Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada dome aicina pieteikties uz projektu vadītāja vakanci Attīstības un plānošanas nodaļā

Aglonas novada dome aicina pieteikties uz projektu vadītāja vakanci.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Slodze: Pilna likme
Vakanto vietu skaits:
Alga: 740 EUR.

Projektu vadītāja galvenie pienākumi:

1.Veikt pašvaldības attīstības projektu izstrādes procesu:

 • izstrādāt projekta pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei;
 • sniegt konsultācijas, metodisko un tehnisko palīdzību projektu iesniegumu sagatavošanā pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem;
 • plānot projekta posmus, veikt projekta strukturizēšanu, veikt projekta darbu izpildes, termiņu,  resursu un izmaksu plānošanu;
 • veikt projekta riska analīzi un koordinēt dažādu interešu ievērošanu;
 • koordinēt projekta izstrādes komandas darbu;
 • veicināt sadarbību ar citām institūcijām dažādu kopīgu projektu ietvaros.

2.Plānot veiksmīgu pašvaldības attīstības projektu ieviešanas procesu:

 • veikt projekta darbu izpildes, termiņu,  resursu un izmaksu koordinēšanu un kontroli;
 • plānot apspriedes projektu veiksmīgai ieviešanai;
 • veikt projekta riska analīzi un koordinēt dažādu interešu ievērošanu;
 • koordinēt projekta ieviešanas komandas darbu;
 • sekot projekta plānu izpildei, analizēt rezultātus, izstrādāt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plānos, sastādīt projekta atskaites, nodrošināt projekta administrēšanu un dokumentēšanu.

3.Nodrošināt sabiedrības informēšanu par pašvaldībā ieviestajiem un sagatavotajiem pašvaldības attīstības projektiem.

4.Amata kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības domes vai amatpersonu izveidoto darba grupu un komisiju darbā, domes komiteju sēdēs vai domes sēdēs.

 Prasības pretendentiem:

 • Otrās pakāpes augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās.
 • Pieredze projektu vadīšanā (3 gadi).
 • Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.
 • Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Teicamas prasmes darbā ar datoru.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv, vai pa pastu Aglonas novada domei uz adresi: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 līdz 2020. gada 2. novembra plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 65324570.

 Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, tālrunis: 65324570;

e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.