalījās Krāslavā, Latgales reģiona bibliotekāru konferencē “Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās”. Bibliotekārie darbinieki piedalījās LNB lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju reģionālajā  seminārā bibliotekāriem un skolotājiem, piedalījās darba pieredzes apmaiņas braucienā pa Rēzeknes novada bibliotēkām, kā arī apmeklēja Preiļu reģiona bibliotēku darbinieku seminārus.

Aglonas novada CB, izmantojot  Bibliotēkas digitālo objektu uzglabāšanas un piekļuves sistēmu DOM, veic Aglonas novada domes pārvaldībā esošo elektronisko periodisko izdevumu tiešsaistē “Aglonas Novada Vēstis” iesniegšanu LNB digitālajā bibliotēkā. Pasākumu organizēšanā uzsvars tika likts uz Latvijas 100-gadei veltītiem pasākumiem. Piedalījāmies arī digitālajā nedēļā, bibliotēku nedēļā, Ziemeļvalstu nedēļā, rīkojot savas aktivitātes un pasākumus gan pieaugušajiem, gan bērnu un jauniešu auditorijai. Tika strādāts pie fonda sakārtošanas, tā attīrīšanas no liekajiem dubletiem, pēc satura novecojušās un nolietotās literatūras. Darbs tika veikts arī pie novadpētniecības materiālu vākšanas un kārtošanas, tika rīkotas  novadpētniecības izstādes,  vairāki pasākumi tika rīkoti izciliem novadniekiem, tika rīkotas vairākas rokdarbu izstādes.

Aglonas novada centrālajā bibliotēkā bērni un jaunieši ir viena no prioritārajām lasītāju grupām. Reģistrēto lietotāju skaits bērnu un jauniešu grupā līdz 18 gadiem 2018. gadā ir samazinājies, jo tika nolikvidēta Aglonas internātvidusskola un daudzi bērni aizgāja mācīties uz citu novadu izglītības iestādēm. 2018. gadā reģistrēto lietotāju skaits bērnu un jauniešu grupā līdz 18 gadiem ir 177, t.i. 31 % no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita. 2018. gadā bibliotēka piedalījās  projektā: VKKF Kultūras programmas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2018”. Programmā piedalījās 90 dalībnieki, t.sk. 5+ grupā – 40 bērni, 9+ grupā – 15, 11+ grupā – 10, 15+grupā – 10 un 15 vecāki. 2018. gadā pirmo reizi bibliotēka ņēma dalību “Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā”. Piedalījās Aglonas vidusskolas, Aglonas katoļu ģimnāzijas, Grāveru un Priežmales pamatskolas skolēni no 5., 6. klases. Sacensībā skolās piedalījās 36 skolēni, bibliotēkā – 10. Bērni tiešām izrādīja lielu interesi par konkursu, iepazinās ar daudzām jaunām grāmatām, lai izvēlētos savu grāmatu, kuru lasīs sacensībā.  Jaunākā skolas vecuma bērni ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji, viņiem 2018. gadā organizēts vislielākais pasākumu skaits. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes: tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži, Lauras Greizes radošo darbu izstāde un viņas dzejas grāmatas “Nolādētā” prezentācijas pasākums, bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” no Salacgrīvas viesošanās Aglonā, kurā pasākuma dalībniekus uzrunāja pats admirālis G. Zeibots, pasākums  “Vecīša cimdiņš”, ģimeņu pasākums “Visi kopā – bibliotēkā”, radošā darbnīca “Latvju rakstu raksti”, digitālās nedēļas pasākums.  Viens no svarīgiem bibliotēkas darba virzieniem ir novadpētniecība.  Par dažādām novadpētniecības tēmām un personālijām tiek veidotas izstādes bibliotēkā. Katrā novadpētniecības pasākumā krājums tiek papildināts ar dažādiem dokumentiem, foto materiāliem, atmiņu stāstiem un priekšmetiem.  2018. gads bija Latvijas simtgades gads, kurā pieminējām 2 izcilus Aglonas novadniekus: Aloiziju Broku un Naaizmērstuli. No Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja fonda  ieguvām daudz Aloiza Broka un Naaizmērstules fotogrāfiju ar aprakstiem, tās palielinājām un ieguvām kvalitatīvu materiālu papildinājumu savam novadpētniecības krājumam. Martā rīkojām izstādi un plašu pasākumu “Dižajam Latgales dēlam un Aglonas ģimnāzijas direktoram Dr. Aloizijam Brokam – 120”, kuru filmēja arī Latgales televīzija. Oktobrī tika sagatavota izstāde un notika tautas skolotājai, dzejniecei Naaizmērstulei (Rozālijai Tabīnei) veltīts piemiņas pasākums. Aprīlī notika tikšanās ar Atmodas laika aktīvistu, toreizējo AP deputātu, žurnālistu Jāni Gavaru un filmas “Uzturiet debesis spēkā” noskatīšanās. Vasarā rīkojām novadnieka, Aleksandra Selicka  (1934-2006) gleznu izstādi.

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi: “Dižajam Latgales dēlam un Aglonas ģimnāzijas direktoram Dr. Aloizijam Brokam – 120”, Ģimeņu diena “Visi kopā – bibliotēkā”, Tautas skolotājai, dzejniecei Naaizmērstulei (Rozālijai Tabīnei) veltīts piemiņas pasākums, radošā piparkūku darbnīca Aglonas Maizes muzejā kopā ar SAC “Aglona” lasītājiem. 2018. gadā tika rīkotas vairākas Aglonas iedzīvotāju radošo darbu izstādes: Lauras Greizes radošo darbu izstāde, Ņinas Valaines austo paklāju izstāde, Donāta Podskočija gleznu un Intas Rečas floristikas darbu izstāde,  Olgas Demjanovas izstāde “Rakstu rakstiem”.  Bibliotēka iesaistās  novada pasākumos (piem., pasākumā „Lāpu skrējiens”  organizējām konkursu, veltītu Latvijas simtgadei). Ļoti   laba sadarbība izveidojusies ar Aglonas vidusskolas bibliotēku. Kopīgi organizējam konkursus, pasākumus (UNESCO nedēļa,  Ziemeļvalstu nedēļa, Bibliotēku nedēļa u.c.).  Ir laba sadarbība ar Aglonas PII, audzēkņi ir bieži ciemiņi bibliotēkā. Ir palielinājusies novada bibliotēku savstarpējā sadarbība un sakari, pasākumu plāni tiek laikus saskaņoti ar pārējām novada bibliotēkām un konkrēto klašu vai grupiņu pedagogiem, ar BJBLPC “Strops”. Bibliotēka sadarbojas arī ar pensionāru biedrību, ar vietējiem amatniekiem, uzņēmējiem, kas darbojas tūrisma biznesā, ar zemniekiem. Bibliotēka ņem dalību Aglonas novada svētkos, tika rīkoti konkursi gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Pateicamies visiem sadarbības partneriem par radoši pavadīto 2018. gadu un ceram uz labu sadarbību arī 2019. gadā. Esiet vienmēr laipni gaidīti Aglonas novada centrālajā bibliotēkā! Sekojiet  mums  sociālajos tīklos draugiem. lv un facebook.com, kur izveidotas bibliotēkas lapas!

Informāciju iesniedza: Dzintra Savitska, Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv