Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada centrālās bibliotēkas pārskats par 2017. gadu

Aglonas novada centrālā bibliotēka ir Aglonas novada  izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Bibliotēkai nav padotībā esošu iestāžu. Kā Aglonas novada centrālajai bibliotēkai, tai ir  uzdevums sniegt konsultatīvu un metodisko palīdzību pārējām Aglonas  novada bibliotēkām Grāveros, Kastuļinā un Škeltovā. Bibliotēkai ir 1 ārējais apkalpošanas punkts, kas atrodas Aglonas pagasta  Saleniekos – SAC Aglona (2 x mēnesī, trešdienās no plkst. 9.00 – līdz 13.00). 2017. gadā bibliotēkai piešķirtie pašvaldības līdzekļi bija ļoti ierobežoti, lai varētu kvalitatīvi paaugstināt lietotāju apkalpošanu. Jauna datortehnika netika iegādāta. Pasākumu organizēšanā uzsvars tika likts uz bērnu un jauniešu auditoriju. Piedalījāmies UNESCO nedēļā, E-prasmju nedēļā, Bibliotēku nedēļā, Ziemeļvalstu nedēļā, rīkojot savas aktivitātes un pasākumus gan pieaugušajiem, gan bērnu un jauniešu auditorijai. Tika strādāts pie fonda sakārtošanas, tā attīrīšanas no liekajiem dubletiem, pēc satura novecojušās un nolietotās literatūras. Darbs tika veikts arī pie novadpētniecības materiālu vākšanas un kārtošanas, tika rīkotas  novadpētniecības materiālu izstādes.

      2017. gadā finansiālais nodrošinājums bija 332708 eiro, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 939 eiro. Kapitālieguldījumu bibliotēkas budžetā 2017. gadā nebija. Dotācija no valsts budžeta  netiek uzrādīta, jo norēķini notikuši ar pakalpojuma sniedzēju.

Bibliotēkas darbībai nepieciešamais finansējums atbilst MK noteikumiem „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. Bibliotēkas kopējais budžets tikai nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, bet neveicina  attīstību. Finansējums   krājuma komplektēšanai  nepieaug, 2017. gadā ir pat neliels samazinājums, bet iepirkuma cenas gan grāmatām un citiem izdevumiem aug.

Darbinieku atalgojums (bruto) sastāda 18564 EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu, bibliotekāro darbinieku darba mēnešalga palielinājusies par 10 eiro mēnesī.

2017. gadā nav  veikti telpu un ēku remontdarbi, jo telpu stāvoklis ir apmierinošs. 2018. gadā ir paredzēti ēkas energoefektivitātes uzlabojumi: ēkas siltināšana utt. Telpu paplašināšana vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām nav veikta. Telpu paplašināšana gan būtu nepieciešama, jo bibliotēkai trūkst telpu pasākumu organizēšanai, krātuves telpas ir ļoti šauras.

Bibliotēkā pilnīgi nomainīti visi plaukti abonementā, visi izstāžu plaukti, nomainīta lielākā daļa plauktu bērnu literatūras nodaļā, iegādāti jauni krēsli un galdiņi bērniem „Bērnu stūrītī”. 2017. gadā ir nopirkta Flip chart tāfele Forpus un nomainīti visi plaukti krātuvē.

Bibliotēkā ir 12 datori lietotājiem un 4 datori darbiniekiem (3 stacionārie un 1 portatīvais). 2008. gadā projektā no pieciem  saņemtajiem datoriem pagaidām 3 ir darba kārtībā, bet arī tos nākošajā  gadā  būtu jānomaina, jo programmas ir novecojušas, datori darbojas lēni.

Pašvaldības finansējums bibliotekāro darbinieku profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem (komandējumi, dienas nauda) 2017. gadā 134 eiro. Stundu skaits profesionālās pilnveides apmācībās, semināros, konferencē, pieredzes apmaiņas braucienos, kuros piedalījušies bibliotēkas darbinieki: 60,5 stundas.

Bibliotēkas telpas ir pilnībā renovētas 2004. gadā, remonts pabeigts 2005. gadā. Ēka atrodas pagasta centrā. Bibliotēka ir pieejama visiem pagasta iedzīvotājiem, blakus atrodas Aglonas novada dome, Aglonas KN, Aglonas vidusskola, BJBLPC „Strops”, veikali, pasts. Bibliotēka apmeklētājiem pieejama darbdienās no 10.00 – 18.00, sestdienās no 10.00 – 16.00. Darba laiks atbilst iedzīvotāju vajadzībām. Bibliotēkas pakalpojumus var izmantot gan strādājošie, gan skolēni, studenti. Bibliotēka ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bibliotēkas reklāma ir redzama uz ēkas fasādes, logos izvietotas norādes par interneta pieejas punktu. Bibliotēkā ir viegli pieejama, uzskatāma informācija par iestādes darba laiku, lietošanas noteikumiem, pasākumiem un aktualitātēm bibliotēkas darbā. Bibliotēkā izveidotas patstāvīga izstāde par bibliotēkas vēsturi, ir izvietoti informācijas stendi, kur apmeklētājs gūst nepieciešamo informāciju par bibliotēkas darbību, par pieejamajiem pakalpojumiem, piemēram, abonētajām datu bāzēm, abonētajiem preses izdevumiem, jaunieguvumiem. Tāpat bibliotēkā ir pieejama informācija par aktualitātēm novadā un pagastā – kultūras pasākumiem, ir tūrisma informācija.  Informāciju par bibliotēku, jaunieguvumiem, organizētajiem pasākumiem var iegūt vietējā novada  izdevumā „Aglonas Novada Vēstis”, kas iznāk 1x mēnesī – bezmaksas eksemplāri vienmēr ir bibliotēkā, nepieciešamo informāciju var iegūt arī Aglonas novada mājaslapā http://www.aglona.lv un Preiļu novada galvenās bibliotēkas mājaslapā http://www.preilubiblioteka.lv. 2013. gadā izveidojām mājas lapu portālā draugiem.lv:  http://www.draugiem.lv/aglonasbiblioteka/.

Publiskā bibliotēka ir bibliotēka visiem, tādēļ mazaizsargāto un riska grupu  apkalpošana ir viens no darba pamatprincipiem, te var lasīt preses izdevumus, grāmatas, izmantot datorus, saņemt bibliotekāra konsultācijas informācijas meklēšanā, e-pasta lietošanā u.c., iegūt vajadzīgo par dažādu institūciju sociālajiem pakalpojumiem.  Lai bibliotēka būtu sabiedrībā vēl pieprasītāka, cenšamies  pakalpojumus padarīt draudzīgākus un pieejamākus visiem vietējās sabiedrības iedzīvotājiem, kas atrodas bibliotēkas mikrorajonā, arī tiem, kuri dotajā brīdī neizmanto bibliotēku. Pastiprinātas uzmanības pievēršana sociāli un ekonomiski mazaizsargāto iedzīvotāju bibliotekārajai apkalpošanai un viņu informācijas vajadzību nodrošināšanai ir vēl viena mūsdienu bibliotekārās apkalpošanas tendence, kas jāmin, runājot par vietējās sabiedrības apkalpošanas koncepciju. Pie šīs grupas pieder iedzīvotāji ar ierobežotām iespējām – iedzīvotāji ar redzes un kustību traucējumiem, vecie ļaudis, kuri bez citu palīdzības nevar apmeklēt bibliotēku, piemēram, veco ļaužu pansionātu iemītnieki. Iespēju robežās bibliotēka veic šo sociālo grupu bibliotekāro apkalpošanu, reizē veicot arī ne tikai bibliotekāro funkciju, bet arī sociālo. Bibliotēka ir pieejama personām ar īpašām vajadzībām, pēc  pieprasījuma bibliotekārie darbinieki veic  grāmatu u.c. izdevumu piegādi uz mājām, uz darba vietām, kur strādā bibliotēkas lietotāji, kuri nevar apmeklēt bibliotēku darba laikā.

Bibliotēkā ir atsevišķas mērķgrupas, kurām tiek pievērsta sevišķa uzmanība – tie ir bērni un jaunieši, pensionāri, daudzbērnu ģimenes. Atsevišķa mērķgrupa, protams, ir “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieki. Šīm mērķgrupām tiek rīkoti pasākumi, e- prasmju nedēļas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas un Bibliotēku nedēļas aktivitātes, tikšanās ar nozaru speciālistiem. Bibliotēku nedēļā mēģinām iesaistīt ģimenes. Lai gan šo ģimeņu, kas kopīgi nāk uz pasākumiem, nav pulka daudz, strādājam ar tām, kuras ir. Pasākumus plānojam arī atsevišķi pa klasēm vai klašu grupām, lai bērni sagatavotos pasākumiem.

Tiek sniegtas konsultācijas darbam ar abonētajām datubāzēm un bibliogrāfiskajiem resursiem.  Pārskata periodā regulāri tika rīkoti pieejamo informācijas resursu popularizēšanas pasākumi: izstādes, informatīvās nodarbības. Bibliotekārie darbinieki apmāca visu vecumu lietotājus informācijpratībā un atbilstošu tehnoloģiju izmantošanā. Uz bibliotēku bieži nāk bezdarbnieki, pensionāri, zemnieki,  kuriem ir jāpalīdz atrast vajadzīgo informāciju, konsultēt par piemērotākā informācijas avota izvēli. Bibliotēkas darbinieki uzmanību velta pensionāru apmācībai darbam ar datoru un internetu: veic individuālo apmācību, palīdz izveidot e- pastu, konsultē dažādos jautājumos, kas saistīti ar i- banku.

Bibliotēkā ir pieejami Aglonas novada domes gada pārskati, teritoriālais plānojums, kartes, vides pārskats 2006.-2008.gadam, Aglonas novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam. Bibliotēkā ir patstāvīga izstāde par Eiropas Savienību, par bibliotēku darbības aktualitātēm, bibliotēkas vēsturi, Maizes muzeju, latgaliešu dzejnieci Naaizmērstuli.  Ir izveidotas 30 mapes par visdažādākajiem tematiem, piemēram:  pilsonība, integrācija, finanses, darba likumdošana, ceļojumi, Latvijas vēsture, materiāli par Latvijas neatkarības atjaunošanu, par dabu, rokdarbiem,  par Ziemassvētkiem, Lieldienām u.c. svētkiem, materiāli par floristiku, filcēšanu, dekupāžu, ēdienu gatavošanu  u.c.  Aglona ir populāra, tūristu apmeklēta vieta, tāpēc bibliotēkā ir pieejama tūrisma informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm, kontaktinformācija. Bibliotēkā var saņemt informāciju arī par tūrisma iespējām novadā un Latvijā.

Elektroniskajā kopkatalogā atspoguļots viss Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājums,  bibliotēkā pilnībā ieviesta automatizētā lietotāju apkalpošana, notiek attālināto lietotāju reģistrācija un apkalpošana, iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas termiņa pagarināšana elektroniski, elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām, pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski pieejamu informācijas avotu nosūtīšana uz e-pastiem.

Aglonas novada CB, izmantojot  Bibliotēkas digitālo objektu uzglabāšanas un piekļuves sistēmu DOM, veic Aglonas novada domes pārvaldībā esošo elektronisko periodisko izdevumu tiešsaistē “Aglonas Novada Vēstis” iesniegšanu LNB digitālajā bibliotēkā. Starpbibliotēku abonementu (SBA) bibliotēka izmanto, pasūtot lietotājiem nepieciešamo nozaru literatūru  LNB. Izmantojam arī Preiļu Galvenās bibliotēkas daiļliteratūras krājumu.  Bibliotēkas krājumu  izmanto, galvenokārt, Aglonas vidusskolas bibliotēka,  pārējās novada bibliotēkas, Preiļu Galvenā bibliotēka un citas reģiona bibliotēkas.

Bibliotēka un tās sniegtie pakalpojumi ir pieejami visiem Aglonas iedzīvotājiem. Problēmas, protams, ir sniegto pakalpojumu kvalitātē, jaunu pakalpojumu attīstībā. Bibliotēka esošajās telpās atrodas 14 gadus, diemžēl telpas platība neatļauj izvietot kvalitatīvi ne krājumu, ne datorus, ne rīkot lielākus pasākumus. Finansiālais nodrošinājums nav tāds, lai varētu attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti. Arī iedzīvotāju skaits samazinās, tāpēc pašvaldība nevar piešķirt tādu finansējumu, kas būtu vērsts uz attīstību.

Krājuma veidošanas vispārīgie principi: bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām, informācijas resursiem jānodrošina pieeja dažādos formātos.

Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājums ir universāls. Minimālajā līmenī tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Bibliotēkā veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu krājumu, kurā tiek vākti materiāli par Aglonu un agloniešiem, neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas.

Prioritātes krājuma komplektēšanā: daiļliteratūra, īpaši oriģinālliteratūra, literatūra bērniem, preses izdevumi. Krājuma komplektēšanas avoti: pirkumi, abonēšana, dāvinājumi, nozaudēto izdevumu atvietošana, apmaiņas fonds, dalība lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2017”. Galvenais finansējuma avots Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājuma papildināšanai ir novada domes finansiālais budžets.

     Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

Bibliotēkā ir pieejamas  tiešsaistes datu bāzes -„Letonika” un „Lursoft” Laikrakstu bibliotēka. Portālu www.letonika.lv  visvairāk lasa skolēni, studenti, kuri to izmanto mācību vielas apguvei. Bez maksas bibliotēkā  var izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku (www.news.lv), kas ir Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums.

Krājuma papildināšana notiek regulāri 1x mēnesī, jauniegūto dokumentu ceļš pie lietotāja vidēji ir viena darba nedēļa no dokumenta iegādes brīža. Regulāri veidojam jaunieguvumu izstādes, atsevišķi tiek veidotas jaunieguvumu izstādes nozaru literatūrā, bērnu literatūras nodaļā. Jaunieguvumi tiek popularizēti Aglonas novada mājaslapā  un sociālajos tīklos. Krājums tiek popularizēts arī tematiskās izstādēs, piem., “Lielā lasītāju balva – 2016”, “Esi vesels!”, “Mēs. Latvija, XX gadsimts”, “Tavas rokas sauli nes”, “Lasi arī vasarā!”, “Rudens veltes burciņā”, “Grāmatas sižets norisinās uz salas”,  u.c.  Aktivitātēs Dzejas dienās  popularizējām latviešu autoru dzeju. UNESCO nedēļas ietvaros rīkotajā pasākumā “Mans kulinārā mantojuma skapis. Putras diena” tika popularizētas grāmatas un materiāli par Latvijas, Latgales un novada kulināro  mantojumu. E-prasmju nedēļas laikā notika pasākums pieaugušajiem „Būsim pazīstami – simtgadniece Somija”, šajā pasākumā popularizējām grāmatas par Somiju.

Arī bibliotēkā pieejamās abonētās elektroniskās datubāzes „Letonika”, „News” (Lursoft laikrakstu bibliotēka), ko nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs, tiek popularizētas un izmantotas pasākumos.

E- prasmju nedēļā notika divi pasākumi pieaugušajiem “Izglītojošā stunda bērniem kopā ar vecākiem” un “Par E-iespējām un E-pakalojumiem. Iespējas un drošība mobilajās ierīcēs”, kuros tika popularizētas bibliotēkā pieejamās datubāzes.

Aglonas novada centrālajā bibliotēkā bērni un jaunieši ir viena no prioritārajām lasītāju grupām. Reģistrēto lietotāju skaits bērnu un jauniešu grupā līdz 18 gadiem 2017. gadā ir 255, t.i. 39 % no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita.

Finansiālie līdzekļi, kas izlietoti bērnu un jauniešu literatūras iegādei  2017. gadā

Kritērijs                                   Skaits (eks.)          Summa (EUR)

pirmsskolas vecuma                         54                          262.25

jaunākā skolas vecuma                    83                         493.36

kopā                                                 137                         755,61

 

Bibliotēkas bērnu nodaļā ir pietiekoša bērnu grāmatu izvēle. Nelielā skaitā pasūtām arī bērnu un jauniešu presi. Komplektējot bērnu grāmatas, iespēju robežās tiek domāts par visām vecuma grupām, lai krājums būtu daudzpusīgs un interesants gan mazākiem, gan lielākiem bērniem. Tiek komplektētas gan spēļu grāmatas, gan dažādas izzinošas un attīstošas grāmatas. Grāmatas tiek pamatā komplektētas latviešu valodā.

2017. gadā bērnu nodaļā iegādāti 137 izdevumi. Tiek ņemti vērā lasītāju ieteikumi par nepieciešamo literatūru. Pieprasītas ir piedzīvojumu grāmatas, detektīvi, mīlestības romāni, fantāzijas žanra izdevum Komplektējot bērnu un jauniešu literatūras krājumu, sekojam līdzi gan jaunākajam Latvijas izdevniecībās, gan pašu lasītāju interesēm un pieprasījumam. Katru mēnesi tiek rīkotas jaunieguvumu izstādes.

Lasītveicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2017” tika saņemtas 8 grāmatas par kopējo summu 64,48 eiro, pārējo grāmatu kolekciju iegādājāmies par budžeta līdzekļiem. Programmā piedalījās 93 dalībnieki, t.sk. 5+ grupā – 47 bērni, 9+ grupā – 16, 11+ grupā – 8, 15+grupā – 7 un 15 vecāki. Aktivitātēm, kas bija saistītas ar projektu, Aglonas novada dome piešķīra nelielu finansējumu, lai varētu  apbalvot programmas dalībniekus. Bibliotēkā notika vairāki pasākumi, kur kopīgi apspriedām kolekcijas grāmatas. „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” piedalās bērni, kam patīk lasīt, dalīties iespaidos par grāmatu varoņiem. Bērniem ir kopīgas intereses, viņi ir aktīvi un gatavi piedalīties pasākumos. Kā motivāciju par piedalīšanos „Bērnu un Jauniešu žūrijā” bibliotēka katru gadu pēc programmas noslēguma rīko ekskursiju vai noslēguma pasākumu projekta dalībniekiem.

2017. g. no bērnu nodaļas krājuma izslēgti  100 eks. izdevumu. Kopumā bērnu nodaļas krājumā ir 4558 vienības, kas ir 24% no visa bibliotēkas krājuma.

Darbā ar bērniem un jauniešiem īpašu uzmanību pievēršam apmācībām informācijas prasmju apguvē. Ekskursiju, tematisko pasākumu laikā bērni tiek iepazīstināti ar pieejamajiem resursiem bibliotēkā, apmācīti atrast nepieciešamo informāciju. Tieši informācijas meklēšanas iemaņas bērni un jaunieši uzlabo notiekošo pasākumu laikā. E-prasmju nedēļas ietvaros rīkojām pasākumus sākumskolas un pamatskolas klasēm “ Letonika.lv – palīgs mācībās un zināšanu paplašināšanā”, „Digitālais ceļojums Letonikas datu bāzē” un „Valodas vingrotava”.

Jaunākā skolas vecuma bērni ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji, viņiem 2017. gadā organizēts vislielākais pasākumu skaits. Pusaudži, jaunieši  ir bieži bibliotēkas apmeklētāji, bet ne reti priekšroka tiek dota datoru izmantošanai, bet literatūra parasti tiek iepazīta mācību programmas ietvaros. Lai bibliotēkā veidotu pusaudžiem saistošu vidi un tā veicinātu grāmatu iepazīšanu, iesaistījām pusaudžus radošajās darbnīcās, bibliotēku nedēļas, e-prasmju nedēļas, Ziemeļvalstu nedēļas pasākumos un aktivitātēs. Jaunieši  apmeklēja sev domātos pasākumus Grāmatu svētku laikā Preiļos. Bibliotēkā  esam izveidojuši atpūtas stūrīti  pusaudžiem ar  interesantām mīkstajām mēbelēm.

  Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes:

“Vinnija Pūka dzimšanas dienas ballīte”

 

“Mīlu Tevi, māmiņ, ļoti, ļoti!” pasākums PII audzēkņiem

 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2017” klāt!” – pasākums bērniem un vecākiem, „Priekšā lasīšanas pēcpusdiena  pirmsskolas vecuma bērniem” (grāmatas “Mana pirmā gadalaiku grāmata” un “Mazais jēriņš meklē draugus”), „Pasaku pēcpusdiena bērniem (M. Stāraste “Brīnumzemes pasakas”). Interesanti aizvadītajā gadā, manuprāt, izdevās  E- prasmju nedēļas pasākumi    “Letonika.lv – palīgs mācībās un zināšanu paplašināšanā”, „Digitālais ceļojums Letonikas datu bāzē” un „Valodas vingrotava”.  Bērnus un jauniešus lasīt piesaistoši, izzinoši pasākumi notika Ziemeļvalstu nedēļas laikā “Ceļojums pa Ziemeļvalstu salām”- pasākums pamatskolas vecuma audzēkņiem un “Pepijas ceļojums uz Kurekurredutas salu” – pasākums sākumskolas vecuma audzēkņiem. Interesanti pagāja literārā piektdiena BJBLPC “Strops”, kurā iepazīstinājām ar interesantākajiem jaunieguvumiem, spēlējām literārās spēles. Ļoti sirsnīgi un priecīgi pagāja arī UNESCO nedēļā rīkotā „Putras diena”, kurā gan pieaugušie, gan jaunieši tikās ar goda saimnieci Viju Kudiņu, kopīgi gatavoja gardu putru, dziedāja un gāja jautrās rotaļās.

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu bibliotēkā sastāda grāmatas, kurās ir informācija par Aglonas novadu, novada informatīvais izdevums „Aglonas Novada Vēstis”, novadnieku publicētie un nepublicētie darbi, rokraksti, foto albumi, materiāli par novadu no preses izdevumiem un arhīviem, mutvārdu vēstures liecības (intervijas), audiovizuālie materiāli.

Regulāri tiek papildinātas novadpētniecības materiālu mapes ar jauniem novadpētniecības materiāliem, visa jaunākā informācija: kopijas no laikrakstiem un žurnāliem, izdrukas no elektroniskajiem resursiem, pasākumu afišas u.c. veida informācija. Novadpētniecības materiāli tiek salikti un sabrošēti  tematiskās mapēs.

2017. gadā folkloras kopai „Olūteņš” bija nozīmīga jubileja, tāpēc vācām materiālus par kora un folkloras tradīciju attīstību Aglonā, veidojām izstādi ar apjomīgu fotogrāfiju un citu materiālu klāstu “Folkloras kopai “Olūteņš” -60”.   Bibliotēkā ir notikuši pasākumi, kas saistīti ar novadpētniecību, piemēram, „Mans kulinārais mantojums. Putras diena”. Pirms pasākuma vācām Aglonas saimnieču senās, mantotās receptes, tās  vēlāk pievienojot izstādei. Sveču dienas pasākumā un pasākumā no cikla „Kaimiņu būšana”- bibliotēkā ciemojas SAC „Aglona”  vecākā gada gājuma apmeklētāji, dalījās ar saviem atmiņu stāstiem par svētku svinēšanu senākos laikos, par interesantiem atgadījumiem.

Jaunākā  informācija par pasākumiem, notikumiem tiek ievietota Aglonas novada mājaslapā http://www.aglona.lv. Informācija par bibliotēku un elektroniskais katalogs ir Preiļu galvenās bibliotēkas mājaslapā www.preilubiblioteka.lv, bibliotēkas izveidotajā lapā portālā draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/aglonasbiblioteka/.

Bibliotēkas publicitāti un atpazīstamību veido gan visas aktivitātes, kuras organizē pati bibliotēka, gan tas, cik aktīvi bibliotēka ņem dalību novada, pašvaldības, citu bibliotēku, kultūras un izglītības iestāžu rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi:

Sveču dienas pēcpusdiena ar stāstiem un sveču darināšanu no bišu vaska

  

 

Pasākums no cikla “Kaimiņu būšana”: “Tiekamies  bibliotēkā” / SAC “Aglona”

  

 

UNESCO nedēļas pasākums “Mans kulinārā mantojuma skapis”, “Putras diena”

  

Jāņa Kampāna zīmējumu izstāde.

Bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar Aglonas vidusskolas bibliotēku. Kopīgi organizējam konkursus, pasākumus (UNESCO nedēļa,  Ziemeļvalstu nedēļa, Bibliotēku nedēļa u.c.). Ir pieaugušas aktivitātes, kurās tiek iesaistīti Aglonas internātģimnāzijas audzēkņi (piem., „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, „E- prasmju nedēļa” u.c.). Ir laba sadarbība ar Aglonas PII, audzēkņi ir bieži ciemiņi bibliotēkā.

 

Akcija  “5 minūtes dzejas” (lasītāji lasa dzeju un veido dzejas sienu, saņem dāvanā Dzejas dienu grāmatzīmi ar dzejas veltījumu).

Novadpētniecības izstāde “Folkloras kopai “Olūteņš” – 60″.

“Pie sveces mēs iekrītam savā dvēselē” – sveču un svečturu izstāde.

Ir palielinājusies novada bibliotēku savstarpējā sadarbība. Bibliotēka sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību pārējām novada bibliotēkām (darbs ar IS Alise, uzskaite, krājums, organizatoriskie jautājumi).

Informāciju iesniedza: Dzintra Savitska, Aglonas novada CB vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv