Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada centrālās bibliotēkas pārskats par 2019. gada darbu

Aglonas novada centrālā bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Aglonas novada  izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.


Aglonas novada centrālās bibliotēkas uzdevums ir sniegt konsultatīvu un metodisko palīdzību pārējām Aglonas  novada bibliotēkām Grāveros, Kastuļinā un Škeltovā. Bibliotēkai ir 1 ārējais apkalpošanas punkts, kas atrodas Salenieku ciema  SAC “Aglona” (2 x mēnesī, trešdienās no pl. 9.00 – 13.00).
2019. gadā piedalījāmies digitālajā nedēļā, bibliotēku nedēļā, Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, rīkojot savas aktivitātes un pasākumus gan pieaugušajiem, gan bērnu un jauniešu auditorijai. Tika strādāts pie fonda sakārtošanas, tā attīrīšanas no liekajiem dubletiem, pēc satura novecojušās un nolietotās literatūras. Darbs tika veikts arī pie novadpētniecības materiālu vākšanas un kārtošanas, tika rīkotas  novadpētniecības izstādes,  vairāki pasākumi tika rīkoti izciliem novadniekiem, tika rīkotas vairākas rokdarbu, radošo darbu izstādes.
2019. gadā finansiālais nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 863 eiro. Kapitālieguldījumu bibliotēkas budžetā 2019. gadā nebija. Finansējums   krājuma komplektēšanai  ir nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar 2018. gadu – par 553 eiro.
Bibliotēkā ir atsevišķas mērķgrupas, kurām tiek pievērsta sevišķa uzmanība – tie ir bērni un jaunieši, pensionāri, daudzbērnu ģimenes. Atsevišķa mērķgrupa, protams, ir “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieki. Šīm mērķgrupām tiek rīkoti pasākumi, e- prasmju nedēļas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas un Bibliotēku nedēļas aktivitātes, tikšanās ar nozaru speciālistiem. Bibliotēku nedēļā mēģinām iesaistīt ģimenes. Lai gan šo ģimeņu, kas kopīgi nāk uz pasākumiem, nav pulka daudz, strādājam ar tām, kuras ir. Pasākumus plānojam arī atsevišķi pa klasēm vai klašu grupām, lai bērni sagatavotos pasākumiem.
Veicot uzziņu informācijas darbu, 2019. gadā sniegtas 104 tematiskā un 47  faktogrāfiskās  uzziņas (t. sk. 18 elektroniski). Tās pieprasa, galvenokārt,  pagasta skolu audzēkņi, studenti, vietējie amatnieki, mazie uzņēmēji, zemnieki, pašvaldības iestāžu darbinieki, bezdarbnieki. Bibliotēkā ir pieejami Aglonas novada domes gada pārskati, teritoriālais plānojums, kartes, vides pārskats 2006.-2008.gadam, Aglonas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam. Bibliotēkā ir patstāvīga izstāde par Eiropas Savienību, par bibliotēku darbības aktualitātēm, bibliotēkas vēsturi, Maizes muzeju, latgaliešu dzejnieci Naaizmērstuli.  Ir izveidotas 30 mapes par visdažādākajiem tematiem, piemēram:  pilsonība, integrācija, finanses, darba likumdošana, ceļojumi, Latvijas vēsture, materiāli par Latvijas neatkarības atjaunošanu, par dabu, rokdarbiem,  par Ziemassvētkiem, Lieldienām u.c. svētkiem, materiāli par floristiku, filcēšanu, dekupāžu, ēdienu gatavošanu  u.c.
Aglona ir populāra, tūristu apmeklēta vieta, tāpēc bibliotēkā ir pieejama tūrisma informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm, kontaktinformācija. Bibliotēkā var saņemt informāciju arī par tūrisma iespējām novadā un Latvijā.
Aglonas novada CB, izmantojot  Bibliotēkas digitālo objektu uzglabāšanas un piekļuves sistēmu DOM, veic Aglonas novada domes pārvaldībā esošo elektronisko periodisko izdevumu tiešsaistē “Aglonas Novada Vēstis” iesniegšanu LNB digitālajā bibliotēkā. 2019. gadā ir digitalizēti 12 eksemplāri laikraksta “Aglonas Novada Vēstis”.
Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājums ir universāls. Minimālajā līmenī tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Bibliotēkā veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu krājumu, kurā tiek vākti materiāli par Aglonu un agloniešiem, neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas.
Bibliotēkā ir pieejamas  tiešsaistes datu bāzes -„Letonika” un „Lursoft” Laikrakstu bibliotēka. Portālu www.letonika.lv  visvairāk lasa skolēni, studenti, kuri to izmanto mācību vielas apguvei. Bez maksas bibliotēkā  var izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku (www.news.lv), kas ir Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums.

Novadpētniecība
Novadpētniecības krājumu bibliotēkā sastāda grāmatas, kurās ir informācija par Aglonas novadu, novada preses izdevums „Aglonas Novada Vēstis”, novadnieku publicētie un nepublicētie darbi, rokraksti, foto albumi, materiāli par novadu no preses izdevumiem un arhīviem, mutvārdu vēstures liecības (intervijas), audiovizuālie materiāli.
Regulāri tiek papildinātas novadpētniecības materiālu mapes ar jauniem novadpētniecības materiāliem, visa jaunākā informācija: kopijas no laikrakstiem un žurnāliem, izdrukas no elektroniskajiem resursiem, pasākumu afišas u.c. veida informācija.
2019. gadā sniegtas uzziņas novadpētniecībā:
-     Aglonas senvēsture;
-     Aglona līdz 1941. gadam;
-     Aglona kara laikā;
-     Aleksandrs Vasiļevskis un kora tradīciju attīstība Aglonā;
-     Folkloras tradīcijas Aglonā;
-     Jaunaglonas vēsture;
-     Aloizs Broks;
-     Dzejniece Naaizmērstule (Rozālija Tabiņa).

Tika atlasīti dokumenti un fotogrāfijas:
-      par Aglonas  vēsturi;
-     jaunākie materiāli par Aglonas novada attīstību;
-      par novadniekiem, kas saņēmuši Trīszvaigžņu ordeni;
-      par Aloiziju Broku, Naaizmērstuli (Rozāliju Tabīni), par priesteri Pēteri Onckuli.
-     apkopoti materiāli par fotogrāfiem, kas darbojās Aglonā 20-jos, 30-jos gados.

Regulāri kopēti raksti no preses izdevumiem par Aglonas pagastu, Aglonas novadu,  materiālus kārto mapē, kura atrodas bibliotēkas apmeklētājiem labi redzamā vietā, literatūras izstādes papildinām ar novadpētniecības materiāliem.
Bibliotēkā ir notikuši pasākumi, kas saistīti ar novadpētniecību. 2019. gadā  pieminējām  izcilu Aglonas novadnieku viņa simtgadē: priesteri Pēteri Onckuli. No Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja fonda  ieguvām daudz fotogrāfiju ar aprakstiem, tās palielinājām un ieguvām kvalitatīvu materiālu papildinājumu savam novadpētniecības krājumam. Rīkojām pasākumu un plašu izstādi par pasta attīstību Latvijā un Aglonā “No pasta vēstures”. Elizabete Gražule-Viļuma iepazīstināja Aglonas vidusskolas 10. klasi ar interesanto pasta vēsturi. Aglonas novada svētku laikā rīkojām novadpētniecības konkursu par Aglonas vēsturi. 2019. gadā tika rīkotas vairākas izstādes:
- “Vēsturiskās valodniecības speciālists, habilitētais filoloģijas doktors Antons  Breidaks”;
- “Barikāžu aizstāvju atceres diena”;
- “Ko zina tāda sirds no līdzjūtības, kas sāpēs lūzusi vēl nav. Ko saprot tāds no mīlestības, kas tālu stāv no Kristus ceļa? – Priesterim Pēterim Onckulim – 100”;
- “Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā”;
- ”No pasta vēstures”;
- “Garīdzniekam, latgaliešu izcilajam politiķim Francim Trasunam – 150”.

Bibliotēkas informācija tīmeklī
Jaunākā  informācija par pasākumiem, notikumiem tiek ievietota Aglonas novada mājaslapā http://www.aglona.lv. Informācija par bibliotēku un elektroniskais katalogs ir Preiļu galvenās bibliotēkas mājaslapā www.preilubiblioteka.lv, bibliotēkas izveidotajā lapā portālā draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/aglonasbiblioteka/ un http://www.facebook.com/aglonasbiblioteka/.

  Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

  2017 2018 2019
Lasītāju skaits Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 255 177 201
Izsniegumi Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 3822 4056 5735
Apmeklējums Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 2715 2522 2150

 Par pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 2019. gadā iegādājāmies 109 eksemplārus par 711,16 eiro. 

2019. gadā bibliotēka piedalījās  projektā: VKKF Kultūras programmas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2019”. Programmā piedalījās 88 dalībnieki, t.sk. 5+ grupā – 35 bērni, 9+ grupā – 15, 11+ grupā – 10, 15+grupā – 11 un 17 vecāki.

2019. gadā otro reizi bibliotēka ņēma dalību “Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā”. Piedalījās Aglonas vidusskolas, Aglonas katoļu ģimnāzijas, Priežmales pamatskolas skolēni no 5., 6. klases. Sacensībā skolās piedalījās 63 skolēni, bibliotēkā – 13. Bērni tiešām izrādīja lielu interesi par konkursu, iepazinās ar daudzām jaunām grāmatām, lai izvēlētos savu grāmatu, kuru lasīs sacensībā.

Sadarbības partneru tīkls bibliotēkai ir plašs: Aglonas PII, Aglonas vidusskola, Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”, novada bibliotēkas. Sadarbojamies gan organizējot pasākumus, gan piedaloties projektos. Lai bērni ienāktu grāmatu pasaulē jau pirms skolas gaitu uzsākšanas, Aglonas PII  bērni ik gadu tiek iepazīstināti ar bibliotēku. Ne visu bērnu vecāki lasa un apmeklē bibliotēku, tāpēc ir svarīgi radīt mīlestību pret grāmatām pašiem bērniem. Pēc bērnudārza grupiņas kopīgas iepazīšanās ar bibliotēku, bieži vien bērni rosina arī vecākus nākt uz bibliotēku. Kopā ar Aglonas vidusskolas bibliotekāri, skolu klašu audzinātājām un novada bibliotēku bibliotekārēm rīkojam kopīgus pasākumus un konkursus.

Informāciju iesniedza: Dzintra Savitska, Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv