Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada dome izsludina projektu konkursu Aglonas novada iedzīvotājiem ″Sabiedrība ar dvēseli – 2021″

Aglonas novada dome no 2016. gada ir iesaistījusies Latvijas pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli”, un saskaņā ar apvienības nolikumu, ik gadu rīko Mazo grantu projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām Aglonas novadā.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Projekti tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kopumā paredzot šim mērķim – 3500.00 EUR.

Viena projekta maksimālā atbalsta summa ir līdz 500.00 EUR.
Projektu konkursa tematiskie virzieni:

1. Vides un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana:
1.1. bērnu rotaļu, sporta vai atpūtas laukuma izveide (labiekārtošana);
1.2. kultūrvēsturiskas piemiņas vietas vai apskates objekta labiekārtošana;
1.3. dabas objekta, takas ierīkošana, labiekārtošana;
1.4. zīmju vai norāžu izveide un uzstādīšana, atjaunošana;
1.5. ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;
1.6. ielu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana.

2. Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu veicināšana vai uzlabošana:
2.1. izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu organizēšanai
nepieciešamo telpu ierīkošana vai vietas izveide, labiekārtošana
(apmācību telpas, radošās telpa, sabiedriskie centri utt.);
2.2. materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana;
2.3. izglītojošu, kultūras, sporta vai sociālās jomas pasākumu organizēšana.

Projekta pieteikumu (1.pielikums) var iesniegt nereģistrēta iedzīvotāju grupa (vismaz 3 cilvēki) vai sabiedriska organizācija (biedrība, nodibinājums).  Projektam jānodrošina līdzfinansējums (pašu ieguldījums) 100% apmērā no pieprasītās summas. Pašu ieguldījumu var nodrošināt ar:

  • preču, materiālu, pakalpojumu vērtību, pamatojot to ar attaisnojuma dokumentiem.
  • brīvprātīgo darbu, saskaņā ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi, pamatojot to ar brīvprātīgā darba uzskaites tabeli. (2. pielikums).

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš no 2021. gada 30. marta līdz 2021. gada 30. aprīlim plkst. 16.00, Aglonas novada domes klientu apkalpošanas centrā, Somersētas 34, Aglona, Aglonas novads.
Projekta pieteikums jāiesniedz latviešu valodā, izdrukātā veidā, 1 eksemplārā, aizlīmētā aploksnē, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot personiski pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā).
 Projekta pieteikuma iesniegšanas adrese: Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304. Uz aploksnes jānorāda „Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam „Sabiedrība ar dvēseli-2021””, kā arī iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.

Pilnībā aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (ar budžetu) jāiesniedz arī elektroniski Word dokumenta veidā, nosūtot uz e-pastu vita.rivare@aglona.lv. e-pasta tematā jānorāda „Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam „Sabiedrība ar dvēseli -2021””, kā arī iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.

Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai var saņemt, iepriekš saskaņojot ar projektu vadītāju Vitu Rivari tālr. 26552145, e-pasts: vita.rivare@aglona.lv.
Pirms projekta rakstīšanas lūdzu iepazīties ar Nolikumu un tā pielikumiem.
Konkursa nolikumu un pielikumus var lejupielādēt šeit:

nolikums_Aglona_2021
1_pielikums_pieteikuma_veidlapa_2021
2.pielik_vertesanas-kriteriji
3.pielikums_Darba_uzskaites_tab
4.pielikums_Mazo_grantu_atskaite_2021
5.pielikums_Liguma projekts

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv